Protokoll 2018 – Senior Norge Skedsmo

Årsmøte onsdag 14. mars 2018 kl 12.00, Grendehuset, Karisveien 1, Skjetten.

Møtet ble åpnet av styreleder for Senior Norge Skedsmo, Anna Marie Vereide.

1. Konstituering

a) Spørsmål om møtet er lovlig innkalt

Fremmøtte: 28, stemmeberettige 26 (en observatør)

Forslag om å godkjenne innkalling og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: Godkjent

b) Godkjenning av sakslista

Foreslås godkjent

Vedtak: Godkjent

c) Valg av møteleder

Forslag: Anna Marie Vereide

Vedtak: Godkjent

d) Valg av referent

Bjørg Amundsen

Vedtak: Godkjent

e) Valg av to personer til å underskrive protokollen

Forslag: Renate Kjelbergsengen og Anne Britt Dragland

Vedtak: Godkjent

2. Årsberetning 2017

Referert og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent

3. Handlingsplan 2018 m/Aktivitetsplan

Referert og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent

4. Årsoppgjøret for 2017

a) Regnskap for 2017

Resultat og balanse lagt frem. Foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent

b) Budsjett for 2018 lagt frem

Foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent

c) Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag. Ingen saksfremlegg fra styret til votering.

6. Valg

Styresammensetning per 13.3.2018

 • Anna Marie Vereide, styreleder, på valg
 • Håvard Jernskau, sekretær, ikke på valg
 • Liv Stranberg, kasserer, på valg
 • Vigdis Ordrerud, styremedlem, ikke på valg
 • Øyvind Skaalerud, ikke på valg
 • Bjørg Amundsen, varamedlem, ikke på valg
 • Aud Halvorsen, Varamedlem, på valg
 • Brit Brynildsen, ekstra vara, på valg

Valgkomiteens forslag til interimsstyre er som oppført under. (Valgkomiteens begrunnelse og forslag vedlegges protokollen.)

 • Liv Stranberg
 • Håvard Jernskau
 • Bjørg Amundsen
 • Brit Brynildsen
 • Øyvind Skaalerud
 • Anna Marie Vereide

Det stemtes over et samlet styre.

Vedtak: Forslaget vedtatt.

Styret la frem forslag til valgkomite 2019 (Vedlegg til protokoll.)

 • Solveig Granberg
 • Dagrun Selnes

Det stemtes.

Vedtak: Forslaget vedtatt.

Årsmøtet hevet kl. 13.00

Protokoll godkjent og underskrevet av Renate Kjelbergsengen og Anne Britt Dragland

Vedlegg : Protokoll Årsmøte 2018 (3 sider).

1 Protokoll årsmøte Senior Norge Skedsmo,

2 Protokoll årsmøte Senior Norge skedsmo

3 Protokoll årsmøte Senior Norge Skedsmo