Senior Norge er sterkt bekymret for de negative effektene som underreguleringen av pensjoner fører til og krever at Regjeringen og Stortinget reverserer vedtaket om underregulering

Senior Norges landsmøte behandlet fire resolusjoner etter en god eldrepolitisk debatt. Her er den andre resolusjonen.

UNDERREGULERING AV PENSJONER

 Landsmøtet i Senior Norge er sterkt bekymret for de negative effektene som under- reguleringen av pensjoner fører til for våre pensjonister. Pensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon har vært underregulert store deler av tiden etter at folketrygd- loven ble iverksatt 1967. Etter press fra organisasjonene ble saken tatt opp i Stortinget, og der ble det 28. mai 2003 fattet vedtak om at pensjonistene i fremtiden skulle ha «en inntektsutvikling minst på linje med utviklingen for yrkesaktive». Dette har ikke skjedd og våre pensjonister mister kjøpekraft som over tid akkumuleres til betydelige beløp. De seneste årene har pensjonistene vært nødt til å tåle en underregulering som er vesentlig større enn det Pensjonskommisjonen foreslo, og de fire seneste årene har pensjonistene gått ned i kjøpekraft. Vi frykter at det også vil være tilfellet i 2019. De forutsetninger som Stortinget la til grunn for sitt vedtak om underregulering med en fast prosentsats på 0,75 prosent er altså ikke lengre til stede. For svært mange pensjonister fører dette til en uforutsigbar og utrygg alderdom; hvilket er sterkt uverdig i et av verdens rikeste land.

Den nye pensjonsordningen ble vedtatt 26. mai 2005, og da ble det vedtatt at pensjonene settes ned til et gjennomsnitt av lønns- og prisutviklingen konkretisert med fradrag på 0.75%. Samtidig ble levealder justeringen vedtatt. Daværende finansminister Dag Terje Andersen hevdet i Stortinget med stor overbevisning at pensjonistene ville tjene på en fast under- reguleringsprosent sammenlignet med gjennomsnitt av lønns- og prisutvikling slik Pensjons- kommisjonen foreslo i sin innstilling, NOU 2004:1 «Modernisert folketrygd. Bærekraftig pensjon for framtida». Dette viste seg å stemme de første årene etter at reformen ble innført i 2011.

Senior Norge krever at Regjeringen og Stortinget reverserer vedtaket om underregulering av de offentlige pensjonene med 0,75 prosent. I påvente av at dette skjer, krever Senior Norge at myndighetene endrer underreguleringen slik at den modellen som Pensjonskommisjonen foreslo brukes.