Protokoll fra Seniorsakens landsmøte 2017

Åpning av landsmøtet 2017

Styrets leder, Marvin Wiseth, ønsket velkommen til Seniorsakens 15. landsmøte. Han la særlig vekt på Seniorsakens engasjement mot diskriminering av de eldre i samfunnet, og at dersom vi skal lykkes i dette arbeidet så er vi avhengig av aktive og entusiastiske lokallag. Vi må også være godt representert i og rundt landets største byer. Seniorsaken har i disse dager 15 års jubileum, og det bør i seg selv inspirere oss til å utvikle organisasjonen for fremtiden.

Deretter holdt sentralstyremedlem, professor emeritus, Thomas Bøhmer et meget interessant foredrag om ernæring for eldre  Han påpekte den viktige sammenhengen mellom riktig kosthold/ernæring, psykososiale forhold, samt en sunn og aktiv livsstil.

Knut Chr. Høvik introduserte Tom Guldberg, som presenterte Fri-prosjektet – et prosjekt i regi av Mental Helse. Seniorsaken er tatt opp som Fri-partner sammen med andre store organisasjoner. Gjennom FRI- prosjektet skal Seniorsaken bl.a. introdusere sitt prosjekt «tiltak som skal forebygge ensomhet og isolasjon blant hjemmeboende eldre» med blant annet bruk av det velferdsteknologiske verktøyet «Cura Guard», som Seniorsaken har fått finansielle midler fra Helsedirektoratet for å tilby eldre.

Knut Chr. Høvik presiserte at Seniorsaken har takket har takket ja til å bli Fri-partner nettopp fordi Fri-prosjektets grunnideer faller sammen med Seniorsakens program, verdier og ambisjoner.

Knut Chr. Høvik informerte om at Seniorsakens klippe; Audhild Freberg Iversen slutter 31. mai. Audhild Freberg Iversen er vår advokat, leder for rettshjelptiltaket, medlem av Ressursgruppen jus og økonomi og styresekretær for å nevne noen av hennes oppgaver og betydning. Hun er også nestleder i Det sentrale eldreråd i Oslo. Vi ønsker Audhild Freberg Iversen lykke til med pensjonisttilværelsen, men tror ikke hun vil slutte og engasjere seg for seniorer og eldre.

Knut Chr. Høvik frembragte en hilsen til Landsmøtet 2017 fra Tordis Aavatsmark, som har vært mangeårig sentralstyremedlem. Hun takker nå av etter mange års frivillig arbeid for Seniorsaken. Hun uttrykker at organisasjonen vil leve videre i hennes hjerte, og hun vil følge med i våre videre utvikling. Landsmøtet takker Tordis for hennes store og betydningsfulle innsats for Seniorsaken gjennom mange år.

Saksbehandling og Landsmøteforhandlinger

1. Godkjenning av innkallingen

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

2. Navneopprop med beslutningsdyktighet

Det var 21 fremmøtte delegater. 3 av disse stilte med skriftlige fullmakter fra 3 delegater. 3 eller 4? Kristiansands delegat – Liv Espeland – hadde muntlig gitt Elsa Kristiansen fra Rogaland sin fullmakt, og landsmøtet godtok denne. De 21 fremmøtte delegatene stilte med til sammen 25 egne stemmer samt 4 fullmaktstemmer – til sammen 29 stemmer.

Vedtak: Delegatlisten og antall stemmer ble godkjent, og landsmøtet 2017 var beslutningsdyktig.

3. Valg av møteleder

Sentralstyret foreslo Tom Rømer Svendsen som møteleder

Vedtak: Tom Rømer Svendsen ble valgt som møteleder.

4. Godkjenning av dagsorden m.m.

4.1 Valg av tellekorps

Kontrollkomitéen ble foreslått som tellekorps.

Vedtak: Kontrollkomitéen ved Gunnar Serck-Hanssen, Mary Scotty Stumoen og Ole Bjørn Andersen ble valgt til tellekorps (kontrollkomiteens leder hadde meldt frafall).

4.2 Valg av to personer til å undertegne protokollen i tillegg til møteleder.

Liv Stabæk fra lokallaget i Drammen og Bjørg Sten-Nilsen fra lokallaget i Østfold ble foreslått.

Vedtak: Liv Stabæk fra lokallaget i Drammen og Bjørg Sten-Nilsen fra lokallaget i Østfold ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4.3 Valg av referent

Christin Engelstad fra BA 5-administrasjonen ble foreslått som referent.

Vedtak: Christin Engelstad ble valgt som referent.

5. Godkjenning av forretningsorden

Vedtak: Forretningsorden ble godkjent.

6. Årsregnskapet 2016

6.1 Årsberetning og regnskap 2016

Årsregnskapet for 2016 med styrets årsrapport, resultatregnskap, balanse og regnskapsnoter ble gjennomgått. Knut Chr. Høvik orienterte kort om 2016 resultatet og oppbyggingen av egenkapitalen i 2016.

Vedtak: Årsrapporten og årsregnskapet for 2016 godkjennes, og sentralstyret innrømmes ansvarsfrihet.

6.2 Revisors beretning for 2016

Vedtak: Konklusjonen i revisors beretning for 2016 ble lest opp og tatt til etterretning.

6.3 Kontrollkomitéens beretning for 2016

Vedtak: Kontrollkomiteens beretning for 2016 ble tatt til etterretning.

7. Fastsettelse av revisors honorar for 2016 og valg av revisor

Vedtak: Honorar til Revisjonsselskapet BDO AS v/statsautorisert revisor Jan Anders Aalborg for 2016 dekkes etter regning.

Revisjonsfirmaet BDO AS v/statsautorisert revisor Jan Anders Aalborg velges som revisor for 2017.

8. Fastsettelse av Strategi- og handlingsplan og Budsjett for 2017 – 2018

Knut Chr. Høvik gjennomgikk hovedpunktene strategi- og handlingsplan og budsjett for 2017/2018.

For planperioden vil fokus være rettet mot planlegging og igangkjøring av en robust Oslo-organisasjon (Seniorsaken- Oslo). Seniorsakens nye programerklæring vil forankres sentralt og lokalt. Arbeidet fortsetter for å styrke organisasjonens inntekter. Gjennomføring av to prosjekter (tiltak som skal forbygge ensomhet og isolasjon blant hjemmeboende eldre og sunn munn- og tannhelse blant hjemmeboende eldre), har som mål å mobilisere frivilligheten i Seniorsaken, og å skape brukermedvirkning. Dette skal igjen gi synlighet og oppmerksomhet om Seniorsaken skal medføre medlemsøkning. Medlemspleie er et kollektivt ansvar for lokallagene og sentralleddet. For øvrig vil Seniorsaken fortsatt ha fokus på å videreutvikle organisasjonen, øke sin geografiske tilstedeværelse og skape begeistring i alle organisasjonsledd.

Når det gjelder budsjettet, så presiserte Knut Chr. Høvik at det er helt nødvendig at Seniorsaken fortsetter arbeidet med å styrke  egenkapitalen. Knut Chr. Høvik takket lokallagene for positiv medvirkning til dette gjennom 2016.

Vedtak: 1. Strategi- og handlingsplanen for 2017/2018 fastsettes som fremlagt.

 1. Budsjettet for 2017/2018 fastsettes som fremlagt.

9. Fastsettelse av medlemskontingent for 2017

Vedtak: Medlemskontingenten for 2017 fastlegges til kr. 390 for enkeltmedlemskap og kr. 490 for familiemedlemskap, som for 2016.

10. Fastsettelse av driftsstøtte til lokallagene for 2017

Med referanse til årsregnskapet 2016 (sak 6) og budsjettet (sak 8) presiserte Knut Chr. Høvik viktigheten av å styrke vår økonomiske handleevne. Det er fortsatt stor usikkerhet om fremtidig medlemsutvikling. Dette sammen med at flere lokallag i perioder har akkumulert sime driftstilskudd i bank er det viktig at det også i 2017 praktiseres en behovsprøvd tildeling av driftstilskudd til lokallagene, slik vi har gjort i deler av 2015 og i 2016.

Det utspant seg en diskusjon rundt denne formen for tildelingsprosedyre for driftstilskuddene. Den må eventuelt gjøres så rasjonell og enkel som mulig slik at lokallagene ikke pålegges unødig ekstraarbeid med periodevis regnskapsførsel og rapportering av bruk av tilskudd.

Lokallaget i Østfold foreslo at den vedtektsfestede tildelingsmodellen opprettholdes med et fast beløp på kr 10.000 pr. år pr. lokallag pluss kr 40 pr. medlem tilsluttet lokallaget pr. 31.12 året forut. Lokallaget i Hordaland støttet Østfold.

Knut Chr. Høvik opplyste at dette vil medføre at Seniorsaken i 2017 vil budsjettere med et underskudd, og han frarådet Landsmøtet å stemme for å opprettholde den vedtektsfestede tildelingsmodellen. Styreleder Marvin Wiseth støttet Knut Chr. Høvik og ba landsmøtet støtte den reviderte tildelingsmodellen. Seniorsaken kan ikke budsjettere med underskudd.

Saken ble tatt opp til votering og landsmøtet fattet følgende vedtak mot Østfolds og Hordalands stemmer.

Vedtak:

 1. Den behovsprøvde tildelingsprosedyren for driftstilskudd til lokallagene gjelder for 2017 og 2018.
 2. Kapitalbehov for perioden frem til 30. juni 2017 tildeles iht. søknader fra lokallagene rettet direkte til generalsekretæren.
 3. Hvert lag utarbeider fra og med 1. juli 2017 korte halvårige handlingsplaner med budsjettkonsekvenser for kommende halvår.
 4. Planene med budsjettkonsekvensene sendes til BA5 før hver halvårsstart (sendes direkte til generalsekretæren) som så vurderer planene og tildeler tilskudd.
 5. I påfølgende halvårsplan gir lokallagene en kort oppsummering av de aktiviteter som er utført i det foregående halvåret og de kostnader som da ble forbrukt.
 6. Generalsekretær har fullmakt fra sentralstyret til å foreta vurderinger og tildele iht ovennevnte, men vil konsultere sentralstyret hvis behov.

11. Innkomne forslag

Knut Chr. Høvik ga bakgrunnen for at Marvin Wiseth og han selv tidlig i 2017 sikret navnet «Senior Norge» i Brønnøysundregistrene. Dette ble det kort orientert om tidligere i år på ledermøtet i Seniorsaken. Tanken var kun å reserve navnet inntil videre og slik at ingen andre organisasjoner kunne ta det i bruk. Lokallaget i Østfold reagerte umiddelbart og positivt på dette, og laget har foreslått for Landsmøtet 2017 at Seniorsaken endrer sitt navn til Senior Norge.

Lokallagene i Drammen og Asker mente imidlertid at organisasjonen burde beholde sitt nåværende navn da det er godt innarbeidet.

Landsmøtet fattet følgende vedtak; mot Drammens og Askers stemmer.

Vedtak:

 1. Seniorsaken endrer sitt navn til Senior Norge.
 2. Navneskiftet skjer først når alle nødvendige forberedelser er gjort og tiden er riktig.
 3. Sentralstyret og sentraladministrasjonen starter planlegging og forbereder navneendringen.
 4. Når alle formalia er i orden og nødvendige forberedelser er gjort, innkalles lokallagslederne til et informasjons/-orienteringsmøte om hvorledes navneskiftet praktisk skal iverksettes.

12. Valg

Valgkomitéens medlem, Elsa Kristiansen, redegjorde for valgkomiteens arbeid.

12.1. Valgkomiteens innstilling:

Følgende personer velges til sentralstyret:

 • Per Kjølset Medlem
 • Heidi Haukelien Medlem
 • Agnete Tjærandsen Medlem
 • Thomas Bøhmer Varamedlem

Følgende personer velges til kontrollkomiteen:

 • Ove Methlie Leder
 • Bjørn Ragnar Karlsen Medlem

Følgende personer (fra Seniorsaken) velges til styret i Seniorenes fellesorganisasjon:

 • Audhild Freberg Iversen Medlem
 • Knut Chr. Høvik Medlem

12.2. Sentralstyrets innstilling til valg av valgkomité:

Følgende personer velges til valgkomiteen:

 • Odd Gunnar Olsen Medlem
 • Ingrid Kløve Varamedlem

Etter beslutninger i sak 12 iht. ovennevnte innstillinger består sentralstyret, kontrollkomiteen, valgkomiteen og Seniorsakens representanter til styret i Seniorenes fellesorganisasjon av følgende personer:

 

Organ Navn Posisjon På valg i:
Sentralstyret Marvin Wiseth Leder 2018
Aud Johanne Kvalbein Medlem 2018
Per Kjølset Medlem 2019
Heidi Haukelien Medlem 2019
Agnete Tjærandsen Medlem 2019
Thomas Bøhmer Varamedlem 2019
Håvard Jernskau Varamedlem 2018
Kontrollkomité Ove Methlie Leder 2019
Bjørn Ragnar Carlsen Medlem 2019
Ole Bjørn Andersen Medlem 2018
Mary Scotty Stumoen Varamedlem 2018
Valgkomité Svein Sørlie Leder 2018
Elsa Kristiansen Medlem 2018
Finn Åsmund Johnsbråten Medlem 2018
Odd Gunnar Olsen Medlem 2019
Ingrid Kløve Varamedlem 2019

 

Seniorsakens representanter til styret i Seniorenes fellesorganisasjon

Marvin Wiseth (automatisk medlem), Audhild Freberg Iversen og Knut Chr. Høvik

Avslutning

Marvin Wiseth takket Landsmøtet og alle fremmøtte for et godt møte og gode beslutninger. Diskusjonene og vedtakene inspirerer og tyder godt for Seniorsakens fremtid.

 

Oslo/Drammen/Fredrikstad ___ mai 2017

Tom Rømer Svendsen Liv Stabæk Bjørg Sten-Nilsen

 

Christin Engelstad (referent)

Hovedkontoret ligger i Bygdøy allé 5, 0257 Oslo

Vi har åpningstider mandag til torsdag kl. 10:00–14:00

Tlf.: 22 12 18 90

Epost: post@seniorsaken.no