Lovforslag om ny tjenestepensjon for offentlig tilsatte

10.april fremmet Regjeringen lovforslaget som skal ligge til grunn for den nye pensjonsordningen for offentlig ansatte.  Ny tjenestepensjon som vil omfatte ca. en million yrkeaktive.
Stortinget har ennå ikke fattet sitt vedtak

Den nye tjenestepensjonen innføres gradvis, og gis full virkning for årskullene som er fødd 1963 eller senere. I den nye tjenestepensjonsordningen vil alderspensjonen bli en påslagsordning som kommer i tillegg til folketrygden. I tillegg til tjenestepensjonen, vil det innføres en ny AFP-ordning som blir livsvarig ytelse.

Den nye AFP-ordningen for ansatte i offentlig sektor er utformet etter mønster av AFP-ordningen i privat sektor.

Ved utgangen av 2019 vil pensjonsrettighetene til de med offentlig tjenestepensjon bli omgjort til en oppsatt rett, som er offentlig sektor sin «fripolise». Ved innføringen av ny offentlig tjenestepensjon behandles dermed alle som om de slutter i offentlig sektor uten et den enkelte har noen mulighet til å påvirke utfallet.

De som omfattes av den nye tjenestepensjonsordningen kan gå av med AFP dersom de arbeider i en ordning som er omfattet av AFP-ordningen. I likhet med i privat virksomhet kan de fortsette i sin stilling og samtidig få AFP. På grunn av levealdersjusteringen vil imidlertid pensjonen bli sterkt redusert dersom man tar ut tidlig pensjon. Levealdersjusteringen medfører at for hvert tiår som pensjonsreformen virker vil man måtte arbeide ca. ett år lengre for å få den samme ytelse som man tidligere fikk ved uttak av pensjon fra 67 år. Det betyr at den som er født 1970 må arbeide tilnærmet til vedkommende er 70 for å få den samme ytelsen som man fikk ved 67 år i 2011.  Tilsvarende er 72 år for de som er født 1990.

Senior Norge vil i den nye utgaven av Seniorhåndboken, etter at Stortinget har fattet sine lovvedtak, utdype den nye tjenestepensjonsordningen for offentlig ansatte.

Senter for seniorpolitikk har gitt NyAnalyse og Vivens i oppdrag å lage en rapport som omhandler den nye tjenestepensjonen for offentlig ansatte. De som er spesielt interessert kan finne den på nettet på følgende adresse: https://seniorpolitikk.no/users/ny-offentlig-tjenestepensjon—rapport-til-frokostmote-24-4-19.pdf

 

En skjematisk fremstilling over de ulike aldersgruppenes pensjonsordninger i offentlig tjeneste

Fødselsår Folketrygd Tjenestepensjon AFP Annet
Før 1943 Gammel folketrygd uten levealdersjustering Bruttomodell uten levealdersjustering Gammel AFP

Tidligpensjonering fra 62-67 år

Ny regulering av pensjonen under utbetaling
1943-1954 Gammel folketrygd med levealdersjustering Bruttomodell med levealdersjustering. Individuell garanti Gammel AFP

Tidligpensjonering fra 62-67 år

Ny regulering av pensjonen under utbetaling
1954-1963 Gammel og ny folketrygd. Levealdersjustering Bruttomodell med levealdersjustering. Individuell garanti Gammel AFP

Tidligpensjonering fra 62-67 år

Ny regulering av pensjonen under utbetaling
1963-1968 Ny folketrygd Ny offentlig tjenestepensjon Ny AFP/Betinget tjenestepensjon. Livsvarig ytelse Ny opptjening fra 2020. Individuell garanti og overgangstillegg
1968-1971 Ny folketrygd Ny offentlig tjenestepensjon Ny AFP/Betinget tjenestepensjon. Livsvarig ytelse Ny opptjening fra 2020.

Overgangstillegg