Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde H. holdt foredrag i Seniorenes fellesorganisasjon. Knut Christian Høvik ble ny styreleder

Seniorenes fellesorganisasjon (Sf) er paraplyorganisasjon for Senior Norge, Forsvarets seniorforbund og Avinor seniorforening. Formålet er å fremme økonomiske, sosiale- og velferdsmessige saker som har betydning for tilsluttede organisasjoner medlemmer. Sf skal bekjempe diskriminering av seniorer og være en sentral og koordinerende part i drøftinger med besluttende myndigheter. Sf skal også synliggjøre seniorer som ressurs i samfunnet, blant annet i politiske organer, yrkeslivet og i frivillig sektor. Sfs høyeste organ er Representantskapsmøtet

Før selve møteforhandlingene var stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde H, andre nestleder i arbeids- og sosialkomiteen invitert til å holde foredrag om pensjonssystemet. Hun holdt et meget godt foredrag om de politiske dilemmaene når det gjelder offentlige pensjoner. Hun kunne imidlertid ikke love annet enn at nåværende regime skal fortsette. Hennes hovedpoeng var at den demografiske utviklingen blir meget krevende for Norge fra ca. 2025. I solidaritet med kommende generasjoner må vi vise tilbakehold med å belaste Norges økonomi i alt for stor grad. Hun sa at pensjonistenes bidrag til et felles løft er underregulering av pensjonen og å jobbe lengre for å kompensere for levealdersjustering.  I spørsmålsrunden ble det fremhevet at det ikke alltid er like stor tilbakeholdenhet med å bruke penger. Av og til sitter milliardene meget løst. Lunde kom også inn på spørsmålet om Pensjonistforbundets krav om å få forhandlingsrett for pensjonene. Det mente hun ikke var et realistisk krav. Både Forsvarets seniorforbund og Senior Norge erklærete seg enige i at pensjonene må reguleres etter regler fastsatt i lov og forskrifter. Dette for å unngå at ulike pensjonistgrupper blir satt opp mot hverandre.

I Representantskapsmøtet ble Knut Christian Høvik valgt som ny styreleder for to år og Ragnhild Frorud som kasserer, begge fra Senior Norge. Videre er Marvin Wiseth, Audhild Freberg Iversen og Gunnar Tveit Senior Norges medlemmer av Sfs styre. I styrets strategidokument inngår blant annet å forsøke å verve minst to nye organisasjoner innen 2020 til Sf slik at gjennomslagskraften kan bli enda større. På bildet mottar Knut Christian Høvik klubben av tidligere styreleder Per Ander Volden.