Vel avviklet landsmøte

Senior Norges landsmøte ble en fin opplevelse. Utover selve landsmøtedokumentene som årsberetning og regnskap ble et utkast til eldrepolitisk dokument behandlet. Det ble en god debatt som viser at våre tillitsvalgte har meninger om eldrepolitikk. Noen ganger var det sprikende oppfatninger, men hovedinntrykket er at forsamlingen var nokså enig i styrets forslag til dokument.

Til slutt vedtok landsmøtet Landsmøtet fire resolusjoner om sentrale temaer. Den første dreide seg om en verdig eldreomsorg. Der ble det vist til Regjeringens stortingsmelding, kalt «Leve hele livet» som handler om grunnleggende ting som mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Senior Norge krever at eldreomsorgen blir tilført flere ansatte med god kompetanse. Videre krever Senior Norge et godt samarbeid mellom offentlige, ideelle og private aktører på området. Eldre må få reell valgfrihet og størst mulig innflytelse over sin egen situasjon.

Den andre resolusjonen dreier seg om aldersdiskriminering. Forskjellsbehandling som skjer av eldre i Norge bl.a. i yrkesliv, politisk styrende organer, på helse- og omsorgssektoren og på det økonomiske området må få en slutt. Senior Norge henstiller til de øverste politiske myndighetene å sørge for at føringene i stortingsmeldingen  «Leve hele livet» ikke bare blir festtale, men at vi vil se at Norge beveger seg fra å være et aldersdiskriminerende samfunn til å bli et aldersvennlig samfunn.

Den tredje resolusjonen sier at Norge trenger flere eldre inn i folkevalgte organer. Norge har i underkant av en million mennesker over 60 år. Disse er kraftig underrepresentert i Storting, fylkesting og kommunestyrer. Derfor vil Senior Norge lansere en kampanje «stem på en senior» i begynnelse av august 2019. Det vil være en landsomfattende kampanje.

Den fjerde resolusjonen omhandler underregulering av pensjonene. Her krever Senior Norge at Regjeringen og Stortinget reverserer vedtaket om underregulering av de offentlige pensjonene med 0,75 prosent. I påvente av at dette skjer , krever Senior Norge at myndighetene endrer reguleringen slik at den blir i samsvar med det som Pensjonskommisjonen foreslo, et gjennomsnitt av lønns- og prisutvikling.

Det ble valgt noen nye styremedlemmer. Agnete Tjærandsen, Senior Norge Nordland ble gjenvalgt, Per Nygaard-Østby, Senior Norge Bærum, Helge Gabrielsen, Senior Norge Rogaland ble valgt til styremedlemmer og Gunnar Tveiten, Senior Norge Asker ble valgt som varamedlem. Styreleder Marvin Wiseth, styremedlem Gro Fagernes Krummel og varamedlem Håvard Jernskau var ikke på valg. Det samlede styret fremgår av bildet.