Tilpasning av alderspensjon – levealdersjustering og samordning

Tilpasning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler – levealdersjustering og samordning

Senior Norge vil innledningsvis peke på det som Samordningsutvalget sa i sin innstilling (NOU 1995: 29)

«Samordningsloven inneholder det mest kompliserte og vanskeligst tilgjengelige regelverket vi har i vårt rettssystem. Loven har bestemmelser om begrensninger og fradrag i ytelser fra forskjellige pensjons- og trygdeordninger. Disse bestemmelsene ligger på et høyt abstraksjonsnivå og er passive i sin utforming.»

Videre skriver utvalget i NOU 1995: 29 følgende:

«Samordningsloven er også psykologisk uheldig. Den som har rett til pensjoner fra to eller flere pensjons- og trygdeordninger, vil etter reglene i hver enkelt ordning samlet sett kunne har rett til betydelige pensjoner. Men så kommer samordningsloven inn i bildet, og gjør kraftige fradrag i en eller flere av disse pensjonene. Selv om den enkelte etter dette får ytelser som i sum er ganske betydelige, vil det kunne oppleves som urimelig at det gjøres fradrag i pensjonene. Dette gjelder særlig når pensjoner som det er betalt avgift for i mange år, blir redusert til null.»

Senior Norge slutter seg til disse betraktninger som i stor grad også gjelder nåværende samordningsregler.

Det at Regjeringen nå signaliserer at den i nær fremtid vil komme med nye regler for offentlig tjenestepensjon kompliserer bildet ytterligere.

Senior Norge mener at det er uheldig å fastsette nye samordningsregler for personer født i 1954 eller senere uten at man først er klar med lovgivningen for den fremtidige offentlige tjenestepensjonen.

Senior Norge vil derfor foreslå at man vedtar økonomisk nøytrale overgangsregler for årskullene 1954 til 1962 inntil ny lov om offentlig tjenestepensjon er vedtatt og nye samordningsregler er tilpasset denne.

Senior Norge har gått igjennom de eksemplene som er vist i høringsnotatet. Det er et gjennomgående trekk ved forslaget til nye samordningsregler at en konsekvent strammer inn dekningsbidraget. Dette skjer ved å gå over fra forholdstall til delingstall, endring i beregning av samordningsfradraget, erstatning av fiktivfordelen med en samordningsfri prosentdel av beregnet folketrygd m.v. Det er urimelig at regjeringen etter å ha vedtatt innstramninger i pensjonsrettighetene med virkning fra 2011 nå foreslår ytterligere innstramninger for den gruppen som samordningsreglene gjelder. Dette er mennesker som har brukt hele eller store deler av sitt yrkesliv til å tjene offentligheten, og vært forespeilet pensjon på et rimelig nivå. At departementet nå foreslår at de vil få sine pensjonsrettigheter ytterligere svekket hvis forslaget blir vedtatt slik det er utformet er både oppsiktsvekkende og uakseptabelt.

Senior Norge er sterkt uenig i at nye samordningsregler også brukes til en generell innstramming av pensjonsytelsene. Inntil ny lov om offentlig tjenestepensjon med tilhørende samordningsregler er utarbeidet og vedtatt bør det innføres økonomisk nøytrale overgangsordninger for årskullene 1954 – 1962.