Ikke store endringer i statsbudsjettet for 2020 for seniorene, men noen er det.

Regjeringen har lagt fram et forslag til statsbudsjett med bare ubetydelige endringer for seniorene.

Heldøgns omsorgsboliger

Den foreslår å øke antall heldøgns omsorgsboliger med 2 000. Det er ikke presisert hvor mange av disse som skal være sykehjemsplasser og hvor mange som skal være omsorgsboliger med heldøgns tilsyn.

Sykehussektoren

Regjeringen foreslår at sykehussektoren skal styrkes med 1 582 millioner kroner. Det betyr en økt kapasitet med 1,5 prosent. Samtidig øker antall eldre med 1,3 prosent.

Eldreombud

Det siden lenge bebudede eldreombudet blir virkelighet fra 2020. Det skal plasseres i Ålesund og samlokaliseres med Senter for et aldersvennlig samfunn. Forslaget til lov om eldreombud er sendt på høring med frist 6. desember i år.

Leve hele livet

Det er foreslått 23 millioner til oppfølging av stortingsmeldingen «Leve hele livet».

Pensjon

I 2020 får Norge ca. 969 500 pensjonister. Det er færre som tar ut pensjon før 67 års alder. Samlet utbetaling av pensjoner øker fra 232,2 milliarder kroner til 244,3 milliarder kroner. Da er det tatt hensyn til regulering av pensjonene 1. mai 2020.

TV-lisensen fjernes

Kringkastingsavgiften forsvinner fra 1. januar og NRK blir skattefinansiert. Dette skjer ved at personfradraget på skatten reduseres. For par skal dette være lik betaling som før, men enslige sparer omtrent halvparten av nåværende lisensavgift.

Skatt

Skatt på lønn og pensjon blir uforandret – 22 prosent. Særskilt skattefradrag for pensjonister øker 7,8 prosent fra 30 000 kroner til 32 330 kroner. Det betyr en samlet besparing for pensjonistene på 225 millioner kroner. For pensjonistene øker personfradraget slik at minstepensjonistene heller ikke i fremtiden skal betale skatt. Trygdeavgiften er uendret 5,1 prosent for pensjonsinntekter.