Stiftet 2002

Senior Norge ble etablert under navnet Seniorsaken i 2002. Navnet ble senere endret for å favne større og for å fremstå mer dekkende for vårt arbeid. Det er jo definitivt mange seniorsaker. Senior Norge er partipolitisk uavhengig. Vi jobber for å belyse viktigheten av et fellesskap med gjensidig respekt for verdier, likeverd og inkludering. Et trygt samfunn med livsglede i hverdagen.

Kjære 1,6 mill. SENIORER

Senior Norges visjon og det overordnede mål er å være “din stemme i det offentlig rom” . Vi skal bekjempe all for for diskriminering og usaklige aldersgrenser. Synliggjøre behovet for både nytenkning og erfaring i yrkeslivet for å skape en god bredde og bærekraft i alle bransjer.

Mange av oss er velsignet med et langt og godt liv. Vi får rett og slett lov til å leve lengre og lengre på denne planeten. Denne gaven må vi forvalte til det beste for alle.

Senior Norge jobber for å skape flere muligheter både for samfunnet og for hver enkelt borger. Vi ønsker å belyse verdien av påfyll av kompetanse og læring hele livet.

Senior Norge jobber for et inkluderende samfunn og alt hva det innebærer. Det handler om mer enn å tilrettelegge for de eldste, det handler minst like mye om å inkludere og skape felles arenaer og sosiale møteplasser for alle generasjoner.

Det å ha muligheten til å være aktiv og sosial, bruke sine evner og kunnskaper er den beste medisin mot ensomhet og isolasjon. Senior Norge jobber for en trygg, interessant, og inkluderende hverdag for hver enkelte, ut i fra de behov som foreligger.

Mestring og muligheter!

Synliggjøre seniorenes ressurser for samfunnet.
Belyse all form for diskriminering.
Påse at usaklige aldersgrenser blir fjernet.
Ivareta seniorenes interesser og rettigheter.
En omsorgsfull digital omstilling.
Belyse viktigheten av kompetanse og læring hele livet.

Alder er erfaring

Dagens seniorer og deres livssituasjon spenner seg fra et aktivt yrkesliv til en planlagt komfortabel og tilbaketrukket pensjonisttilværelse. Har man et valg, så er de fleste godt fornøyd med livet.

Oppgavene er mange og faktisk relativt uendret fra forrige fase i livet. Det er frivillig innsats, det er et fysisk og sosialt aktivt liv, vi stiller (fortsatt) opp for familie, venner og naboer, vi passer barnebarn (istedet for egne barn) og er ofte (kanskje oftere) pårørende for noen av våre nære og kjære.

Frivillig arbeid og dugnad er uvurderlig
Frivillig innsats pr år verdt 25 milliarder
120 milliarder gjennom skatter og avgifter
50 000 frivillige årsverk

i tillegg kommer de pårørendes enorme innsats for HelseNorge.

Kompetanse og erfaring

I 2016 fikk vi gjennomslag for høyere aldersgrenser i arbeidslivet. Men hva hjelper det hvis seniorer helt fra alderen 55+ “usynlig” fases ut i søkerprosesser med et ”gått ut på dato” stempel. Dette er en utvikling og en helt uakseptabel holdning, som vi må gripe fatt i ….og gjøre noe med.

Det er videre et demokratisk stort problem når en så stor gruppe av befolkningen ikke er tilfredsstillende representert i politikken eller andre offentlige organer.

I dag er det flere politikere under 30 enn over 60 på Stortinget. Erfaring kan ikke på noen måte erstattes. Du må faktisk ha levd en stund for å tilegne den en livserfaring.

Senior Norge oppfordrer til mobilisering av seniorkraften i de 1,6 mill. seniorene i landet. Ta ansvar for egen fremtid – ingen får innflytelse uten å delta.

1 600 000 norske menn og kvinner i alderen fra 55+ må synes i antall representanter på Stortinget. Det er VALG til høsten.

Nedbemanning og sluttpakker

Har du følt på press gjennom sluttpakker, eller fått følelsen (eller beskjed) om at du mangler kompetansen bedriften er avhengig av. Dagens utvikling er at man allerede ved fylte 57 år regnes som eldre i arbeidslivet og blir mer sjelden tatt i betrakting ved forfremmelser eller ny jobb. Senior Norge jobber for å synliggjøre verdien og viktigheten av bredde og mangfold i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig.

Tidligere var seniorer kun beskyttet mot diskriminering i arbeidslivet. Senior Norge har bidratt til en ny likestillingslov som favner alle seniorer i hele samfunnet. I dag er seniorer bare beskyttet av arbeidsmiljøloven som vi vet er lett å omgå.

GRÅ gründer

Senior Norge støtter Regjeringens gründerplan. En plan som stimulerer til å etablere virksomhet i voksen alder. Virksomheter som har stor verdi både for samfunnet og for den enkelte. Etablering i voksen alder viser seg i flere tilfeller å være meget suksessfull. Innovasjon Norge og næringslivet tilbyr midler og muligheter.

Jo raskere omstillingen i næringslivet blir, jo større er behovet for kunnskap, kompetanse og erfaring.

Nedsatt KJØPEKRAFT

Mann på penger

Pensjonsreformen fra 2011 resulterte blant annet i underregulering som innebærer at pensjonistene i det årlige trygdeoppgjøret får forventet lønnsvekst for deretter å bli trukket 0,75 prosent. Forutsetningen var at veksten i pensjonene skulle ligge over prisveksten. Denne forutsetningen er ikke oppfylt.

En vanlig alderspensjon har tapt 10 000 kroner i kjøpekraft på tre år.

Vi kan se en mulig forbedring i nær fremtid, men om underregulering av pensjonene fortsetter vil en stadig større del av seniorene bli minstepensjonister. Når vi i tillegg ser at 90% av denne gruppen er kvinner, forstår vi alle urettferdigheten i denne utviklingen. Denne utviklingen må stoppes.

Fremtidige PENSJONER

Begrenset opptjening av pensjonskapital og krav om å stå mye lengre i arbeid vil gi kommende generasjoner store utfordringer når det gjelder fremtidige pensjoner.

For å få en tilfredsstillende pensjon og opprettholdelse av en nøktern levestandard ved 67 år må en:

på 30 år spare 10% av lønnen sin.
på 50 år spare 25% av lønnen sin.

Omsorgsfull omstilling
Nytenkning, kompetanse og erfaring

DIGITAL omstilling

Digital omstilling

Norge er i verdenstoppen på NETT

98 % av alle under 67 er på nett
70% av alle mellom 70 – 80 år og
40% av alle mellom 80 – 100 år

Likevel

Det er 200 000 som ikke er på nett.
I tillegg opplever mange av de som er på nett, en digital angst.
Over 20 prosent opplever en digital angst i hverdagen.

(Kilde: forskning.no)

Det kan føles (og gjør det ofte) som uverdig å måtte få hjelp av barn og barnebarn eller andre i nærkontakt, for å ha oversikt og innsikt i egen økonomi. HelseNorge er også digitalisert og mange er prisgitt hjelp. Dette inkluderer ofte innsyn i helt personlige og private dokumenter.

Senior Norge krever at myndighetene og andre samfunnsansvarlige aktører sørger for en omsorgsfull digital omstilling i de få årene det tar før alle er komfortable med en nye digitale hverdagen. Det er helt urealistisk og tro at alle kan omfavne en digital utvikling i rekordfart.

Diskriminering

Tidligere ble de eldste oppfattet som kloke, erfarne og vise. I dagens synonymordbøker beskrives eldre som gammeldagse, avdankede og mett av dage. Helt uakseptabelt.

Eldre med demens er den mest utsatte gruppen. Nedlatende språkbruk, overmedisinering og en påtvunget passiv hverdag er dessverre vanlig.

Alle skal få individuell medisinsk vurdering.
Behovstilpasset behandling i hvert enkelt tilfelle.
Bemanningen i eldreomsorgen skal være både tilstrekkelig og kvalifisert.
Alle skal få en tilfredsstillende sykehjemsplass når behovet er påtvunget.

Pårørendes rolle og innsats i eldreomsorgen må tas hensyn til, lyttes til, synliggjøres og ikke minst verdsettes for den enorme verdien det har for riktig behandling.

Senior Norge mener svikt i eldreomsorgen i stor grad er resultat av dårlig ledelse og manglende prioritering.

Senior Norge forventer at velferdssamfunnet ivaretar de eldres behov for omsorg, trygghet og pleie tilpasset deres individuelle ønsker og behov.

Uten pårørende stopper hele helse-Norge opp. Senior Norge kjemper for at deres rettigheter styrkes.

Bare 30 prosent av Norges seniorer er organisert i en senior eller pensjonistforening. Vi må stå sammen og ta et felles ansvar.

For å få gjennomslag for våre ideer og forslag må vi være en stor gruppe med tyngde til å gjøre en forskjell.

En felles arena med et felles ansvar – snakk må bli til handling

Vi trenger deg og ditt engasjement

Ta kontakt med oss på tlf. 22 12 18 90 eller send oss en mail til post@seniornorge.org
eller selvfølgelig det aller beste er om du melder deg inn og bli med på laget.

Velkommen til oss