Forhandlingsrett – nei takk!

Pensjonistforbundet krever forhandlingsrett mot staten om trygdereguleringene. Senior Norge og våre samarbeidsorganisasjoner i Seniorenes fellesorganisasjon støtter ikke deres krav. Det er tre vesentlige grunner til det.

  1. Pensjoner opptjenes over lang tid.

Pensjonsvilkårene er en vesentlig del av arbeidsvilkårene og pensjonsinnbetalingene skjer i henhold til det inntektsnivå som den enkelte har. Prinsippet er det samme enten det gjelder pensjon etter lov om folketrygd eller obligatorisk tjenestepensjon. Utbetalingene av pensjon bør skje på en strikt lovregulert måte. Pensjonene skal ikke «settes i spill». Pensjonistforbundet har overfor Stortinget bekreftet at de ønsker forhandlingsrett for å kunne omprioritere pensjonene slik at personer med lav pensjon kan gis mer på bekostning av de med høyere pensjon. Det er Senior Norge uenig i. Skal svake grupper gis bedre kår må det være i form av ekstra budsjettmidler som bevilges av Stortinget.

  1. Pensjonistforbundet tar mål av seg å være en slags hovedorganisasjon for pensjonistene.

Det betyr at de vil forhandle på vegne av samtlige pensjonister. Det er Senior Norge uenig i. Selv om de pensjonistorganisasjoner som nå har drøftingsrett gis forhandlingsrett vil Pensjonistforbundet i kraft av sin størrelse være det dominerende forbundet som staten normalt vil forholde seg til ved et oppgjør. De mindre organisasjonene kan da enten akseptere resultatet eller bryte forhandlingene. I det sistnevnte tilfellet vil det enten bli en nemnd som fastsetter det endelige resultatet eller saken går videre til Stortinget som normalt slutter seg til det resultat som staten har gått inn for.

  1. Ved en forhandling bør begge parter ha enkelte maktmidler for å understreke sine krav.

I lønnsforhandlinger har arbeidstakerne streikerett og arbeidsgiverne lockout. For pensjonistene eksisterer ikke noen maktmidler som kan tas i bruk ved konflikt. Det tilsier at forhandlingene ikke kan bli reelle.

 

Senior Norge står fast ved at pensjonene skal ha lovregulert opptjening og lovregulert utbetaling.