Handlingsplan 2018 – Senior Norge Skedsmo

Godkjent på styremøte 17.1.2018, Anna Marie Vereide, styreleder.

Målsettinger for medlemsmøter

 • skal være samlingssted for trivsel og sosialt samvær.
 • skal glede og gi samhold blant medlemmene.
 • gode foredragsholdere med aktuelle temaer prioriteres
 • skal informere om Senior Norges arbeid for seniorers hverdag, lokalt og nasjonalt.

Viktige arbeidsområder overfor kommunen

 • tilnærmet full dekning etter behov for langtids – og korttidsplasser på sykehjem
 • ingen dobbeltrom i kommunen. Norm etter Verdighetsgarantien
 • minimumskrav for fulltidsstillinger i omsorgsyrker
 • minimumsnorm for ufaglærte i omsorgsyrker
 • fri tannpleieoppfølging skal vurderes hos eldre som ikke kan betale selv, enten de bor på institusjon, er hjemmeboende eller er minstepensjonister

Ved fremlegging av ovenstående merkesaker, betraktes Eldrerådet som samarbeidspartner.

Eldrerådet blir dermed vår arena hvor vi kan fremme våre meninger for videre behandling og påfølgende innspill overfor kommunen. Ved å være samstemte oppnår vi lettere det vi ønsker å endre.

Videre

Vi vil støtte og rose kommunen ved gode tiltak, ikke bare si ifra når vi har noe å klage på.

Vi vet at god dialog alltid er det beste for å nå frem.

Men da må også alle ønsker og krav være godt begrunnet, gjerne med alternative forslag.

Øvrige arbeidsmåter for oppnåelse av merkesakene:

 • bruke mal/oppsett fra BA5 som grunnlag for saker som er av rikspolitisk art.
 • kommentere, bemerke og diskutere uenighet på lokalt plan i media
 • utvise årvåkenhet overfor planlagt eller utført omsorgsarbeid vi ikke kan godta
 • skrive aktuelle innlegg i dagspressen
 • Ikke resignere! Gjenta til vi blir hørt!

Medlemsmøter

Avholdes i Grendehuset, Karisvei 1. på Skjetten.

6 faste møter holdes i 2018, årsmøtet og julemøtet inkludert.

Medlemsmøter 2018: se Aktivitetsplan

Styremøter

6 styremøter pluss frivillige AU – møter ved behov

– går på omgang hos styremedlemmer og vara. Se Aktivitetsplan

Medlemsantall

Desember 2017 hadde vi 378 medlemskap = 485

. Det representerer et stabilt medlemsantall de siste årene.

Profilering av Senior Norge, Skedsmo

Det skrives saksinnlegg og føres meningsytringer i Romerike Blad. Avisinnlegg vil fortsatt være et viktig bidrag for profileringen av det Senior Norge. Positive kommentarer gjør at vi satser videre på lokalpressen.

Senior Norge Skedsmo ønsker å profilere seg ytterligere ved å være til stede på åpne politiske møter i Skedsmo og ved å møte opp på aktuelle kommunestyremøter.

Tilstedeværelse

Tilstedeværelse er noe av det viktigste vi gjør for å profilere vår organisasjon.

Senior Norge, Skedsmo, ansees nå som en fast og ønsket samarbeidspartner for flere organisasjoner.

Vi registrerer også at vi tas i betraktning og blir hørt i en del kommunale og folkelige sammenhenger. Men det skjer ikke alltid, så vi må stå på videre! Vi må aktivt følge opp og være tilstede.

Skedsmo Eldreråd

Senior Norge Skedsmo har en vararepresentant i Eldrerådet.

Lokal SOS – telefon

Vi gir støtte og bistand til pårørende som kontakter oss for hjelp til å kunne nå frem i systemet i vår kommune.

Ved tunge saker der vi ikke har mulighet til å hjelpe, sendes saken til Senior Norge Sentralt.

Kurs

Kurs i nettbrett, smarttelefoner og pc gruppevis, vår og høst, tilbys i grupper. Håvard Jernskau er faglig ansvarlig.

Det tilbys også individuell hjelp hjemme hos den som ikke kan delta på samlet kurs.

Stands

Minst en stand i året. Huseby gård, Skedsmokorset.

Sommertur 2018

Juni 2018.

Husebyhagen Bofellesskap

Det vil bli holdt salgsmøte for første salgstrinn 25. januar 2018

Aktivitetsplanen 2018 – Senior Norge Skedsmo se nærmere detaljer. Enkelte tilbud blir avklart i løpet av vårhalvåret.