PROTOKOLL FRA LANDSMØTET 2020

 

 PROTOKOLL

FRA

LANDSMØTET 2020

 

Avholdt som nettmøte (Teams)

 1. november 2020

  

ÅPNING AV LANDSMØTET

Fungerende/kst. sentralstyreleder Agnete Tjærandsen ønsket velkommen til Landsmøtet 2020.

Hun påpekte at året 2020 har for Senior Norge, i likhet med det øvrige samfunn, vært et ekstraordinært år med nedstengning av viktige samfunns- aktiviteter og funksjoner pga. koronapandemi. Det er imidlertid blitt jobbet målrettet og godt i Senior Norge både med driften og planene for årene fremover. Både våre medlemmer, frivillige og ansatte er i den såkalte risikogruppen, og vi har i alle sammenhenger derfor vært særdeles forsiktige mht. å overholde alle smittevernregler og holdt alle aktiviteter på et forsvarlig nivå (via nettmøter, hjemmekontorer o.l.). Agnete Tjærandsen uttrykte en spesiell takk til de som har bidratt særskilt etter at hun i mars 2020 tok over som fungerende sentralstyreleder.

Landsmøtet tok så fatt på saksgjennomgangen.

 AGENDA

 1. Navneopprop med beslutningsdyktighet.
 2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 personer til å signere protokollen sammen med møteleder.
 3. Godkjenning av innkallingen.
 4. Godkjenning av dagsorden.
 5. Godkjenning av forretningsorden.
 6. Økonomisk redegjørelse:
  • Årsberetning/årsregnskap 2019 v/generalsekretær
  • Kontrollkomiteens beretning 2019 v/kontrollkomiteleder
  • Regnskap 30.9 m/prognose 2020 v/generalsekretær
  • Året 2019 og 2020 v/generalsekretær
  • Planene videre v/generalsekretær
  • «Økonomisk vindu/utsikt» for 2021 v/generalsekretær
 7. Revisors honorar for 2019 og valg av revisor for årene 2020 og 2021.
 8. Fastlegge medlemskontingent for 2020 og 2021.
 9. Driftstilskudd til lokallag.
 10. Innkomne forslag.
 11. Ny sentralstyreleder m/tanker om «veien videre».

 

 1. NAVNEOPPROP OG BESLUTNINGSDYKTIGHET

 Generalsekretær foretok opprop, gikk gjennom antall stemmer og innkomne fullmakter. Fullmakter var gitt til Agnete Tjærandsen fra Marvin Wiseth (leder av SN Trøndelag), Liv Espeland (leder av SN Agder) og Gro Krummel Fagernes (leder av SN Oslo Nord).

Delegater, antall stemmer og andre fremmøtte fremgår i vedlegg 1 til protokollen.

Vedtak:

Landsmøtet ble satt som beslutningsdyktig.

 VALG AV MØTELEDER, REFERENT, TELLEKORPS OG 2 TIL Å SIGNERE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

 Vedtak:

 • Som møteleder ble valgt Stig Klingstedt.
 • Som referent ble valgt Knut Chr. Høvik.
 • Til å signere protokollen sammen med møteleder ble valgt Anna Marie Vereide og Ragnhild Frorud.

 

 1. GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG LAGSREPRESENTASJONEN

Møteleder opplyste at landsmøtet 2020 skulle ha vært avholdt i mai. Men pga. korona-pandemien og nedstengningen av store deler av samfunnet i mars 2020 ble landsmøtet utsatt til september. Dette måtte også utsettes pga. oppblomstringen i smittesituasjonen som skjedde etter sommeren. Ny landsmøtedato ble avtalt til i dag (16. november) i Asker kommunes kulturhus. Dette måtte avlyses pga. innskjerpede smitteregler vedtatt av kommunestyret i Asker kommune. Landsmøtet 2020 ble så besluttet avholdt som nett-møte teknisk organisert fra Senior Norges kontor i Oslo.

På grunn av koronasituasjonen har flere lokallag ikke kunnet avvikle sine årsmøter i løpet av mars 2020 (som spesifisert i vedtektenes § 6-7), og lagene har derved ikke fått oppnevnt delegater til årets landsmøte iht. vedtektene. Som ekstraordinær løsning har sentralstyret funnet å bruke vedtektenes § 5-8 analogisk. Analogisk tolkning betyr at vedtektene blir å anvende utenfor lovens (vedtektens) ordlyd, men på et lignende forhold.

 • 5-8 sier: «Sentralstyret skal innkalle til ekstraordinært Landsmøte når Sentralstyret med 2/3 flertall eller 1/5 av lokallagene krever det. Innkalling skjer med 2 ukers varsel. Et ekstraordinært Landsmøte kan bare behandle de saker som er oppført i møteinnkallingen. Innkalling og representasjon/ delegater på ekstraordinært Landsmøte skal være i samsvar med innkalling til vanlig ordinært Landsmøte. Møtet er beslutningsdyktig når minst 3/4 av antall registrerte delegater til det seneste ordinære landsmøte, med eventuelle fullmakter, er til stede». Vi anvender således § 5-8 analogisk, selv om landsmøtet 2020 ikke er å betrakte som ekstraordinært landsmøte, men som et ordinært utsatt landsmøte. Det vil si at lokallagene kan oppnevne som sine delegater «registrerte delegater til landsmøtet i 2019».

Sentralstyret har også vedtatt at dersom det ville bli et fysisk landsmøte 2020, så ville hvert lokallag kunne stille med én delegat, selv om noen lag iflg antall medlemmer og under normale forhold kan stille med flere delegater. I år møter heller ingen observatører. Vedtektene setter dessuten frister knyttet til saksdokumenter i et ordinært landsmøte. Innkallingen til landsmøtet 2020 er gjort med 2 ukers varsel (ref. invitasjons-brev av 2. oktober 2020); også dette iht den analogisk tolkningen av vedtektene.

Generalsekretæren informerte om status i de enkelte lagene. Vårt lagsnett er SN Østfold, SN Oslo Nord, SN Bærum, SN Asker, SN Agder, SN Rogaland, SN Vestland, SN Lillestrøm, SN Trøndelag og SN Nordland, i alt 10 lag. Noen av lagene har pga. pandemien ikke fått fulltegnet sine styrer, men arbeidet pågår.

Fysiske lagsaktiviteter ble i mars 2020 redusert/nedstengt pga. pandemien og for ikke å utsette noen for smitterisiko. Senior Norges medlemmer og tillitsvalgte/frivillige befinner seg alle i den sårbare aldersgruppen. Aktivitetene i Senior Norge har imidlertid i 2020 konsentrert seg om å få ferdig Seniorkraftprogrammet for implementering i 2021, samt utviklet og ferdigstilt alle fremtidsplaner. Lagsaktiviteter har imidlertid foregått digitalt.

Administrasjonen arbeider parallelt med å restrukturere Osloaktivitetene inn i et nytt robust Oslo Fylkeslag iht. de tidligere planene med eget fylkesstyre og underavdelinger i flest mulige byområder. Det nye SN Oslo vil omfatte områdene Oslo Nord, Groruddalen/Alna, Frogner, Ullern, Vestre-Aker, Nordre Aker, Oslo sentrum, Nordstrand, Bekkelaget, samt områdene ned til grensen til Viken fylke. SN Oslo vil danne mønster for andre fylkeslag.

Vår lagsmodell tilpasses den nye kommune- og fylkesinndelingen i Norge.

Generalsekretæren orienterte om planene for lagsutvidelser i Hole & Ringerike-området, Innlandet (dvs. nordre, østre og vestre del av Mjøsregionen) og i andre områder. Planene for lagsutvidelser sees også opp mot de etablerte samarbeidene med NITO, Folkeuniversitet Senior («FUS»), Stiftelsen Senior Aktiv, Seniorklubben på Toten og andre. I Finnmark er det tidligere jobbet med å etablere lag, men avstandene der oppe er så store at lagsetableringer i Finnmark utsettes inntil videre. Kontakter er imidlertid etablert i Øst-Finnmark (Kirkenes og Tana Bru), Møre, Tønsbergs-området og Grenland (Øvre/Nedre Telemark). Det vurderes om det er mulig å få en kontaktperson bosatt også Svalbard. Ovennevnte viser at Senior Norge har representasjoner i fylkene Oslo, Viken, Agder, Rogaland, Vestland, Trøndelag og Nordland.

 Vedtak:

 • Innkallingen til landsmøtet 2020 ble godkjent.
 • Landsmøtet tok lagsinformasjonen til etterretning.

 GODKJENNING AV DAGSORDEN

Vedtak:

Dagsorden ble godkjent.

 1. GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN

 Vedtak:

Forretningsorden ble godkjent.

 ØKONOMISK REDGJØRELSE

 Årsregnskap og styrets beretning 2019 m/revisors beretning, resultat, balanse, kontantstrøm og regnskapsnoter.

Generalsekretæren gikk gjennom årsregnskap- og beretning 2019.

I redegjørelsen beskrev han hvorledes årsoppgjørsprosessene i Senior Norge gjennomføres, og viste til hvilke underliggende analyser som general- sekretæren og revisor gjennomgår/analyserer som ledd i årsoppgjørs- revisjon spesifisert iht. lover, forskrifter og revisjonsstandardene. Han kom kort inn på hvorledes sentralstyret/generalsekretæren og kontrollkomiteen har samarbeidet ifbm avgivelse av årsoppgjøret 2019 i Senior Norge. I den anledning ble det påpekt fra generalsekretæren at sentralstyret og general- sekretæren hadde ønsket opprettholdt kvartalsmøter og løpende kommunikasjon med Kontrollkomiteen. Komiteen har derimot ønsket å jobbe selvstendig og kun med skriftlig kommunikasjon med sentralstyret, generalsekretær og eksternrevisor.

Deretter refererte generalsekretæren revisjonsberetningen 2019 fra Revisjonsselselskapet BDO A/S.

Han gikk så gjennom sentrale punkter side for side i sentralstyrets beretning samt hovedtallene i resultatregnskapet, balansen, kontantstrøm og regnskapskommentarene. Han forklarte de faglige vurderinger som er lagt til grunn mht. likviditet, prinsippet for fortsatt drift som alle organisasjoner ved hvert årsoppgjør adresserer og uttaler seg om i årsberetningene.

Han viste til at sentralstyrets årsberetninger er forholdsvis lange, omfattende og informative fordi disse benyttes som viktig underlag også i søknader om prosjekt- og driftsfinansiering, overfor sponsorer, samarbeids- partnere og andre.

Årsoppgjøret 2019 er for Senior Norge avlagt og fyller alle krav nedfelt i lover, forskrifter og revisjonsstandarder.

Landsmøtet uttrykte at den informasjonen i sentralstyrets årsberetning 2019, til tross for at den er omfattende, er så viktig at den bør komme flest mulig også eksterne til nytte. Det ble påpekt at det i fremtidige beretninger bør legges inn mer informasjon om hvilke resultater Senior Norge oppnår.

Avslutningsvis redegjorde generalsekretæren kort for hvorledes sentralstyret og generalsekretær hver måned gjennom året styrer økonomien med oppsett av månedsregnskaper, prognoser for resten av året, forventede tall for hele året samt hvorledes dette benyttes i vår løpende profesjonelle likviditetsstyring.

For ytterligere informasjon refererte generalsekretæren til sin utsendte redegjørelse under denne sak.

Kontrollkomiteens beretning for 2019.

Kontrollkomiteens leder, Brit Fløistad, gikk gjennom kontrollkomiteens beretning for 2019. Innholdet ble drøftet og verdifulle synspunkter ble notert.

Vedtak for pkt. 6.1. og 6.2.

 • Landsmøtet tok kontrollkomiteens beretning til etterretning.
 • Landsmøtet tok generalsekretærens redegjørelse, hans orientering om årsregnskapet og sentralstyrets beretning 2019 til etterretning.
 • Landsmøtet godkjente så årsregnskapet 2019 og sentralstyrets beretning for 2019, og sentralstyret ble innrømmet ansvarsfrihet.

 Regnskap pr. 30. september 2020 med 2020-prognose.

Generalsekretæren redegjorde kort for regnskapet pr. 30.9.2020 og en årsprognose for hele året 2020. Året 2020 vil gå ut med et underskudd etter belastning for avskrivninger. Avskrivningene refererer seg til kostnader i 2017 i tilknytning til navneskiftet (fra Seniorsaken til Senior Norge) og som pr. 31.12.17 ble aktivert til avskrivning over 36 måneder.

Vedtak:

Landsmøtet tok informasjonen til etterretning.

6.4, 6.5 og 6.6.

Årene 2019/2020, planene videre og «økonomisk vindu» 2021

Generalsekretæren redegjorde for aktivitetene i 2019 og 2020, planene videre fremover og et «økonomisk vindu» for 2021. Basert på denne informasjonen vil det bli ferdigstilt et budsjett for 2021 så snart som mulig etter landsmøtet. Dette blir presentert i landsmøtet i mai 2021, subsidiært i et tidligere ledermøte hvis landsmøte 2021 ikke kan avholdes i mai 2021.

Vedtak:

Landsmøtet tok informasjonen til etterretning.

 

Per Nygaard-Østbye og Gunnar Tveiten fremmet følgende forslag:

«Landsmøtet tar til orientering kontrollkomiteens beretning til landsmøtet 2020. Landsmøtet henstiller til det nye styret å utarbeide en helhetlig handlingsplan for å styrke økonomi, organisasjon, interessepolitikk, medlemspleie og verving.»

Vedtak:

Forslaget oversendes sentralstyret til vurdering uten at det ble realitets- behandlet i landsmøtet. 

 1. REVISORS HONORAR FOR 2019 OG VALG AV REVISOR

Generalsekretæren orienterte om de ulike revisjonsbekreftelser/-beretninger som revisor avgir i året i tillegg til uavhengig revisors årsrapport (revisjonsberetningen). Revisors honorar for 2019 er løpende dekket etter regning.

Vedtak:

Landsmøtet vedtok (formelt) gjenvalg av statsautorisert revisor Jan Anders Aalborg, Revisjonsselskapet BDO A/S, som Senior Norges revisor for året 2020 og for året 2021.

 1. MEDLEMSKONTINGENT

Generalsekretæren redegjorde for medlemssituasjonen og arbeidet med bl.a. nye kategorier medlemskap, samt hvorledes nye medlemskapskategorier vil relatere seg til Seniorkraftprogrammet, Omsorgsprogrammet og den seminarvirksomheten som er bygget opp i 2020 og som nå lanseres i markedet og gir inntekter til Senior Norge.

Vedtak:

Medlemskontingenten for de ordinære medlemskapene 2020 er fakturert med kr 390 for enkeltmedlemmer og kr 490 for familie medlemmer – begge som for året 2019. Samme medlemskontingenter vedtas for året 2021 for enkelt- og familiemedlemskap.

 1. DRIFTSTILSKUDD TIL LOKALLAG

 Vedtak:

Driftstilskudd til lokallagene for 2021 fastsettes iht vedtektenes §3-4 og §6-6. Så snart sentralstyret har vedtatt 2021 budsjett, informeres lokallagene om 2021 avsetningen for driftstilskudd til lokallagene.

 INNKOMNE FORSLAG

Ingen forslag var innkommet.

 1. VALG

 Valgkomiteens innstilling:

Stig Klingstedt gjennomgikk Valgkomiteens innstilling.

 Vedtak:

Landsmøtet tilsluttet seg Valgkomiteens innstillig til medlemmer av Sentralstyret, og følgende ble valgt:

 •  Petter Schou som styreleder for 2 år.
 • Marit Nybakk som styremedlem for 2 år.
 • Siri Melander Møllerud som styremedlem for 2 år.
 • Håvard Jernskau fra Senior Norge Lillestrøm som varamedlem for 2 år.

 Landsmøtet tilsluttet seg Valgkomiteens innstilling til medlemmer av Kontrollkomiteen, og følgende ble valgt:

 •  Britt Selig som leder (2 år)
 • Vinni Hestnes som medlem (1 år)
 • Axel Wannag som medlem (2 år)
 • Lasse Aarnæs som varamedlem (2 år)

Generalsekretæren orienterte kort om et sentralstyrevedtak hvor han som styrets leder i Seniorenes fellesorganisasjonen vil påbegynne samtaler med Forsvarets seniorforening og Avinors seniorforening om organisasjonens vei videre og fremtid. Videre at han som styreleder i Seniorenes felles- organisasjon («Sf») frem til representantskapsmøtet 2021 ikke kan representere Senior Norge i Sf sin organisasjons styre.

Med denne informasjonen tilsluttet Landsmøtet seg Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer til styret i Seniorenes fellesorganisasjon, og følgende ble valgt:

 • Petter Schou (1 år)
 • Audhild Freberg Iversen (1 år)
 • Gunnar Tveiten (1 år) 

Sentralstyrets innstilling: 

Generalsekretæren presenterte sentralstyrets innstilling til Valgkomite.

Vedtak:

Landsmøtet tilsluttet seg sentralstyrets innstilling til valg av medlemmer til Valgkomiteen, og følgende ble valgt: 

 • Stig Klingstedt som leder (2 år)
 • Anna Marie Vereide som varamedlem (2 år)

Oppsummering:

Etter beslutningene i sak 11 består Sentralstyret, Kontrollkomiteen, Valgkomiteen og styret i Seniorenes Fellesorganisasjon av følgende personer:

 

                                       Navn                               Posisjon                På valg i:

SENTRALSTYRET:

Petter Schou                   Leder                     2022

Agnete Tjærandsen        Medlem                 2021

Marit Nybakk                   Medlem                 2022

Siri M. Møllerud               Medlem                 2022

Helge Gabrielsen            Medlem                 2021

Gunnar Tveiten               Varamedlem          2021

Håvard Jernskau             Varamedlem         2022

                  

KONTROLLKOMITE:

Britt Selig                        Leder                    2022

Axel Wannag                   Medlem                 2022

Vinni Hestenes                Medlem                 2021

Lasse Aarnæs                Varamedlem          2022

                  

VALGKOMITE:

Stig Klingstedt                 Leder                     2022

Agnete Tjærandsen       Medlem                 2021

Audhild F. Iversen           Medlem                 2021

Per Kjølset                      Varamedlem          2021

Anna Marie Vereide        Varamedlem          2022

 

STYRET I SENIORENES FELLESORGANISASJON:

Petter Schou                   Medlem                 2021

Audhild F. Iversen            Medlem                 2021

Gunnar Tveiten               Medlem                  2021

 

 

 1. NY SENTRALSTYRELEDERS TANKER OM «VEIEN VIDERE» OG ARBEIDET I ORGANISASJONEN

 Petter Schou ga sine tanker om «veien videre» for Senior Norge, og hvorledes han ønsker at sentralstyret skal arbeide.

Han påpekte særlig seniorene som en viktig samfunnsressurs, viktigheten av å bekjempe usaklig aldersdiskriminering, og retten for alle, også seniorene, til å leve en verdig og trygg seniortilværelse. Han ser frem til å lede det nye sentralstyret, samarbeide med generalsekretæren/administrasjonen, komiteer, lokallag og den øvrige organisasjonen iht alle de spennende planer som er utviklet og skal implementeres. Spesielt trakk han frem Senior Norges Senior- politiske Program 2020-2021 som er omfattende og vil bli en kontinuerlig guide i arbeidet med vår seniorpolitiske påvirkning av politikere og andre.

Sentralstyret og generalsekretæren starter med et strategiseminar mandag 30. november 2020, hvor også lederne av valgkomiteen, kontrollkomiteen, ressursgruppene helse/omsorg og jus/økonomi, samt to i tillegg til general- sekretæren skal delta fra administrasjonen. Deretter planlegges et ledermøte (med lederne i lokallagene o.a.) for å drøfte/forankre det som strategisamlingen kom frem til.

AVSLUTNING

Generalsekretæren rettet en spesiell takk for iherdig innsats fra de i sentral- styret som ikke fortsetter etter landsmøtet 2020; dvs. Marvin Wiseth, Per Nygaard-Østbye og Gro Krummel Fagernes.

Han rettet en særskilt og stor takk til Agnete Tjærandsen for det imponerende det arbeidet hun har utført som kst. sentralstyreleder fra mars 2020 og frem til i dag.

De nevnte personer vil fortsette å bidra på sine måter i organisasjonen.

Konklusjonen på landsmøtet 2020 var at det gikk for seg på en meget god måte, selv om det måtte avholdes digitalt.

Nødvendig vedtak ble fattet, og organisasjonen vil nå arbeide målrettet fremover.

Samtlige vedtak var enstemmige.

Protokollen sendes til alle som deltok/var invitert til landsmøtet 2020.

Møteleder takket så for et godt landsmøte 2020 og ønsket alle vel hjem.

Vedlegg: Deltagerliste.

 

 

 

Oslo, 16. november 2020

 

 

______________                      ________________         _________________

Stig Klingstedt                          Anna Marie Vereide         Ragnhild Frorud

Møteleder

 

 

______________

Knut Chr. Høvik

Referent