Trygdeoppgjøret 2018

Årets trygdedrøftinger er nå gjennomført med et resultat som Senior Norge mener at kan karakteriseres som akseptabelt tatt i betraktning at flere hadde fryktet et dårligere tilbud fra Regjeringen enn det som ble resultatet.

Av Knut Chr. Høvik, generalsekretær i Senior Norge

Senior Norge mener imidlertid at Regjeringens holdninger til dokumenterte avvik i forutsetningene for pensjonsreformens opprinnelige intensjoner ikke er tatt til etterretning, og vi beklager at Regjeringen ikke er enig i at de strukturelle endringene og strukturelle effektene i 2016 (blant annet det sterke oljeprisfallet) har påvirket lønnsutviklingen på en slik måte at det må betegnes som særlige forhold og derfor holdes utenfor ved beregningen av lønnsveksten.

Den lovfestede reguleringsordningen for pensjoner under utbetaling som beskriver at lønns- veksten tillegges og deretter fratrekkes en fast faktor på 0,75 prosent, bygger på en for- utsetning om en reallønnsvekst på 1,5 prosent. Senior Norge har ved flere anledninger påpekt at denne forutsetningen over flere år ikke lenger er/har vært til stede. Senior Norge henstilte derfor til Regjeringen om at reguleringen i 2018 ble basert på Stortingets vedtak fra 26. mai 2005; hvor det blant annet fremgår:

«Etter at pensjonsreformen er trådt i kraft justeres løpende pensjoner i folketrygden med et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten. Opparbeidede pensjonsrettigheter justeres med lønnsveksten. Garantipensjonen lønnsindekseres justert for utviklingen i levealder.»

Med en reallønnsvekst på under 1,5 prosent oppfylles ikke forutsetningen om realvekst i pensjonene på minst 0,75 prosent. Når reallønnsveksten er lavere enn 0,75 prosent får pensjonistene negativ kjøpekraftsutvikling. Å regulere pensjoner under utbetaling med gjennomsnittet av pris- og lønnsveksten ville etter Senior Norges mening ha gitt en jevnere utvikling og forutsigbarhet i pensjonistenes kjøpekraft enn å regulere med lønnsveksten fratrukket en fast faktor. Det ville også ha gitt minst risiko for negativ realinntektsutvikling.

Årets trygdeoppgjør er gjennomført iht lov og forskrift, men uten at forutsetningen som disse bestemmelsene legger til grunn er blitt tilstrekkelig tatt hensyn til. Senior Norge har derfor henstillet til Regjeringen om å fremme en sak til Stortinget for reell politisk behandling vedrørende de forutsetninger om reallønnsvekst som ble lagt til grunn ved behandlingen av Ot. Prp. nr. 37 (2008 -2009).

Senior Norge har ut fra en total vurdering av resultatet av trygdedrøftingene 2018 og det formelle grunnlaget, underskrevet protokollen, men vi har fått inn en protokolltilførsel.

Noen tall fra årets trygdeoppgjør

Grunnbeløpet (G) i folketrygden øker til kr 96 883 fra 1. mai 2018.

Lønnsvekst med virkning fra 1. mai 2018 er på 3,47 prosent.

Løpende alderspensjon vil bli økt med 2,69 prosent fra samme dato (øker med 3,47 prosent og deretter fratrekkes 0,75 prosent).