Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe: Mest om trygd og mindre om arbeid

Av Bjørn Einar Halvorsen, medlem av Senior Norges ressursgruppe for jus og økonomi

 

Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe har nylig avgitt sin rapport til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (NOU 2019:7). Dette var fase en. I fase to skal partene i arbeidslivet og fagekspertene drøfte dette nærmere.

Ekspertgruppens rapport handler mest om hvordan sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd i folketrygden kan stimulere bedre til arbeid, samtidig som Nav kan gi bedre oppfølging. Dette er vel og bra, og en fortsettelse av en 25 år gammel «arbeidslinje» i trygdepolitikken. Hittil uten særlig effekt på sysselsettingen, men kanskje denne gangen?

 

Her kommer et lite innspill til de videre drøftingene i fase to:

Et arbeidsliv i endring

Mange er opptatt av de store og viktige trender i arbeidslivet som nå finner sted: Globalisering av produksjon, distribusjon og verdikjeder, informasjonsteknologi, svekkelse av arbeidstakerforhold, mer korttids- og tilkallingskontrakter osv. Hvilken betydning har dette for arbeid, sysselsetting, lønn og trygd over livsløpet, og hvordan kan en møte dette best mulig? Slikt bør drøftes nærmere i fase to.

Omstilling og frafall i arbeidslivet

Mye oppmerksomhet er viet tilgangen til uføretrygd blant unge. Det er viktig. Men det er tynt med analyser av årsaker og drivkrefter bak det omfattende frafallet fra arbeid blant folk i 50- og 60-årsalderen, som oftest med uføretrygd. Vi vet at mye av dette har sammenheng med omstillinger og nedbemanninger i arbeidslivet. Da hjelper det nokså lite å «mekke på» uføretrygden. Langt viktigere og mer effektivt er det da å sette inn tidlig og god bistand i selve omstillingsprosessen. Dvs. før en blir arbeidssøker og trygdemottaker. Det gode erfaringer og resultater med slike tilnærminger i andre land, og enkelte gode eksempler i Norge. Sånt bør vurderes nærmere i fase to.

Svekket oppsigelsesvern for eldre?

Utvalget foreslår å svekke oppsigelsesvernet for eldre. Den øvre aldergrensen for oppsigelsesvernet i arbeidsmiljøloven foreslås redusert fra 72 år til 70 år. Det er en reversering av Stortingets vedtak for privat sektor i 2015, og regjeringen har programfestet å heve aldersgrensen til 72 år i offentlig sektor også. Ekspertutvalget går altså motsatt vei. De begrunner dette med at arbeidsgivere kan bli mer tilbakeholdne med å beholde og ansette folk i 60-års alderen. Her er det mest synsing og lite empirisk kunnskap i utvalgets rapport. En forskningsrapport fra 2016 viste tvert om at seks av ti virksomheter mente at økingen fra 70 til 72 år i 2015 betydde lite eller ingen ting for deres vilje til å beholde eller ansette eldre, mens bare en av ti mente det motsatte (Fafo-rapport 2016:22)