Protokoll fra Landsmøtet 2019

Avholdt 21. mai 2019 på Chafteløkken, Oslo, referent Knut Chr. Høvik.

Velkommen

Marvin Wiseth ønsket velkommen til Landsmøtet 2019, det 17. i rekken.

«Norge trenger Senior Norge!»

På dette landsmøtet varsler Senior Norge en ny kurs for organisasjonen. I løpet av dagen skal VI vedta et omfattende Eldre Politisk Program for perioden 2019 – 2021 og i tillegg 4 resolusjoner som vi skal oversende til Regjeringen.

Grunnpilarene i vårt arbeid tar sikte på å gjøre til skamme bl.a. en oppfatning som mange i samfunnet har, og hvor eldrebølgen sammenlignes med en «monsterbølge»; og ikke med en ressursbølge. Store deler av de ressurser våre seniorer representerer er på avveie. Om lag 1 million mennesker i Norge (20% av befolkningen) er over 60 år. Vi lever lenger, er friskere mentalt og fysisk, og har høy kompetanse og livserfaring. Alt for mange i Norge er dessverre opphengt i alder langt mer enn yteevne og kompetanse, og de eldre har derfor behov for en organisasjon som Senior Norge som har som mål å gjøre denne oppfatningen til skamme. Vi skal synliggjøre våre seniorer som en verdifull ressurs som det norske samfunnet har behov for. Fedrelandet har rett og slett ikke råd til ikke å benytte denne verdifulle ressursen.

Vi vil også all aldersdiskriminering og hverdagsdiskriminering til livs. Vi har fått en ny likestillings- og diskrimineringslov som forbyr alder som diskrimineringskriterium, og Senior Norges advokater i BA5 gjennomgår nå hele det norske lovverket og vil påpeke der det fortsatt ikke er vern mot aldersdiskriminering, for så å ta dette opp med rett myndighet.

Vi kjemper også for at alle skal oppleve en trygg og verdig alderdom enten de er hjemmeboende eller på institusjon. I eldreomsorgen ser vi imidlertid at mer enn 50% er underernært, og mange blir overmedisinert. Resultatet blir passivitet og svekket helse. Dette skal vi i Senior Norge gjør noe med, og vi skal forbedre forholdene. Vi skal være en «vaktbikkje» som påtaler og følger opp at avvik blir rettet og samtidig være løsningsorienterte og konstruktive. Ved hjelp av vår omfattende organisasjonskompetanse skal vi foreslå gode løsninger som bedrer forholdene for våre eldre.

Vi går nå mot et Fylkesting- og kommunevalg, og gjennom en landsdekkende kampanje skal vi i august lansere «Stem på en senior». Her skal vi oppfordre alle seniorer til å kumulere navn på valglistene. I dag er gjennomsnittsalderen på Stortinget 43,9 år, og det er ingen grunn til å tro at gjennomsnittsalderen er høyere i fylkes- og kommunestyrene. Våre eldre må la seg velge inn i politiske styrende organer der vedtak fattes som definerer de eldres livssituasjon, og her er spesielt de kommunale eldrerådene viktig.

Det å bli gammel i Norge defineres av mange som litt sykelig, hjelpetrengende og litt sutrete. Senior Norge skal sørge for at vi tar tilbake definisjonsmakten av det å bli eldre ved å fokusere på kraften ved å bli eldre («The Power of Getting Older»). Men det forutsetter at våre eldre også selv må lære seg ikke bare å «nyte men også å yte». Ved å yte får man det også bedre her i livet.

Vi har lagt noen krevende år bak oss med økonomiske utfordringer og medlemsfrafall. Det er nå gledelig å se at mye ser ut til å gå rett vei selv om vi fortsatt har en vei å gå. Organisasjonen er avhengig av god samhandling sentralt og lokalt. Et Senior Norge uten aktive lokallag har ikke livets rett.

Så målet for dette landsmøtet er å trekke opp vår Eldre Politiske retning for de to kommende årene.

Dernest håper jeg at når dere i ettmiddag reiser hjem fra dette landsmøtet, så føler dere symfonier og god musikk i hjertet.

Velkommen og lykke til med Landsmøtet 2019!


Følgende saker ble så behandlet:

Sak nr. 1 Godkjenning av innkallingen

Vedtak

 • Innkallingen ble godkjent.

Sak nr. 2 Navnopprop og beslutningsdyktighet

Vedtak

 • Delegatlisten og antall stemmer ble godkjent.
 • Landsmøtet 2019 ble erklært beslutningsdyktig.

Sak nr. 3 Valg av møteleder

Vedtak

 • Som møteleder ble valgt Marvin Wiseth.

Sak nr. 4 Godkjenning av dagsorden, valg av tellekorps, referent og personer til å signere protokollen sammen med møteleder

Vedtak

 • Dagsorden ble godkjent.
 • Som tellekorps ble valgt Kontrollkomiteens medlemmer.
 • Som referent ble valgt Knut Chr. Høvik.
 • Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Liv Espeland (Senior Norge Agder) og Gunnar Tveiten (Senior Norge Asker).

Sak nr. 5 Godkjenning av forretningsorden

Knut Chr. Høvik orienterte om at den utsendt forretningsorden mangler justering på et par punkter for å overensstemme med vedtektene. Navnet er Senior Norge; ikke Seniorsaken. Generalsekretær, ledere av kontrollkomitéen, valgkomitéen og sentrale ressursgrupper har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett. Andre medlemmer har møterett og talerett, men ikke forslags- eller stemmerett.

Vedtak

 • Med ovennevnte opplysninger ble forretningsorden godkjent.

Sak nr. 6 Årsrapport 2018

Med sentralstyrets beretning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og regnskapsnoter samt avhengig revisors beretning og kontorllkomiteens beretning

Marvin Wiseth gikk gjennom sentralstyrets årsrapport side for side. Knut Chr. Høvik gikk gjennom resultatregnskapet, balansen, kontantstrømanalysen og regnskapsnotene. Revisors beretning ble så referert, og kontrollkomiteens leder Arne Bruusgaard gikk gjennom kontrollkomiteens rapport.

Vedtak

 • Årsrapport 2018 med sentralstyrets årsrapport, resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og regnskapsnoter ble godkjent.
 • Sentralstyret ble innrømmet ansvarsfrihet.
 • Revisors beretning for 2018 ble tatt til etterretning.
 • Kontrollkomiteens rapport for 2018 ble tatt til etterretning.

Sak nr. 7 Revisors honorar for 2018 og valg av revisor

Vedtak

Revisors honorar for 2018 dekkes etter regning, og Revisjonsselskapet BDO A/S v/ansvarlig partner, statsautorisert revisor Jan Anders Aalborg, ble gjenvalgt som revisor for ett år.

Sak nr. 8 Handlingsplan (eldrepolitisk program) og budsjett 2019

Sak nr. 8.1. Eldrepolitisk program 2019 – 2021

Marvin Wiseth gikk gjennom punkt for punkt i forslaget til Senior Norges Eldrepolitiske Program, og interessante drøftelser utspant seg rundt enkelte av punktene i forslaget.

Følgende kommentarer fremkom, som sentralstyret og administrasjonen vil jobbe videre med og inkludere i det endelige dokumentet:

 • Eldreomsorgen tar ikke i tilstrekkelig grad hensyn til demente og den belastning denne sykdommen påfører de pårørende. Ressursbehovet ved sykehjemmene og tiltak enkelte sykehjem iverksetter er ikke dimensjonert godt nok med tanke på omsorgen for demente.
 • Ensomhet særlig blant hjemmeboende eldre bør legges inn i dokumentet.
 • Vi bør kreve at det utarbeides en felles kvalitetsnorm for eldreomsorgen til bruk i alle kommuner, og som resultatene løpende blir mål opp mot (systemrevisjon).
 • Statlig finansiering av eldreomsorgen må ikke ta bort det operative ansvaret fra kommunene.
 • Selv om Senior Norge er en partipolitisk uavhengig organisasjon, kan vi ikke unnlate å ta stilling til vanskelige politiske spørsmål.
 • Vi må være forberedt på å møte utfordringer i vårt eldrepolitiske arbeid som en følge av den forestående kommunesammenslutningen.
 • heving av aldersgrensene i yrkeslivet, må vi ikke komme i en situasjon hvor også heving av pensjonsalderen vil «følge automatisk etter». De som ikke kan eller ikke ønsker å jobbe etter fylte 70 år må få slippe det.
 • Alle våre lokallag må forsøke å få sine medlemmer inn i eldrerådene. Lagene må starte med å be om møte med ordfører for å presentere Senior Norges Eldrepolitiske Program, og signaliserer at Senior Norges har medlemmer som vil være verdifulle kandidater til å bli valgt inn i de kommunale eldrerådene.

Vedtak

 • Senior Norges Eldrepolitiske Program ble vedtatt som blir vår handlingsplan for perioden 2019-2021.
 • Lokallagsstyrene tar kontakt med «sine» respektive ordførere, presenterer hovedlinjene i vårt Eldrepolitiske Program, og legger igjen budskapet om at Senior Norge har godt kvalifiserte medlemmer som er beredt på å la seg velge inn i eldrerådene ved høstens Fylkesting- og kommunevalg. Deretter søker lokallagsstyrene å mobilisere medlemmer som er villige og interesserte til å la seg velge inn i eldrerådene.

Sak nr. 8.2. Budsjett 2019, Regnskap pr. 30. april og Prognose mai-desember

Knut Chr. Høvik innledet med å gjennomgå Senior Norges budsjett 2019, regnskapet pr. 30. april 2019 og prognosen for perioden mai-desember 2019. Han redegjorde så for status for samarbeidet med vårt nye eksterne rekrutteringsfirma (Max Marketing Gruppen AS; MMG), den avsluttede win-back[1] perioden og den testperioden med etterfølgende forhandlinger vi nå skal inn i mht. «veien videre» (ny-salg av medlemskap). Betingelsene for ny-salget blir avklart etter avsluttet testperiode.  Så snart dette er avklart (vi antar ultimo juni 2019) utarbeides ny resultat- og likviditetsprognose for resten av året med realistiske forutsetninger om ny-salgsvolum og vervehonorar. Vi forventer at ny-salget vil starte over sommerferien.

Regnskapet pr. 30. april 2019 og mai – desember 2019 prognosen vedlegges landsmøte-protokollen og erstattes med de utsendt saksdokumentene til 2019 budsjettet. Dette fordi landsmøtedokumentene ble sendt ut før MMG gjorde oss kjent med at vi må forvente høyere vervehonorarer for ny-salg enn det vi hadde under win-back. Ny-salg er iht MMG langt mer krevende enn win-back.

Prognosen (mai – desember) som ble fremlagt er bygget opp uten ny-rekrutteringer fra MMG, i og med at betingelsene for ny-salget ikke er avklart. Som sagt – ny prognose utarbeides så snart MMG betingelsene for ny-salget er avklart.

Den fremlagte prognosen viser at likviditetsutviklingen er under god kontroll.

Knut Chr. Høvik informerte om at vi må påregne underskudd i rekrutteringsåret for medlemmer vervet under MMG-avtalen, og at det kan gå rundt 2 år før dette underskuddet er helt inndekket.

MMG mottar vervehonorar kun i verveåret, og 100% av kontingenten tilfaller oss fra og med 2. kontingentår forutsatt at vervede medlemmene fornyer sine medlemskap fra og med år 2. Dette underskuddet må vi finansiere.

Jo flere medlemmer MMG verver, jo større blir likviditetsbelastningen vår i verveåret. Forutsatt at flest mulig vervede medlemmer fornyer sine medlemskap fra og med år 2, så vil vi få et betydelig positivt bidrag til vår likviditet, resultat og egenkapitaloppbygging; en situasjon som vil bli ytterligere styrket over tid og i takt med at medlemskap kontinuerlig fornyes hvert år.

Senior Norge har i dag ikke andre eksterne samarbeidspartnere for ekstern medlemsverving, og vi må derfor akseptere situasjonen med verve-underskudd i verveåret med inndekking over de påfølgende år. M.a.o. – så må vi være villig til gjennom MMG samarbeidet å investere i fremtiden mht. ekstern medlemsrekruttering.

Våre kritiske suksessfaktorer (KSF’er) er å sikre økt synlighet, stoppe/minimere medlemsfrafall, forbedre/effektivisere medlemsservice og oppnå høy kontingentfornyelsesgrad. Dette er forutsetningene for å øke antall medlemmer og å lykkes med å sikre Senior Norge en langsiktig, god og robust finansiering fra både næringsliv (sponsorater) og det offentlige (statstilskudd, mva-refusjoner, prosjekttilskudd m.m.). Styrket finansiell muskel er nødvendig for at Senior Norge skal kunne være den robuste fremtidsrettede organisasjonen, som norske seniorer har behov for, og som ivaretar de eldres interesser.

Medlemspleie/-service er et kollektivt ansvar som må fordeles mellom BA5-administrasjonen og lokallagene. Uten effektiv medlemspleie/-service, risikere vi at medlemmer ikke fornyer sine medlemskap, og 1. års «verveunderskudd» blir aldri tjent inn.

En slik vervestrategi må imidlertid tilrettelegges slik at den blir «økonomisk håndterbar» for oss hvilket betyr at administrasjonen kontinuerlig vil søke å ha god «hands-on» og følge tett opp MMG sine vervinger og verveprognoser, slik at antall ny-vervede medlemmer ikke vokser for raskt, og slik at vi ikke risikerer uoverkommelige likviditetsutfordringer i verveårene. Etter hvert som MMG samarbeidet utvikles over tid vil likviditetsutfordringene avta og balanseres ut i gradvis betydelig positiv retning; forutsatt at kontingentfornyelser opprettholdes på et høyt nivå.

Vedtak

 • Budsjettet for 2019 tas til etterretning.
 • Landsmøtet sa seg enig i at arbeidet med å oppnå høyest mulig synlighet, stoppe/redusere medlemsfrafall, effektiv medlemsservice og sikre kontingentfornyelser er et kollektiv ansvar mellom sentralleddet (sentralstyret/administrasjonen) og lokallagene.
 • Landsmøte ga sin enstemmige tilslutning til at Senior Norge prioriterer å oppnå høyest mulig (men kontrollert) medlemstilgang i samarbeidet med MMG; til tross for at vårt regnskap da vil vise underskudd i de første årene etter oppstarten av MMG-samarbeidet.

Sak nr. 9 Medlemskontingent for 2019

Vedtak

 • Medlemskontingenten for de ordinære medlemskapene 2019 fastsettes til kr 390 for enkeltmedlemmer og kr 490 for familiemedlemmer – begge som for året 2018.
 • Medlemskontingentene for «win-back» medlemmer som verves i 2019 fastsettes til kr 290 for enkeltmedlemmer og kr 390 for familiemedlemmer.
 • Sentralstyret gis fullmakt til å fastlegge annen kontingentstørrelse som et nødvendig tiltak for å øke medlemsmassen.
 • Sentralstyret gis fullmakt til også å utvikle nye medlemskap i tillegg til dagens ordinære.

Sak nr. 10 Driftsstøtte til lokallag for 2019

Vedtektens punkt. 3-4 («ØKONOMI») sier: «Senior Norges økonomi er i hovedsak basert på en årlig medlemskontingent. Medlemskontingenten skal fordeles mellom hovedorganisasjonen og lokallagene. Landsmøtet vedtar en fordelingsnøkkel som gir alle deler av organisasjonen en begrenset sum til årlig drift. Utover dette avsetter Landsmøtet et beløp til finansiering av prosjekter. Lokallagene kan søke om tilskudd til konkrete prosjekter for seks måneder ad gangen – i desember for første halvår og før St. Hans for annet halvår. Søknaden skal være fulgt av en konkret prosjektplan og budsjett. Prosjektmidlene fordeles av Sentralstyret etter innstilling fra generalsekretæren. Etter avsluttet tidsperiode fremlegges regnskap for prosjektet».

Vedtak

 • For året 2019 er det avsatt kr 240.000 til driftstilskudd til lokallagene som forvaltes iht. vedtektenes punkt 3-4 (1. ledd; se ovenfor).
 • Lokallagene beholder selv de midler de skaffer lokalt.
 • BA5 vil, etter ønske fra lokallagene, bistå lagene i å søke om lokale/regionale prosjektmidler, men lokallagene må selv finne frem til slike mulige kilder.

Sak nr. 11 Resolusjoner til vedtak på Landsmøtet

Møteleder redegjorde for 4 viktige resolusjoner som Landsmøtet 2019 ble invitert til å ta stilling til – Resolusjon nr. 1 («En verdig eldreomsorg»); Resolusjon nr. 2 («Underregulering av pensjoner»), Resolusjon nr. 3 («Norge trenger flere eldre inn i våre politisk styrende organer») og Resolusjon nr. 4 («Aldersdiskriminering»):

Resolusjon 1: En verdig eldreomsorg

Landsmøtet i Senior Norge er sterkt bekymret for den situasjonen mange av våre eldre er i. Alt for mange eldre får ikke den omsorg de både fortjener og har krav på. Underernærte eldre på institusjoner er dessverre altfor vanlig. Det samme gjelder tilfellene med mangelfull bemanning, overmedisinering og lite aktivitet. I kvalitetsreformen «Leve hele livet», heter det at reformen handler om de grunnleggende tingene som mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Det er også beklagelig at tannhelse ikke er en del av omsorgstilbudene.

Landsmøtet ber regjeringen følge opp med nødvendige bevilgninger slik at intensjonene i reformen kan etterleves ute i kommunene. Eldreomsorgen må ikke bli en salderingspost i stats- og kommune- budsjettene, og kvaliteten på sykehjemmene og hjemmetjenesten må ikke være avhengig av kommunenes økonomi og interne prioriteringer.

Til tross for bred politisk enighet om målene for eldreomsorgen, utallige utredninger og reformer, skjer det lite som medfører at de uverdige forholdene opphører. Eldreomsorgen trenger flere ansatte med god kompetanse. Senior Norge vil ha et godt samarbeide mellom offentlige, ideelle og private aktører på området. Eldre må få reell valgfrihet og størst mulig innflytelse over sin egen situasjon. God hjelp til hverdagsmestring er viktig, og tjenestene må bli bedre på kartlegging og oppfølging.

Resolusjon 2: Underregulering av pensjoner

Landsmøtet i Senior Norge er sterkt bekymret for de negative effektene som under- reguleringen av pensjoner fører til for våre pensjonister. Pensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon har vært underregulert store deler av tiden etter at folketrygd- loven ble iverksatt 1967. Etter press fra organisasjonene ble saken tatt opp i Stortinget, og der ble det 28. mai 2003 fattet vedtak om at pensjonistene i fremtiden skulle ha «en inntektsutvikling minst på linje med utviklingen for yrkesaktive». Dette har ikke skjedd og våre pensjonister mister kjøpekraft som over tid akkumuleres til betydelige beløp. De seneste årene har pensjonistene vært nødt til å tåle en underregulering som er vesentlig større enn det Pensjonskommisjonen foreslo, og de fire seneste årene har pensjonistene gått ned i kjøpekraft. Vi frykter at det også vil være tilfellet i 2019. De forutsetninger som Stortinget la til grunn for sitt vedtak om underregulering med en fast prosentsats på 0,75 prosent er altså ikke lengre til stede. For svært mange pensjonister fører dette til en uforutsigbar og utrygg alderdom; hvilket er sterkt uverdig i et av verdens rikeste land.

Den nye pensjonsordningen ble vedtatt 26. mai 2005, og da ble det vedtatt at pensjonene settes ned til et gjennomsnitt av lønns- og prisutviklingen konkretisert med fradrag på 0.75%. Samtidig ble levealder justeringen vedtatt. Daværende finansminister Dag Terje Andersen hevdet i Stortinget med stor overbevisning at pensjonistene ville tjene på en fast under- reguleringsprosent sammenlignet med gjennomsnitt av lønns- og prisutvikling slik Pensjons- kommisjonen foreslo i sin innstilling, NOU 2004:1 «Modernisert folketrygd. Bærekraftig pensjon for framtida». Dette viste seg å stemme de første årene etter at reformen ble innført i 2011.

Senior Norge krever at Regjeringen og Stortinget reverserer vedtaket om underregulering av de offentlige pensjonene med 0,75 prosent. I påvente av at dette skjer, krever Senior Norge at myndighetene endrer underreguleringen slik at den modellen som Pensjonskommisjonen foreslo brukes.

Resolusjon 3: Norge trenger flere eldre inn i folkevalgte organer

Landsmøtet i Senior Norge er sterkt bekymret for den underrepresentasjon eldre har i våre folkevalgte organer. Norge har i underkant av en million mennesker over 60 år. Disse er kraftig underrepresentert både på Stortinget, i fylkestingene og kommunestyrene. Senior Norge har ved flere valg oppfordret de politiske partiene til at de gjennom sine nominasjonsprosesser bidrar til å endre denne situasjonen. Det har skjedd usedvanlig lite fra partienes side for å endre den demokratiske utfordringen som det er at en stor befolkningsgruppe er så lite representert i våre folkevalgte organer.

Eldre velgere er flinkere til å bruke stemmeretten sin enn de yngre. Det gir stor innflytelse dersom de eldre bruker sine muligheter. Senior Norge vil derfor oppfordre alle velgere og spesielt de eldre om å kumulere en eller flere eldre kandidater. Senior Norge mener vi trenger flere eldre politikere som vet hvor «skoen trykker» og som har livserfaring og dermed er i stand til å foreta de rettferdige prioriteringene. Kampanjen «stem på en senior» vil bli lansert i begynnelsen av august 2019 og vil være en landsomfattende aksjon.

Resolusjon 4: Aldersdiskriminering

Senior Norges landsmøte er sterkt bekymret for den forskjellsbehandling (alders- diskriminering) som skjer av eldre i Norge bl.a. i yrkesliv, politisk styrende organer, på helse- og omsorgssektoren og på det økonomiske området. Diskriminering er en fellesbetegnelse på all den forskjellsbehandling av eldre som vi finner i vårt samfunn.

Aldersdiskriminering er nå forbudt ved en ny likestillings- og diskrimineringslov på linje med diskriminering pga. kjønn, rase, livssyn, funksjonsevne og seksuell orientering. Samtidig som alder ble ført inn som diskrimineringskriterium, ble også boliglovgivningen endret, slik at alder også kom inn som diskrimineringsforbud i Lov om Eierseksjoner og Lov om Borettslag ved kjøp/salg av bolig.

Regjeringen har i 2018 lagt frem en Stortingsmelding «Leve hele Livet» hvor Regjeringen bekrefter sin visjon og sitt mål om et aldersvennlig samfunn. I den anledning henstiller Senior Norge til vår øverste politiske myndighet å sørge for at føringene i denne Stortings- meldingen ikke kun blir en festtale, men at vi vil se at Norge beveger seg fra å være et alders-diskriminerende samfunn til å bli et aldersvennlig samfunn.

Vedtak

 • Landsmøtet vedtok sentralstyrets forslag til resolusjoner.

Sak nr. 12 Innkomne forslag

Sak 12.1. Fra Rogaland:

Hvordan få minimert de mest uheldige prinsippene i Foretaksmodellen i Helse- og

Omsorgstjenestene – eller gå helt bort fra denne driftsmodellen?

Vedtak

 • Sentralstyret drøfter saken og så tar den opp med Helse- og Omsorgsdepartementet.

Sak 12.2. Fra Hordaland: Lokallag får sene svar på henvendelser til BA5.

Vedtak

 • Landsmøtet henstiller at lokallagene mottar svar på sine henvendelser til administrasjonen/sentralstyret innen rimelig tid.

Sak 12.3. Fra Sentralstyret: Vedtektsendringer

Stig Klingstedt/Audhild Freberg Iversen gjennomgikk foreslåtte endringer av vedtektene.

Vedtak

 • Sentralstyrets forslag til vedtektsendringer godkjennes.

Sak nr. 13 Valg

 • Valgkomiteens innstilling til valg av Sentralstyre, Kontrollkomite og representanter til styret i Seniorenes fellesorganisasjon:

Odd Gunnar Olsen gjennomgikk Valgkomiteens innstilling, da Stig Klingstedt måtte forlate Landsmøtet for å delta i Trygdeforhandlingene 2019.

Vedtak

Landsmøtet tilsluttet seg enstemmig Valgkomiteens innstilling til medlemmer av Sentralstyret, og følgende ble valgt:

 • Agnete Tjærandsen fra Senior Norge Nordland (som medlem) for 2 år.
 • Per Nygaard-Østby fra Senior Norge Bærum (som medlem) for 2 år.
 • Helge Gabrielsen fra Senior Norge Rogaland (som medlem) for 2 år.
 • Gunnar Tveiten fra Senior Norge Asker (som varamedlem) for 2 år.

Landsmøtet tilsluttet seg enstemmig Valgkomiteens innstilling til medlemmer av Kontroll- komiteen, og følgende ble valgt:

 • Brit Fløistad (Leder) for 2 år.
 • Magne Reigstad (varamedlem) for 2 år.

Landsmøtet tilsluttet seg enstemmig Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer til styret i Seniorenes fellesorganisasjon, og følgende ble valgt:

 • Audhild Freberg Iversen for 1 år.
 • Knut Chr. Høvik for 1 år.
 • Sentralstyrets innstilling til Valgkomité:

Marvin Wiseth presenterte sentralstyrets innstilling til Valgkomite.

Vedtak:

Landsmøtet tilsluttet seg enstemmig sentralstyrets innstilling til valg av medlemmer til Valgkomiteen, og følgende ble valgt:

 • Agnete Tjærandsen for 2 år.
 • Per Kjølset for 2 år.
 • Audhild Freberg Iversen for 2 år.

Oppsummering

Etter beslutninger i sak 13 består Sentralstyret, Kontrollkomiteen, Valgkomiteen og styret i Seniorenes Fellesorganisasjon av følgende personer:

Organ/Navn/Posisjon – på valg

SENTRALSTYRET

Marvin Wiseth                       Leder                         2020

Agnete Tjærandsen              Medlem                      2021

Gro Fagernes Krummel        Medlem                      2020

Per Nygaard-Østby               Medlem                      2021

Helge Gabrielsen                  Medlem                      2021

Håvard Jernskau                  Varamedlem               2020

Gunnar Tveiten                    Varamedlem               2021

 

KONTROLLKOMITE

Britt Fløistad                          Leder                          2021

Axel Wannag                         Medlem                      2020

Kirsti Hage                             Medlem                      2020

Magne Reigstad                    Varamedlem               2021

 

VALGKOMITE

Stig Klingstedt                       Leder                         2020

Agnete Tjærandsen              Medlem                      2021

Audhild Freberg Iversen        Medlem                     2021

Per Kjølset                            Varamedlem               2021

Anna Marie Vereide              Varamedlem               2020

Styret i Seniorenes Fellesorganisasjon:

Marvin Wiseth                      Styremedlem              2020

Audhild Freberg Iversen       Styremedlem             2020

Knut Chr. Høvik                    Styremedlem             2020

Avslutning

Marvin Wiseth takket forsamlingen for et godt møte og ønsket alle god reise hjem.

 

Trondheim/Kristiansand/Asker 25. mai 2019

 

___________________

Marvin Wiseth

Møteleder

 

Sign.                           Sign.                                       Sign.

 

_______________     __________________           ____________________

Liv Espeland              Gunnar Tveiten                       Knut Chr. Høvik (referent)

Jeg bekrefter at Gunnar Tveiten og Liv Espeland har tiltrådt protokollen.

[1] Under «win-back» kontaktet MMG tidligere medlemmer (som de siste 4-5 år har meldt seg ut), for å forsøke å få disse til å melde seg inn igjen. Resultat ble meget bra ved at om lag 530 tidligere medlemmer ble vunnet tilbake i en salgsperiode på 4 – 5 uker. Hensikten med «win-back» var også at MMG skulle lære oss å kjenne med tanke på igangsettelse av permanent ny-salg.