Senior Norge krever at våre øverste myndigheter sørger for at samfunnet beveger seg fra å være et aldersdiskriminerende samfunn til å bli et aldersvennlig samfunn

Senior Norges landsmøte vedtok enstemmig en resolusjon for å fremme et aldersvennlig samfunn.

ALDERSDISKRIMINERING

Senior Norges landsmøte er sterkt bekymret for den forskjellsbehandling (alders- diskriminering) som skjer av eldre i Norge bl.a. i yrkesliv, politisk styrende organer, på helse- og omsorgssektoren og på det økonomiske området. Diskriminering er en fellesbetegnelse på all den forskjellsbehandling av eldre som vi finner i vårt samfunn.

Aldersdiskriminering er nå forbudt ved en ny likestillings- og diskrimineringslov på linje med diskriminering pga. kjønn, rase, livssyn, funksjonsevne og seksuell orientering. Samtidig som alder ble ført inn som diskrimineringskriterium, ble også boliglovgivningen endret, slik at alder også kom inn som diskrimineringsforbud i Lov om Eierseksjoner og Lov om Borettslag ved kjøp/salg av bolig.

Regjeringen har i 2018 lagt frem en Stortingsmelding «Leve hele Livet» hvor Regjeringen bekrefter sin visjon og sitt mål om et aldersvennlig samfunn. I den anledning henstiller Senior Norge til vår øverste politiske myndighet å sørge for at føringene i denne Stortings- meldingen ikke kun blir en festtale, men at vi vil se at Norge beveger seg fra å være et alders-diskriminerende samfunn til å bli et aldersvennlig samfunn.     

Resolusjonen blir fulgt opp overfor våre politiske myndigheter.