Kommunene må tilby «digital hjemmehjelp»

Av Brit Fløistad og Elisabeth Steenstrup. Begge er pensjonerte jurister og medlemmer i Senior Norges Ressursgruppe jus og økonomi

 Senior Norge foreslår at kommunene får et lovfestet ansvar for å tilby «digital hjemmehjelp» til alle som trenger det.

Problemstillingen er at mens den økende bruken av digitale tjenester generelt ses på som et gode, kan den for eldre være en utfordring, ja en ulempe. Det er uverdig, og i strid både med intensjonene bak stortingsmeldingen «Leve hele livet» og med målsettingen om at man skal bo hjemme lengre.

Det antas at mellom 10 og 20 prosent av befolkningen ikke kan benytte seg av digitaliserte tjenester uten hjelp, og eldre utgjør en stor del av disse. For digitale tjenester som krever legitimasjon, som å bestille time hos fastlegen, få tilgang på skattemelding eller bruke nettbank vil den eldre ha behov for hjelpere man kan stole på.

Senior Norge viser til at det er hjemkommunen som har det overordnede ansvaret for omsorgstjenester. Vi mener at det digitale hjelpebehovet bør falle inn under omsorgsbegrepet, og vi ser det som naturlig at det er den enkelte kommune som må stå ansvarlig for å tilby digitale hjelpetjenester til eldre i sin kommune. Senior Norge mener derfor at hjelp til digitale tjenester må lovfestes som en individuell rett for den enkelte bruker, og forankres i den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven.

Senior Norge er særlig bekymret for digitale tjenester som krever legitimasjon, hvor problemet synes særlig stort ved bruk av nettbank. Bank ID eller kort med korrekt kode, gir tilgang til «alt», og dette åpner for misbruk dersom man har upålitelige hjelpere.

Vi foreslår derfor at kommunene får et lovfestet ansvar for å opprette en ordning med «digital hjemmehjelp», der hjelp til å benytte nettbank må være en integrert del. Senior Norge mener tjenesten må utøves under et kommunalt ansvar som sikrer god nok kvalitet, og som ivaretar både sentrale personvernhensyn og taushetsplikten på en tilstrekkelig god måte.

Den enkelte bruker skal slippe selv å lete etter folk som kan hjelpe.

Henvendelsen er oversendt kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland