Ny likestillingslov er sanksjonert av Kongen

Ny likestillingslov ble endelig vedtatt i Stortinget den 12. juni og sanksjonert av Kongen i statsråd den 16. juni. Den skal tre i kraft fra 1. januar 2018.

Den nye likestillingsloven inneholder et generelt forbud mot diskriminering, herunder aldersdiskriminering. Samtidig ble lov om eierseksjoner, lov om husleieavtaler, lov om bustadsbyggjelag og lov om burettslag endret slik at det nå er forbudt å diskriminere på grunn av alder.

Dette har Seniorsaken arbeidet intenst med i mange år. Vi har sendt fire høringsuttalelser, uttalt oss i direkte møte med barne- og familieministeren, og vi har deltatt i Stortingets høring om saken. Det er derfor godt å se at våre anstrengelser har båret frukt.

Helt fornøyde er vi likevel ikke. En rekke lover har aldersgrenser som bør ses over, det bør skje en saklighetsvurdering og lovene bør endres dersom det ikke er saklige grunner til den aldersgrense som er satt. Et godt eksempel er domstolsloven som setter 70 år som øvre grense for å bli valgt som meddommer. Samtidig er det en forutsetning at borgere i dette landet skal dømes av likemenn. Kanskje er det slik at lovgiver mener at vi seniorer ikke begår lovbrudd. Det er i tilfelle gode nyheter, men neppe i samsvar med virkeligheten.