Senior Norge er sterkt bekymret for eldres situasjon – krever at Regjeringen følger opp kvalitetsreformen «Leve hele livet» med nødvendige bevilgninger.

Årets landsmøte hadde en god eldrepolitisk diskusjon der flere viktige saker som angår eldres situasjon ble behandlet. Det ble vedtatt i alt fire resolusjoner. Her gjengis den første som handler om en verdig eldreomsorg. Den ble enstemmig vedtatt, og vil bli overlevert til regjeringen.

EN VERDIG ELDREOMSORG

Landsmøtet i Senior Norge er sterkt bekymret for den situasjonen mange av våre eldre er i. Alt for mange eldre får ikke den omsorg de både fortjener og har krav på. Underernærte eldre på institusjoner er dessverre altfor vanlig. Det samme gjelder tilfellene med mangelfull bemanning, overmedisinering og lite aktivitet. I kvalitetsreformen «Leve hele livet», heter det at reformen handler om de grunnleggende tingene som mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Det er også beklagelig at tannhelse ikke er en del av omsorgstilbudene. 

Landsmøtet ber regjeringen følge opp med nødvendige bevilgninger slik at intensjonene i reformen kan etterleves ute i kommunene. Eldreomsorgen må ikke bli en salderingspost i stats- og kommune- budsjettene, og kvaliteten på sykehjemmene og hjemmetjenesten må ikke være avhengig av kommunenes økonomi og interne prioriteringer.

Til tross for bred politisk enighet om målene for eldreomsorgen, utallige utredninger og reformer, skjer det lite som medfører at de uverdige forholdene opphører. Eldreomsorgen trenger flere ansatte med god kompetanse. Senior Norge vil ha et godt samarbeide mellom offentlige, ideelle og private aktører på området. Eldre må få reell valgfrihet og størst mulig innflytelse over sin egen situasjon. God hjelp til hverdagsmestring er viktig, og tjenestene må bli bedre på kartlegging og oppfølging.