Protokoll Landsmøte 2018 Senior Norge

Åpning

Marvin Wiseth ønsket alle velkommen til Landsmøtet 2018. Han beskrev dagens situasjon for Senior Norge som utfordrende, men understreket at snuoperasjonen i Senior Norge fremdeles pågår.
Protokoll fra Landsmøtet 2018 30. mai 2018 på Schafteløkken, Oslo. Referent: Christin Engelstad

Senior Norges sentralstyreleder introduserte så Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Åse Michaelsen (Frp) innledet årets landsmøte med et foredrag med utgangspunkt i Regjeringens stortingsmelding nr. 15 (2017-2018) «Leve hele livet». Senior Norge ble invitert av daværende statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg til å komme med innspill til stortingsmeldingen helt i oppstarten av prosessen. Resultatet har blitt et spennende dokument som vil prege store deler av eldrepolitikken og eldreomsorgen fremover. Vi anbefaler alle å lese hele rapporten på regjeringen.no. Etter et meget interessant foredrag ble hun takket av Marvin Wiseth som senere ble gjenvalgt som styreleder for to nye år.

Sak nr. 1 Godkjenning av innkallingen

Vedtak:

Innkallingen godkjennes.

Sak nr. 2 Navnopprop med beslutnings-dyktighet

Vedtak:

Delegatlisten ble opplest og antall stemmer godkjennes.

Landsmøtet 2018 er beslutningsdyktig.

Sak nr. 3 Valg av møteleder

Vedtak:

Som møteleder ble valgt Stig Klingstedt.

Sak nr. 4 Godkjenning av dagsorden, valg av tellekorps, referent og personer til å signere protokollen sammen med møteleder

Vedtak:

Dagsorden godkjennes.

Som tellekorps velges kontrollkomiteen.

Som referent velges Christin Engelstad.

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder velges Anna Marie Vereide og Axel Wannag.

Sak nr. 5 Godkjenning av forretningsorden

Knut Chr. Høvik opplyste at forretningsorden ved en feiltagelse ikke ble med i utsendelsen av landsmøtedokumentene. Forretningsordenen er uendret fra i fjor (kopi ble delt ut i møtet).

Vedtak:

Forretningsorden godkjennes.

Sak nr. 6 Årsrapport 2017 m/sentralstyrets beretning, resultatregnskap, balanse, kontantstrøm og regnskapsnoter, revisors beretning og kontrollkomiteens beretning

Saksdokumenter fremgikk av vedlegg 1.

Vedtak:

Årsrapport 2017 med sentralstyrets beretning, resultatregnskap, balanse, kontantstrøm og regnskapsnoter godkjennes. Sentralstyret ble innrømmet ansvarsfrihet.

Revisors beretning for 2017 tas til etterretning.

Kontrollkomiteens rapport påpekte viktigheten av det arbeidet som pågår i administrasjonen med å øke inntekter da Senior Norge ikke kan finansiere sine aktiviteter basert kun på medlemskontingenter og andre tradisjonelle inntektskilder som statstilskudd o.l. Kontrollkomiteens beretning for 2017 tas til etterretning.

Sak nr. 7 Fastsettelse av revisors honorar og valg av revisor

Vedtak:

Revisors honorar for 2017 dekkes etter regning.

Revisjonsselskapet BDO A/S v/ansvarlig partner og statsautorisert revisor Jan Anders Aalborg, gjenvelges som revisor frem til landsmøtet 2019.

Sak nr. 8 Fastsettelse av strategiplan og budsjett

Strategiplan

Knut Chr. Høvik presiserte at det fremlagte dokumentet er et strategidokument og ikke en handlingsplan. Dokumentet viser Senior Norges hovedretninger. Basert på dette utarbeider sentralstyret Senior Norges mål samt utarbeider, iverksetter og følger opp strategiske initiativ og handlinger for planperioden.

Vedtak:

Strategidokumentet fastsettes slik som fremlagt.

Dernest ble forslag til en resolusjon (se eget vedlegg) fremlagt under temaet «Diskriminering truer demokratiet». Landsmøtet ba at resolusjonen blir jobbet videre med.

Budsjett

Knut Chr Høvik orienterte om at det fremlagte budsjettet kun er for perioden april – desember 2018. Årsaken er at det kontinuerlig skjer endringer i de økonomiske forutsetningene slik at det fremlagte budsjettet ikke kan styres etter. Detaljert månedsbudsjett for likviditetsutviklingen benyttes for å kunne forutse ev. udekkede kapitalbehov i forkant og før problemene oppstår.

Resultatbudsjettet for 2018 er p.t. under revisjon, og sentralstyret vil vedta et revidert årsbudsjett i sitt første styremøte etter landsmøtet.

Knut Chr. Høvik informerte om at Senior Norges likviditet er særdeles prekær. Alle ressurser er satt inn på å finansiere aktivitetene fra mai og ut året 2018. Det må blant annet etableres en kassekreditt på inntil kr 500.000 for å dekke opp for ulike tidspunkter mellom innbetalinger og utbetalinger, samt å ta høyde for budsjetterte inntekter som kan vise seg ikke å bli realisert. Arbeidet med likviditetsstyringen en betydelig del av Knut Chr. Høviks tid.

Knut Chr. Høvik informerte om ny sponsoravtale med BN Bank og andre pågående inntektsprosjekter.

Vedtak:

Landsmøtet gir sentralstyret fullmakt til å vedta (revidert) 12 måneders budsjett for 2018.

Landsmøtet ga sin tilslutning til at sentralstyret kan ta opp en kassekreditt på inntil kr 500.000, og at dette bygges inn i vedtektene.

Forslag til ny tildelingsmodell for lokallagstilskudd – se vedtak under sak 10 nedenfor.

Sak nr. 9 Fastsettelse av medlemskontingent for 2017 og 2018

Vedtak:

Medlemskontingenten for 2018 fastsettes til kr 390 for enkeltmedlemmer og kr 490 for familiemedlemmer – begge som for året 2017

Sak nr. 10 Fastsettelse av driftsstøtte til lokallag for 2018

Med utgangspunkt i Senior Norges pressede likviditet, foreslo Per Kjølset på vegne av sentralstyret at det nedsettes et hurtigarbeidende utvalg som skal utrede ny tildelingsmodell for driftstilskudd til lokallagene. Arbeidsutvalget vil ha to representanter fra lokallagene samt en fra sentralstyret og en fra administrasjonen. Sentralstyrets forslag utsendt til landsmøtet 2018 om ny tildelingsmodell «legges på is» og tas med i utvalgets arbeid.

Senior Norge Oslo Nord, Ullern/Vestre Aker og Frogner ønsker Tore Ruud inn som en av de to lokallagsrepresentantene til arbeidsutvalget. Den andre representanten utnevnes av lokallagene innen 23. juni slik at forberedelsene til arbeidet kan starte

Vedtak:

Det ble vedtatt å nedsette et arbeidsutvalg som skal utrede ny modell for lokallagstilskudd.

Sentralstyret/administrasjonen utarbeider forslag til mandat som sendes ut for ev. kommentarer.

Sak nr. 11 Innkomne forslag

Sak nr. 11.1 Saker fra Østfold

Sak nr. 11.1.1 Digital/elektronisk kommunikasjonskompetanse blant styremedlemmer

Det utspant seg en diskusjon om forslaget fra Østfold om at vedtektene bør inneholde krav om at styremedlemmer i lokallagene må være ha tilstrekkelig digital kompetanse til å kommunisere elektronisk. Landsmøtet var av den oppfatning at dette ikke skal inn i vedtektene, men at det er en naturlig forutsetning for et effektivt styrearbeid. Senior Norge avd. Østfold trakk forslag som vedtakssak.

Sak nr. 11.1.2 Tanker om hva vi kan tilby yngre seniorer

Østfolds tanker om hva vi kan tilby yngre seniorer er interessant, og bør tas med i lokallagenes aktivitetsplaner.

Sak nr. 11.1.3

Vedtak:

Senior Norge avd. Østfolds forslag om at lokallagene selv skal få beholde sine egne opparbeidede inntekter tas med inn i arbeidet til det arbeidsutvalget som skal utrede nytt tildelingssystem for lokallagstilskudd. Senior Norge avd. Østfold trakk derved forslaget som egen vedtakssak.

Sak nr. 11.2 Sak fra Rogaland

Vedtak:

Senior Norge avd. Rogalands forslag førte til at Heidi Haukelien (sentralstyremedlem) først går gjennom relevante forskningsrapporter og annet relevant materiell om virkningen for eldre av samhandlingsreformen og melder tilbake resultatene av dette til Senior Norge avd. Rogaland.

Sak nr. 11.3 Sak fra Sentralstyret

Vedtak:

Vedtektene endres overensstemmende med de vedtatte vedtektsendringene.

Sak nr. 12 Valg

12.1 Valgkomiteens leder gjennomgikk komiteens arbeid og presenterte så kandidatene til de ledige posisjonene i Sentralstyret, Valgkomiteen og kontrollkomiteen.

Vedtak:

Følgende personer velges til SENTRALSTYRET:

 • Marvin Wiseth – Leder
 • Gro Fagernes Krummel Styremedlem
 • Per Nygaard-Østby Varamedlem (frem til landsmøtet 2019 som erstatning for Thomas Bøhmer som ønsket styreavlastning ett år før tiden)
 • Håvard Jernskau Varamedlem

Følgende personer velges til KONTROLLKOMITEEN:

 • Axel Wannag Medlem
 • Kirsti Hage Medlem
 • Arne Bruusgaard Varamedlem

Følgende personer fra velges til styret i SENIORENES FELLESORGANISASJON:

 • Knut Chr. Høvik Styremedlem
 • Audhild Freberg Iversen Styremedlem

Sak nr. 12.2 Sentralstyrets innstilling til valg av valgkomité

Følgende personer velges til VALGKOMITEEN:

 • Stig Klingstedt Leder
 • Tore Ruud Medlem
 • Anna Marie Vereide Medlem

Etter beslutninger i Sak 12 og iht. ovennevnte innstillinger består sentralstyret, kontrollkomiteen, valgkomiteen og styret i Seniorenes fellesorganisasjon av følgende personer:

Sentralstyret

 • Marvin Wiseth Leder på valg i 2020
 • Per Kjølset Medlem på valg i 2019
 • Agnete Tjærandsen Medlem på valg i 2019
 • Heidi Haukelien Medlem på valg i 2019
 • Gro Fagernes Krummel Medlem på valg i 2020
 • Per Nygaard-Østby Varamedlem på valg i 2019
 • Håvard Jernskau Varamedlem på valg i 2020

Kontrollkomité

 • Ove Methlie Leder på valg i 2019
 • Axel Wannag Medlem på valg i 2020
 • Kirsti Hage Medlem på valg i 2020
 • Arne Bruusgaard Varamedlem på valg i 2020

Valgkomite

 • Stig Klingstedt Leder på valg i 2020
 • Tore Ruud Medlem på valg i 2020
 • Odd Gunnar Olsen Medlem på valg i 2019
 • Ingrid Kløve Varamedlem på valg i 2019
 • Anna Marie Vereide Varamedlem på valg i 2020

Representanter til styret i Seniorenes Fellesorganisasjon

 • Knut Chr. Høvik Styremedlem 2019
 • Audhild Freberg Iversen Styremedlem 2019
 • Marvin Wiseth Styremedlem 2020

Avslutning

Knut Chr. Høvik takket Aud Johanne Kvalbein og Thomas Bøhmer for deres innsats i sentralstyret. Likeledes valgkomiteens leder Svein Sørlie og komitemedlemmene Elsa Kristiansen og Finn Aasmund Johnsbråten samt kontrollkomiteens medlemmer Ole Bjørn Andersen og Scotty Stumoen for flott innsats i hhv. valgkomiteen og kontrollkomiteen.

Marvin Wiseth oppsummerte Landsmøtet 2018 og takket alle for deltagelse og verdifulle bidrag til diskusjonene. Han påpekte at Senior Norge sår overfor store utfordringer med medlemsrekruttering, medlemspleie og å oppnå tilstrekkelig finansiering. Senior Norge er en organisasjon som Norge har behov for!

Oslo, 18. juni 2018

 

Stig Klingstedt                      Anna Marie Vereide                          Axel Wannag