Ønsker statssekretær med ansvar for senior- og eldrepolitikk

Senior Norge har vært godt fornøyd med at vi har hatt en egen statsråd med ansvar for norsk senior- og eldrepolitikk. De tre ministrene som har innehatt denne rollen har i løpet av kort tid fått oppmerksomhet rundt flere av de utfordringene eldre møter i vårt samfunn. En egen eldreminister har også gitt media en person å ansvarliggjøre for hele regjeringens eldrepolitikk. Med bortimot en million eldre over 60 år, ca 20 prosent av befolkningen, er alle politikkområder berørt. Eldrespørsmål må ikke reduseres til å kun handle om pleie og omsorg.

Senior Norge mener at når eldreministerposten ikke videreføres i den nye regjeringen er det viktig at fokus på, og oppmerksomhet rundt dette området fortsetter og ikke svekkes. Selv om Senior Norge hadde sett at det også i den nye regjerningen hadde vært rom for en eldreminister, ser vi flere alternative grep som kan tas for å ivareta de eldres rettigheter, muligheter og behov.

Senior Norge mener en egen statssekretær som har sitt arbeid kun rettet inn mot denne befolkningsgruppen kan være en god begynnelse. Statssekretæren kan blant annet bygge sitt arbeid med utforming og gjennomføring av regjeringens eldrepoltitkk på samarbeid med blant annet rådet for et Aldersvennlig Norge ledet av Trude Drevland og det påtroppende Eldreombudet.

Avslutningsvis ønsker Senior Norge å understreke behovet for aldersmessig mangfold for å ivareta hele befolkningen i politiske og demokratiske organer. Eldre over 60 år er knapt nok representert på Stortinget i dag, og vi noterer oss at aldersgjennomsnittet i den nye regjeringen har sunket til 45 år.

Senior Norge synliggjør seniorene som ressurs i samfunnet, bekjemper diskriminering og ivaretar eldres rettigheter og behov.

Marvin Wiseth
Styreleder Senior Norge