VIL DU VÆRE MED SOM FRIVILLIG SOM SKAL DRIVE VÅRE AKTIVITETER I OSLOS NORDLIGE OG ØSTRE OMRÅDER?

SENIOR NORGE VOKSER SOM ORGANISASJON!

Senior Norge (tidligere Seniorsaken) ble etablert i 2002 og er i dag en ideell interesse- og kunnskapsorganisasjon, registrert i Frivillighetsregisteret, som ivaretar de eldres rettigheter i samfunnet innen helse og omsorg, når det gjelder seniorøkonomi, seniorvennlige boformer og forbudet mot aldersdiskriminering. Vi synliggjør også seniorene som en viktig ressurs i samfunnet; i yrkeslivet, på politiske arenaer, i frivillig sektor og stimulerer de eldre til å være aktive. Som alle andre i velferdsstaten, skal også våre eldre verdsettes ut fra sine personlige forutsetninger og ikke som ensartet gruppe. De skal sikres en trygg og verdig alderdom, ha mulighet til å bestemme over egne livsvilkår og, ved behov, få tilfredsstillende behandling, pleie og omsorg på institusjon eller hjemme.

 

re målgrupper er de yngste eldre, de eldste eldre og pårørende. Vi bygger bro mellom generasjoner og skaper forståelse for eldregenerasjonen. Regjeringens mål er å videreutvikle og styrke velferden, som også skal komme oppvoksende generasjoner til del. Senior Norges arbeid er derfor relevant også for kommende generasjoner, bl.a. når det gjelder deres fremtidige økonomi og pensjoner.

 

Vårt arbeid er religions-, livssyns- og partipolitisk nøytralt.

 

Hovedkontoret med sentraladministrasjonen ligger sentralt på Oslo vest, og vi har 15 lokallag spredt omkring i Norge.

 

Levealderen øker, og våre eldres får stadig styrket mental og fysisk helse. Mange, som nå går ut i pensjon, må belage seg på å leve i ytterligere 20 – 25 år; hvorav kanskje hele 15-20 funksjonsfriske år; eller 1/3 av sin levetid. Dette er år som bør fylles med mening, innhold og trygghet. Likevel foregår det alders diskriminering når det gjelder pensjonistenes økonomi, på det lovmessige området, i yrkeslivet samt på rikspolitiske, fylkeskommunale og kommunale arenaer der de eldres livsvilkår fastlegges.

 

Senior Norge er inne i sterk vekst med muligheter for betydelig medlems- økning. Vi skal styrke våre lokallagsorganisasjon og søker etter frivillige til våre Oslo/Akershus-styrer og utvalg som skal være med å planlegge og gjennomføre spennende aktiviteter; i første omgang i Oslos østre bydeler Bekkelaget, Nordstrand og tilgrensende områder. Vårt lokallag i Oslo Nord har 970 medlemmer som bor i Oslos nordlige og østre områder. Planen er nå å opprette egne underavdelinger av dette lokallaget alternativt opprette selvstendige lokallag i mer geografisk fjerne Oslo- og Akershusområder som Ski, Follo, Vestby o.a. områder grensende ned mot Østfold fylke og opp mot Skedsmo og Øvre Romerike.

 

Vi søker etter frivillige som ønsker å vie del av sin fritid til å være med å videreutvikle Senior Norges Oslo- og Akershusvirksomhet og styre aktivitetene i de områdene vi nå skal utvikle denne lokallagsorganisasjonen. Vi tenker å organisere satsingen utfra lokallaget i Oslo Nord, som vil bli omdøpt til Senior Norge avd. Oslo Nord & Øst, alternativt opprette nye selvstendige lokallag.

 

Du vil inngå i styringsgrupper og utvalg som skal planlegge og gjennomføre spennende faglige og sosiale aktiviteter slik som møter, reiser, teater- og andre kulturaktiviteter for våre medlemmer og andre. Slik medlemsservice er viktig for både å beholde eksisterende medlemmer og rekruttere nye.

 

Arbeidsomfanget og arbeidsområdene vil bli tilpasset til den tiden du måtte ha til rådighet samt til dine personlige interesser og bakgrunn.

 

Vi kan tilby deg et spennende og meningsfylte engasjement i et aktiv, nytenkende og inspirerende eldre-miljø av ressurspersoner, hvor du også får anledning til å bygge personlige relasjoner og nettverk samt føle at du er med på å bidra i en viktig samfunnsmessig innsats som sikrer at våre eldre skal kunne få oppleve en verdig, trygg og forutsigbar alderdom. Som del av Senior Norge-laget, vil du være del av de eldres «stemme i samfunnet», i yrkeslivet, helse- og omsorgssektoren og på viktige rikspolitiske og kommunale arenaer der de eldres livsvilkår drøftes og bestemmes.

 

Er du interessert ta kontakt med Oslo Nords lokallagsleder, Gro Krummel Fagernes (telefon +47 900 64 904/E-mail: oslo.nord@seniornorge.org) eller Senior Norges generalsekretær Knut Chr. Høvik (telefon +47 911 66 558/

E-mail: knut.chr.hovik@seniornorge.org).

 

Du finner også mer informasjon om Senior Norge og vår virksomhet på vår hjemmeside www.seniornorge.org.

 

Vi ser frem til å høre fra deg.