Sakset fra møte i ressursgruppa for juss og økonomi 7.01.2019

Senior Norge sendte ikke høringssvar til saken om eldreombud da Regjeringen trakk deler av forslaget tilbake med løfte om å opprette et eget nasjonalt eldreombud. Gruppen vil da komme tilbake med sine synspunkter når saken blir sendt på høring.

BPA etter 67 års alder

Det ble også orientert om at eldreministeren har svart på vår henvendelse om en lovendring for rett til brukerstyrt personlig assistanse også etter 67 års alder. Eldreministeren lovet i svaret å ta med seg spørsmålet i sitt videre arbeidet.

Innspill til regler for fornyelse av førerkort

Det ble også orientert om at Ressursgruppa for helse og omsorg har laget et innspill angående regler for fornyelse av førerkort. Den konkluderer med at det ikke er behov for å komme med noe konkret innspill om selve regelverket. Ressursgruppa for jus og økonomi har sjekket om det er mulig å få en second opinion fra en annen lege dersom man er uenig med fastlegen. Dette er tatt inn i regelverket. Saken kan dermed avsluttes uten konkrete tiltak fra Senior Norge.

Høring om forslag til ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor

Gruppen har behandlet høringer om forslag til ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor og forslag til endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover med tilhørende forskrifter. Regjeringens forslag er godt i tråd med pensjonsreformens intensjoner. Derfor er det liten grunn til innspill.

Sykepenger og arbeidsavklaringspenger

Sykepenger og arbeidsavklaringspenger er begrenset i dagens lovverk som har en aldersgrense på 67 år. Senior Norge argumenterer prinsipielt for å styrke arbeidslinjen og samordne reglene med pensjonsreformens regler dvs. kreve at sykepenger skal utbetales etter de vanlige reglene så lenge arbeidstakere står i stillingen og kan opptjene pensjon – frem til 75 års alder.

Tilsvarende bør også gjelde arbeidsavklaringspenger. Gruppen lager et innspill til Regjeringen om saken for om mulig å få en endring i stand.

Aldersgrenser i lov- og regelverk

Det var enighet i gruppen om å fremme en sak om å få fjernet aldersgrenser i ulike lover og regelverk til Eldreministeren og med kopi til Statsministeren. Argumentasjonen bør være at aldersgrenser oppfattes som usaklige, altså diskriminerende. Dessuten utgjør eldre en vesentlig ressurs som kan brukes i samfunnsnyttig tjeneste i domstoler, nemnder og utvalg.

Høringsinnspill i vergemålsloven

Senior Norge bør ha et høringsinnspill til endringene i vergemålsloven. Saken er sendt på høring med frist 15. februar 2019.

Høringen omhandler vergemål for personer uten samtykkekompetanse, særskilt forvaltning av midlene til personer under vergemål, klage- og begjæringsrett i saker om vergen, vergegodtgjøring, forhåndsvarsel i vergemålssaker, tilgangen til opplysninger. To av gruppens medlemmer har mye erfaring med slike saker og lager i samarbeid et utkast til høringsinnspill.

Bruk av Digipost

Bruk av Digipost ble drøftet. For enkelte eldre betyr bruk av Digipost at de blir uvitende om helt essensiell informasjon. Gruppens konklusjon ble at saken bør utredes videre for eventuelle innspill overfor Samferdselsdepartementet og Postverket.