Endring av aldersgrenser

Brev til Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, Oslo 20. mars 2018

Aldersgrenser for offentlig tilsatte

Senior Norge har opp gjennom årene fått mange henvendelser fra medlemmer som er offentlig tilsatte, og som ønsker å stå i arbeid etter at de har passert 70 år. Da endringsforslaget om aldersgrenser i arbeidsmiljøloven var på høring anbefalte Senior Norge (tidligere Seniorsaken) at aldersgrensen skulle fjernes helt, eller at man i det minste skulle heve den til 75 år. Dette er fortsatt Senior Norges syn.
Av GeneralsekretærKnut Christian Høvik og Leder av ressursgruppen for jus og økonomi Stig Klingstedt

I forbindelse med at partene i offentlig virksomhet nå er enige om ny pensjonsordning for offentlig sektor er det maktpåliggende også å endre reglene om aldersgrenser slik at de harmoneres med pensjonsordningens opptjeningsregler. Det virker ulogisk at man kan tjene opp pensjonsrettigheter til 75 års alder, men samtidig tvinges til å fratre stillingen ved 70 år uten annen saklig grunn enn alder.

Senior Norge peker på at både reglene om levealdersjustering og opptjeningsreglene krever at aldersgrensen i offentlig tjeneste fjernes eller heves til 75 år. I utgangspunktet bør aldersgrensene gjøres lik mellom offentlig og privat virksomhet. Mange av våre eldre medlemmer opplever dagens ordning som aldersdiskriminerende. Senior Norge er av samme oppfatning.

Senior Norge mener i tillegg at det er sløsing av ressurser å tvinge 70-åringer som ønsker å stå i arbeid ut av arbeidslivet.

Også ordningen med særaldersgrenser er overmodent for en revisjon. Både yrkeslivet og eldre arbeidskraft er vesentlig endret i de seneste desennier. Å endre aldersgrensene vil være et tydelig signal om at samfunnet ønsker at folk skal stå noe lengre i aktiv tjeneste.

Senior Norge ber således statsråden om å initiere en revisjon av dagens aldersgrenser, slik at de blir tilpasset pensjonssystemet. Vi ber om å bli holdt orientert om utviklingen på dette området.