Høringssvar på forslag til forskrift for eldreråd

Senior Norge har avgitt høringssvar til Kommunal og moderniseringsdepartementet. Her understrekes at eldrerådene må få anledning til å uttale seg om alle saker som angår eldres forhold. Det bør utarbeides eget reglement for eldrerådet i kommunen som ivaretar at rådene får reell innflytelse.

 

Høringsnotat med forslag til forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom – Senior Norges innspill.

Senior Norge er fornøyd med at mye fra den gamle loven om eldreråd er overført til utkastet til forskrift.

Mennesker over 65 år utgjør 20 prosent av befolkningen. Det er viktig og positivt at eldre, har en lovfestet rett til å medvirke aktivt og bli hørt i samfunnsutviklingen. De lovfestede rådene har en særs viktig funksjon i å få fram denne befolkningsgruppens erfaringer og kompetanse innenfor alle samfunnsområder, i saker som berører og påvirker deres liv. Det er bra at ny kommunelov slår fast at slike råd er lovpålagte.

 

Eldrerådets mandat

I utkastet til forskrift står det at rådets sammensetning og mandat skal vedtas av kommunestyret. Forskriften skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra eldre gjennom eldrerådet i saker som angår dem. Dette er en svakere formulering enn det som står i eldrerådslova – «Eldrerådet skal ha til handsaming alle saker som gjeld levekåra for eldre.» Senior Norge mener at det tas inn en formulering i forskriften om at eldrerådet skal ha rett til å uttale seg om alle saker som angår eldres levekår.. Intensjonen må være at eldrerådene skal involveres i alle saker som angår eldre, uten at kommunene skal ha mulighet til å definere mandatet. Eldrerådet skal ha et tydelig og bredt mandat. Senior Norge mener at det ikke bare er saker som skal fremmes for kommunestyret som eldrerådene skal ha til behandling, men også saker i kommunale utvalg og formannskap som angår eldres kår skal forelegges eldrerådene til behandling. Når sakene er passert formannskapet er det oftest fore sent for eldrerådet å få dem til uttalelse for å kunne påvirke utviklingen i saken. Senior Norge forutsetter at årsbudsjett og økonomiplan skal forelegges rådet til uttalelse. Senior Norge har ellers merket seg at eldrerådet skal høres før kommunestyret fatter vedtak om mandat for, og sammensetting av eldrerådet. Det bør fremgå av forskriften at eldrerådet skal gis møte- og talerett i de kommunale fora.

 

Behov for reglement

For å motvirke store forskjeller i organisering og ressurstildeling til å løse eldrerådets oppgaver, mener Senior Norge at forskriften bør sette krav om at den enkelte kommune eller fylkeskommune utarbeider et reglement for sine råd som sikrer de rettigheter rådet har ifølge loven. Dette skal vedtas politisk av kommunestyre/ fylkesting. Reglementet må inneholde rammene for rådets virke, så som mandat, ansvar og rettigheter, antall medlemmer, budsjettramme/godtgjøringsordning, rett til opplæring, sekretærs oppgaver og stillingsstørrelse m.m.

 

Reglementet bør ha regler om at rådene gis møte-, tale- og forslagsrett i kommunestyrer og fylkesting. Møte- og taleretten er hjemlet i kommuneloven, men bør løftes fram i forskriften. Forslagsretten er viktig for å sikre at uttalelser/ synspunkter fra de lovpålagte folkevalgte organene blir realitetsbehandlet.

 

Utover de rene sekretæroppgavene som å stå for innkalling, føre protokoll fra møtene o.l. bør også sekretæren ha et medansvar for at relevante saker i kommunen blir forelagt eldrerådet i god tid.

Sammensetning av eldrerådene

Senior Norge (tidligere Seniorsaken) anbefalte i sitt høringssvar til samme sak 19. mai 2016 at eldrerådene hovedsakelig bør bestå av personer som er foreslått av seniororganisasjonene. Dette standpunkt opprettholdes. Norge har et demokratisk underskudd når det gjelder eldres deltakelse i styrende organer. Det er derfor viktig at eldres interesseorganisasjoner kommer tungt inn i eldrerådene. Organisasjonene er partipolitisk nøytrale, har kort vei til målgruppene for eldrerådene og besitter ofte spisskompetanse på eldrepolitikk. Det er viktig at seniororganisasjonene og de politiske organene i kommunen har et tett og godt samarbeid. Det bør påskyndes av forskriften.

Utkastet til forskrift angir ikke alder på medlemmene. Etter Senior Norges oppfatning bør leder og et flertall i rådet være mist 65 år på valgtidspunktet.

For at et eldreråd skal fungere etter hensikten må det har minst fem medlemmer. Dette bør fremgå av forskriften.

Senior Norge er skeptisk til ordninger med felles råd for eldre og funksjonshemmede. Det er en ordning som ikke er gunstig hverken for de eldre eller for de funksjonshemmede, og bør bare i unntaksfall brukes.

Involvering av eldrerådene i det løpende arbeidet

Erfaringen fra arbeidet i eldreråd er mange steder at det er noe tilfeldig om eldrerådet blir involvert i saker som angår eldres kår. Ofte blir også eldrerådene involvert for sent i saksbehandlingen for å kunne gi reelle og saklige innspill. Tidlig involvering er helt avgjørende for eldrerådenes arbeid. Senior Norge er derfor enig i at dette understrekes så kraftig som mulig i forskriften. Også her vil det være en fordel med et nært samarbeid med eldres organisasjoner.

Opplæring av eldrerådsmedlemmene og sekretæren

For at eldrerådene skal kunne fungere på en hensiktsmessig måte er det helt avgjørende at nye medlemmer gis opplæring i retningslinjer og saksbehandlingsrutiner for eldrerådene.

Kravet til opplæring gjelder også sekretæren for å sikre at denne har nødvendig innsikt i eldrerådenes funksjon og arbeidsmåte.

Senior Norge er tilfreds med at det vil bli utarbeidet en veileder for eldrerådenes arbeid.