Forslag til utfasing av forsørgingstillegg til alderspensjon i folketrygden

Senior Norge har ikke noe å merke til forslaget om utfasing av forsørgingstillegg for ektefelle, med i hovedsak de begrunnelser som er gitt i høringsutkastet.  Det vil dessuten bidra til å forenkle folketrygdens alderspensjon.

Senior Norge er imidlertid i tvil om det er klokt å utfase forsørgetillegget for barn. Begrunnelsen for avviklingen er svakere. Barnetillegg kan bidra til å motvirke barnefattigdom, og insentivene til arbeid er diffuse. Barnearbeid er og bør fortsatt være forbudt i Norge. Hvorvidt det bidrar til at mødre jobber mindre enn de ellers ville ha gjort, er heller ikke særlig godt dokumentert. I aktuelle familier med mange barn kan nok det være tilfelle, men dem er det få av (19 tilfeller med 4 eller flere barn og 5 tilfeller med 5 eller flere barn.)

Senior Norge tilrår videre at utfasingen skjer etter det alternativet som gir lengst avviklingsperiode (alt. A).  Det er for å være mest trygg for at omleggingen ikke får tilbakevirkende kraft.

Det innebærer at alderspensjonister født før 1954 beholder rett til ektefelletillegg, mens alderspensjonister født i årene 1954-1962 beholder ektefelletillegg til og med år 2029.