Årsmelding 2017 Seniorsaken Rogaland

Nytt navn fra 2018: Senior Norge Rogaland

Styret har etter valget 2017 bestått av:

Elsa Kristiansen, Stavanger, leder
Olaf Høie, Sandnes, nestleder
Kåre Volden, Stavanger, kasserer
Aud K Knudsen, referent
Per Kjølset, Sandnes
Solveig Myrvold, Stavager
Helge Gabrielsen, Stavanger
Bjørg Tengesdal (NY)
Heinz von Gunten, Stavanger, varamann

Det er fortsatt ønskelig med flere styremedlemer frå Sandnes/Jæren, helst (i alle fall en) med helsefaglig bakgrunn / kjennskap til situasjonen i eldreomsorgen i Sandnes / Jæren).

Kontaktpersonene fortsatt som i 2016

Sigrid Johansen , Karmøy , Venke Hetlelid Sola kommune og Randi Lødemel, Randaberg. Det har vært lite kontakt i 2017

Landsmøtet 2017

Elsa Kristiansen. Aud K. Knudsen og Kåre Voldum var lokalavdelingens utsendinger til Seniorsakens landsmøte i mai 2017.

Seniorsakens lederseminar

På Seniorsakens ledermøte 23. 0ktober deltok Elsa Kristiansen. Per Kjølset fra Rogaland deltok som varamedlem til sentralstyret.

Hovedsakene på denne ledersamlingen var 1) Navneendring , ny logo og dokumenter til bruk i organisasjonen mv, og 2) Problemet med tap av medlemmer og nytt forsøk med et rekrutteringsfirma i arbeidet med medlemsverving.

Styremøter

Seniorsaken avd. Rogaland har hatt 7 (syv) felles styremøter og behandlet 48 saker I tillegg har styrets Stavangergruppe hatt 10.lokal styremøter og Sandnes og Jæren 8 lokale styremøter, begge med fokus på lokale saker, beskrevet under henholdsvis Stavanger og Sandnes / Jæren..

Også i 2017 har Seniorsakens aktive arbeid vært konsentrert omkring aktuelle problemstillinger i de to større bysamfunnene, Stavanger og Sandnes. Vi har også hatt et fortsatt engasjement i Nordfylket i forbindelse med «dobbeltrom i sykehjem» i 2017

Arbeid i forhold til kommunale tjenester / politikere

Stavanger

Kontakt med politikere og administrasjon sykehjem og hjemmetjenester

Leder og en representant fra styret /Stavangergruppen deltok som vanlig i møte med sentrale representanter fra alle parti på Åpen dag hos politikerne før budsjettbehandlingen. Vi opplevde som vanlig en lyttende og aktiv forsamling i forhold til de saker vi tok opp.

Hjemmetjenester

Stavangergruppen har vært opptatt av kvaliteten i hjemmetjenestene. I mai sendte vi en bekymringsmelding til ordføreren ang. situasjonen. I skriftlig svar sier ordfører og rådmann blant annet at 1) «kommunen har utarbeidet rutiner for å sikre at alle brukere har en primær og en sekundærkontakt og koordinator ved Helse- og sosialkontoret. Det arbeides også for å organisere personalet slik at hver pasient/bruker får færre å forholde seg til. Dette er bra

Men, der er fortsatt 20-30 ulike personer innom hjemmet til svært mange brukere/pasienter i løpet av en måned. En kjent primærkontakt er fortsatt fraværende, eller ukjent, for mange. Vi arbeider derfor fortsatt for styrket kompetanse og kontinuitet i hjemmetjenestene, Vi ser det som en absolutt nødvendighet når stadig færre skal få plass i omsorgsbolig eller sykehjem når det behovet melder seg

Interpellasjonen fra Sakariassen (SV) i 2016 om en radikal endring i hjemmetjenestene, ble vedtatt i bystyret, men siden har det ikke skjedd noe.

Sykehjem

Leder har deltatt i prosjektgruppen for utvikling av et eksisterende sykehjem til en «demenslandsby / demenssenter». Prosjektgruppen har levert sitt arbeid, Saken er vedtatt i bystyret og det arbeides nå videre med utvikling av prosjektet fram til at «spaden kan settes i jorden» antakelig i 2019.

Vi har ikke maktet å gjøre noe konkret i forhold til kvalitet i sykehjemmene. Det er et arbeid som står på ventelisten for 2018.

Høringer

Vi har hatt en sak til høring: Kvalitetsmelding sykehjem

Bruk av pressen

Vi har hatt en rekke innlegg i Stavanger Aftenblad med tema relatert til sykehjem og hjemmetjenester

Sandnes og Jæren

Har hatt flere møter med politikerne i Helse og Sosial, leder i Eldrerådet og ordfører.
Invitert til og deltatt på åpning av Rundeskogen Boas (Rnndeskogen bo-og aktivitetssenter).

Deltatt aktivt i flere møter med politikere, Sandnes Sentrumsforening og Pensjonistforbundet angående de fremtidige parkeringsproblemene for eldre i Sandnes.

Har hatt en rekke kontakter med Eldrerådet og et samarbeide i Senioruka 2017.

Brukt Zubarus for å holde kontakt med medlemmene angående det som skjer lokalt.

Jevnlig bruk av Facebook for å informere omverden og våre medlemmer om møter og andre
aktiviteter.

Brukt pressen og Leirgauken for å informere om møter og Seniorsaken Rogaland/Sandnes.
Har hatt et nært samarbeide med Mossige Mindes Seniorsenter og støttet trening der.

Har prøvd uten resultat å få flere med i styret.

Har hatt flere styremøter lokalt enten på Mossige eller hjemme hos Olaf Høie

Haugesund

Vi har fulgt saken om dobbeltrom i sykehjem i Haugesund og hatt kontakt med både politikere, medlemmer i Seniorsaken og pårørende. Situasjonen varte ut 2017. Et drøyt år inntil det nedlagte sykehjemmet var ferdig rehabilitert og innflytningsklart i begynnelsen av 2018. Vår erfaring var at sykehjemspasienter har ingen lovfestede rettigheter. Det arbeides med å få endret dette.

Seniorboliger

Denne saken er vi fortsatt engasjert i og satser på å arbeide videre gjennom boligutviklere og «byggherrer» som vi kontakter, eller som kontakter oss.

Sosiale medier

Et område vi er svake på, og som vi må arbeide mer gjennom i 2018

Treningsgrupper for seniorer

Seniorsaken Rogaland fortsatte samarbeidet med Mossiges Minde Seniorsenter om treningsgruppene ved senteret ved å bevilge en årlig støtte. Også i 2017 kr 3000.- til fornying av utstyr.

SOS telefon

Ingen henvendelse fra SOS telefonen eller melding fra sentralt hold angående saker i vårt lokale nedslagsfelt i 2016. Men, vi blir kontaktet direkte av eldre som ber om støtte i sine saker. Har i hovedsak dreit seg om misnøye med hjemmetjenestene

Åpne møter/ medlemsmøter

Medlemsmøter er alltid åpne for alle interessert. Tema på disse møtene har vært: Tannhelse v/ Per Nygaard Østby, Olje og gass, begge deler eller ingen av delene v/ Bjørn Vidar Lerøen, Statoil og Kunsten å bli gammel uten å bli det v/ Agnethe Tjerandsen

Medlemsverving og medlemspleie

Bruk av Zubarus, Lokalavisen, plakater mv for informasjon om arrangementer. Ellers scorer vi lavt lavt på dette punktet.

Økonomi

Ut fra budsjetter sendt inn hvert halvår, har vi fått de midlene vi trenger for å drive arbeidet i Rogaland

Oppfylling av mål i Årsplanen

  • Vi har fulgt Stavanger og Sandnes kommuner tett når det gjelder ulike sider ved eldreomsorgen og andre saker av betydning for eldre mennesker. Vi opplever at Seniorsaken nå regnes som en aktør som en skal regne med.
  • Vi har ikke nådd målet vi satte oss for verving av nye medlemmer.
  • Vi har heller ikke i år maktet å gjennomføre systematiske undersøkelser for å finne ut hvorfor medlemmer melder seg ut/faller ut av medlemslistene

Senior Norge / Rogaland
For styret
Elsa Kristiansen

PS Vi har brukt navnet Seniorsaken Norge i rapporten som gjelder 2017, og det nye Senior Norge i signeringen av årsrapporten siden er blitt til o dette året.