HOVEDLINJENE I SENIOR NORGES ELDREPOLITISKE ARBEID

Senior Norge er en ideell organisasjon som ivaretar seniorenes rettigheter i samfunnet når det gjelder helse, omsorg, yrkesliv, økonomi og bolig, samt forbud mot diskriminering. Eldre skal, som andre i velferdsstaten, verdsettes ut fra personlige forutsetninger, samtidig som de sikres en trygg og verdig alderdom. Senior Norge arbeider også for å stimulere de eldre til å være aktive i yrkesliv, politikk og/eller frivillig sektor. Vårt arbeid er religions-, livssyns- og partipolitisk uavhengig og bygger på respekt, likeverd, deltagelse og livsglede. Våre holdninger og vår adferd skal preges av at vi er en interesse- og kunnskapsorganisasjon som er

 • Samfunnsansvarlig ved at vi bekjemper diskriminering, synliggjør seniorene som viktig ressurs i samfunnet og arbeider for at alle mennesker uansett alder, helse og personlige forutsetninger skal ha en verdig alderdom,
 • Energisk i vårt arbeid som pådriver for å finne gode løsninger for de eldre,
 • Nøysom og kostnadseffektiv i disponeringen av våre ressurser,
 • Innovativ, nytenkende og ligger i forkant av hva omgivelsene forventer,
 • Ordentlig, grundig, nøyaktig og strukturert i alt vi utfører, og …
 • Redelig og ærlig, viser respekt for alle og holder våre lø

 

Mennesker skal ha mulighet til å bestemme over egne livsvilkår og ved behov få nødvendig behandling, pleie og omsorg i alle livets faser.

 

Våre primærmålgrupper er de yngste eldre, de eldste eldre og pårørende. Vi bygger bro mellom generasjoner og skaper forståelse for eldregenerasjonen. Regjeringen ønsker å videreutvikle velferden og sikre at den også kommer oppvoksende generasjoner til nytte. Vårt arbeid er relevant også for de neste generasjonene.

 

Vi har høy eldrepolitisk kunnskap, medisinsk, omsorgsmessig, juridisk og økonomisk fagkompetanse. Vi vet hva som er viktig for at dagens eldre skal kunne oppleve en trygg og verdig alderdom. I vårt arbeid ser vi også hen til de rammebetingelser som i fremtiden vil være bestemmende for de eldres livssituasjon, og hvordan denne vil bli påvirket av et samfunn i rask utvikling.

 

For å bli hørt, må vi være synlige. Vi må ha stort medlemsomfang. Organisasjonen må være entusiastisk og driftig. Våre budskap må være tydelige og kommuniseres profesjonelt. For å rekruttere og beholde medlemmer må våre argumenter være klare og overbevisende, kjent og akseptert gjennom hele organisasjonen. Medlemmene må føle at de tilhører et felleskap. Vi må vise resultater av vårt arbeid. Alle disse faktorene henger nært sammen, og ved å lykkes så styrkes også vår økonomiske handlekraft.

 

Nedenfor er vist hovedlinjene i vårt eldre-politiske arbeid.

 

VIKTIGE MØTEPLASSER FOR SYNLIGHET OG PÅVIRKNING

 • Senior Norge arbeider for å delta i det regjeringsoppnevnte utvalget som skal arbeide for et aldersvennlig Norge.

 

 • Senior Norge arbeider for etablering av en ny møteplass, hvor vi skal ta opp viktige saker med politisk ledelse i finansdepartementet, helse- og omsorgsdepartementet og arbeids- og sosialdepartement. Dette skal komme i tillegg til de årlige møtene om trygdeoppgjørene og statsbudsjettene.

 

 • Senior Norge arbeider for at våre medlemmer og andre seniorer velges inn i eldrerådene eller tar andre posisjoner der eldre-politiske vedtak fattes.

 

 • Senior Norge utfordrer de politiske partiene og deres kandidater til kommune- og stortingsvalgene i saker som er viktig for våre eldre. Oppfølging skal avdekke om de folkevalgte leverer iht. hva de lovet under valgkampene.

 

 • Senior Norge har bedt om at det i statsbudsjettene lages en samlet oversikt over tiltak som har betydning for de eldres situasjon.

 

ORGANISASJONENES ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER

 • Senior Norge krever at landsdekkende pensjonistorganisasjoner får bedre og likeverdige økonomiske rammebetingelser. En større del av statstilskuddet må først gis til de landsdekkende organisasjonene før resten fordeles iht. medlemstall. Kostnaden ved å drive landsdekkende arbeid avhenger av mer enn medlemstall. Tildeling av statstilskudd må baserer seg på organisasjonenes individuelt betalende medlemmer, slik at ikke enkelte organisasjoner forfordeles.

 

SENIORØKONOMI

 • Senior Norge krever at pensjonistene skal ha samme kjøpekraftsutvikling som lønnsmottagerne, og at avkortningen i pensjonene opphører. Subsidiert at avkortningen skjer iht. til opprinnelig forslag fra pensjonsutvalget hvor underreguleringen skulle skje av gjennomsnitt i årlig pris- og lønnsvekst, slik at pensjonistene kunne opprettholde sin kjøpekraft som et minimum.

 

 • Senior Norge krever at økning og reduksjon av poster i statsbudsjettene fordeles forholdsvis likt mellom aldersgrupper, slik at ikke pensjonistene må bære byrdene alene og på urettferdig vis. Skatter og avgifter må også gis samme prosentvise utvikling for pensjonister som yrkesaktive.

 

 • Senior Norge arbeider for at tjenestepensjoner skal opptjenes fra første krone. Avkortning i grunnpensjon mellom ektefelle og samboer ved fylt 67 år må falle bort. Tjenestepensjonene i privat og offentlig sektor må harmoniseres utfra behovet om forutsigbarhet og fleksibilitet for yrkesaktive som ønsker å skifte arbeidsforhold mellom offentlig og privat sektor.

 

 • Senior Norge arbeider også for at andre pensjonsordninger blir forbedret; herunder uføre-, etterlatte- og barnepensjoner.

 

 • Senior Norge krever at minstepensjonistene får styrket sin økonomiske situasjon.

 

HELSE OG OMSORG

 • Senior Norge arbeider for at eldreomsorgen ikke blir salderingspost i stats- og kommunebudsjettene. Kvaliteten i sykehjemmene og hjemmetjenesten må ikke blir avhengig av kommunenes økonomi og prioriteringer.

 

 • Senior Norge arbeider for et sunt kosthold i eldreomsorgen, gratis tann-pleie for hjemmeboende eldre, og at nødvendige transportløsninger fra hjem til tannklinikk blir etablert. Reiser fra hjem til tannklinikk må likestilles med pasientreiser for behandling på legevakt eller sykehus.

 

Senior Norge arbeider for økte bevilgninger til bygging av flere sykehjemsplasser, omsorgsboliger, og at fremtidsrettede seniorvennlige boformer utvikles og ser dagens lys.

 

 • Senior Norge mener at nye omsorgs- og seniorboliger må lokaliseres til sentrale områder, slik at beboerne kan delta i dagligliv og nærmiljø.

 

 • Senior Norge arbeider for økte tilskudd for tilpasning av både nye og eksisterende boliger for å stimulere lengere botid i eget hjem. Tilskuddene må speile de reelle behovene og ikke baseres på hva som er mest lønnsomt for det offentlige.

 

 • Senior Norge arbeider for at det blir satt økt fokus på forebyggende arbeid og økte bevilgninger til demensomsorgen, samt at tiltak iverksettes for å stimulere fysisk og mental helse både hos demente og andre.

 

 • Senior Norges ber om at myndighetene følger bedre opp kommunenes planleggingsprosesser, slik at omsorgstilbudene til eldre blir tilfredsstillende og ikke gjøres avhengig av i hvilken kommune man bor og tilhører.

 

 • Senior Norge ber Regjeringen følge opp forsøksordningen med statlig finansiering av eldreomsorgen for å finne de beste løsningene på den kommunale eldreomsorgen. Klare nasjonale tildelingskriterier må utarbeides for statlig finansiering av eldreomsorgen.

 

 • Senior Norge arbeider for lik praktisering i hele landet mht. egenbetaling av opphold på kommunale institusjoner. Det må være like økonomiske vilkår for beboere på sykehjem og i omsorgsboliger med heldøgns omsorg. Rett til brukerstyrt personlig assistanse etter 67 år må opprettholdes.

 

 • Senior Norge arbeider for at bemanningen på sykehjemmene og i hjemmeomsorgen blir styrket både kvalitativt og ressursmessig.

 

 • Senior Norge arbeider for økte bevilgninger til arbeid med å hindre ensomhet blant eldre. Videre at det tilrettelegges for omsorgsfull omlegging fra den analoge til den digitale hverdagen for også å få med de som ikke henger med i den teknologiske utviklingen.

 

ARBEIDSLINJEN

 • Senior Norge går inn for at aldersgrensene i yrkeslivet blir opphevet, sekundært at disse settes til 75 år, slik at det blir samsvar med aldersgrensen for pensjonsopptjening. Særaldersgrenser må revurderes og kun knyttes opp mot det reelle behovet for slike. Særaldersgrenser som det ikke kan dokumenteres et reelt behov for, må falle bort.

 

 • Senior Norge arbeider for at sykepenger og arbeidsavklaringspenger blir utbetalt til seniorer som er i jobb etter samme regler som for yrkesaktive.

 

 • Senior Norge mener det bør innføres redusert arbeidsgiveravgift ved nyansettelse av personer over 55 år.

 

ALDERSDISKRIMINERING.

 • Senior Norge har igangsatt intern prosess, hvor vi med utgangspunkt i relevante lover og forskrifter kartlegger hvor det er diskriminering av eldre og mangel på vern mot forskjellsbehandling.

 

«SENIORKRAFTEN» – Det er kraftfullt å bli eldre!

Alle eldre som kan og vil engasjere seg på ulike arenaer i samfunnet, og på den måten bidra til å skape en trygg alderdom og fylle eget og andres liv med mening og innhold, må få mulighet til det. Samtidig må de som trenger pleie og omsorg, tas godt vare på av det offentlige og av organisasjoner som Senior Norge.