NOU 2017:4 Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer

Seniorsaken er positiv til ny teknologi som gjør hverdagen lettere for folk og fører til et mer effektivt samfunn. Samtidig må nye ordninger innføres under mottoet «omsorgsfull omstilling». Det innebærer at man må ta hensyn til at alle ikke er like godt forberedt på å ta i bruk ny teknologi og nye ordninger. Blant andre har eldre krav på at samfunnet ivaretar sikkerhet og trygghet for brukerne når man innfører eller aksepterer nye ordninger.

Delingsøkonomi innebærer, etter Seniorsakens vurdering, at man tar i bruk ressurser som tidligere ikke har blitt aktivert, eksempelvis samkjøring ved arbeidsreiser o.l. Tilsvarende ved å dele på bilhold. Dette betyr sparing for den enkelte og reduksjon av forurensning av miljøet. Tilsvarende gjelder om man lar noen overnatte i et gjesterom som ellers sjelden er i bruk. For den type tjenester er det naturlig at man kan dele på kostnadene på en hensiktsmessig måte.

Tilgjengelighet

Seniorsaken er opptatt av at omlegginger skjer på en måte som tar hensyn både til effektivitet i tjenesten og brukernes krav på sikkerhet og trygghet. For eldre er drosjene en nødvendig forutsetning for at de skal komme seg ut i samfunnet, med mindre de har pårørende som kan stå for transport. Mange eldre har ikke mulighet til å bruke offentlige kommunikasjonsmidler, og de er noen ganger helt avhengige av at det finnes drosjer tilgjengelige, for eksempel ved pasientreiser som ikke krever ambulansetransport. Eldre kan derfor ikke henvises til markedskreftenes spill, f.eks. mangel på tjenester i ferieavviklingen eller på tider av døgnet da det er liten etterspørsel. Eldre må ha en rimelig grad av sikkerhet for at drosjene finnes tilgjengelige når de er nødvendige. Seniorsaken ber derfor Regjeringen sørge for at en eventuell omlegning av drosjenæringen sikrer nødvendige tilbud av transport.

Sikkerhet og trygghet

Seniorsaken har merket seg utvalgets konstatering av at det ikke er mye forskning på brukersikkerhet ved bruk av delingstjenester. Derfor bør nye ordninger iverksettes gradvis og følges nøye av myndighetene. Seniorsaken er enig i at kjøreseddel for førere som skal transportere personer mot betaling må opprettholdes. I den forbindelse er det viktig at førerne kan vise vandelsattest, slik at førere med tvilsom vandel ikke kan tilby sine tjenester. Seniorsaken mener også at det bør være en garanti for at kjøretøyene som brukes i tjenesten er av god sikkerhetsmessig standard, og at dette er underlagt myndighetskontroll.

Forbrukerrådets meglingstjeneste

Ved kjøp av varer er det mulig ved tvist å henvende seg til Forbrukerrådet for å få meglingshjelp. Denne ordningen må utvides slik at den også omfatter kjøp av tjenester.