Små endringer i statsbudsjettet som berører pensjonistene

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 innebærer bare få endringer for pensjonistene. Regjeringen lover mer satsing på sykehjems- og omsorgsplasser. Den lover også økt satsing på bedre kvalitet i hjemmetjenesten og 1800 nye heldøgns omsorgsplasser.

Regjeringen har ikke foreslått endringer i pensjonssystemet, men varsler en samordning av offentlige pensjoner med folketrygdens pensjonsutbetalinger.

På skattesiden nyter pensjonistene – liksom lønnstakerne – godt av at personskatten foreslås redusert med en prosentenhet, samtidig som enkelte avgifter øker. Bl. a. vil merverdiavgiftens lave sats øke fra 10 til 12 prosent. Det innebærer at man omtrent vil få uendret kjøpekraft.

Minstefradraget for lønnsmottakere øker med en prosent, mens pensjonistenes minstefradrag opprettholdes. Det maksimale fradraget øker for lønnsmottakere med ca. 3000 kroner og for pensjonistene med 1800 kroner. Det innebærer at pensjonistene igjen får noe lavere minstefradrag sammenlignet med lønnstakerne.

Trygdeavgiften for pensjonsinntekter blir uendret.

Ordningen med fradrag for store sykdomsutgifter videreføres på samme måte som i 2017. Det innebærer at skatteytere som tidligere har fått fradraget fortsetter å få det i 2018, men andre får ikke nyte godt av det.

Stig Klingstedt, leder Ressursgruppe jus og økonomi