Viktig å vite om nye aldersgrenser

(Opprinnelig publisert juli 2015)

Seniorsaken ser at flere års lobbyvirksomhet nå bærer frukter! Vi gleder oss over, og tar litt av æren for at arbeidsmiljølovens bestemmelser om aldersgrenser nylig ble vedtatt endret av Stortinget. Den viktigste endringen er at stillingsvernet er hevet fra 70 til 72 år. Endringene trer i kraft 1. juli 2015, og de nye reglene innebære endringer det er viktig å være klar over.

 

Kan jobbe etter 72 år

Aldersgrensen for stillingsvern i arbeidsmiljøloven er ved lovendringen hevet fra 70 år til 72 år. Dette innebærer at arbeidsforholdet kan avsluttes fra bedriftens side ved fylte 72 år uten nærmere krav om begrunnelse. Arbeidstaker har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden seks måneder i forkant.

Det er imidlertid ikke noe i veien for å fortsette arbeidsforholdet også etter at arbeidstaker er fylt 72 år, men da må bedriften og den ansatte være enige om det.

 

Ny bedriftsintern aldersgrense

Endringene i arbeidsmiljøloven innebærer også nye regler for bedriftsinterne aldersgrenser. I dag har mange bedrifter en  aldersgrense på 67 år.  Etter lovendringen kan bedriften som klar hovedregel ikke ha en lavere bedriftsintern aldersgrense enn 70 år.

 

Overgangsordninger

For å sikre overgangsordninger er det åpnet for å beholde en bedriftsintern aldersgrense inntil ett år etter at loven trer i kraft. Det forutsettes da at ordningen er etablert før 1. juli 2015. Hvis lavere aldersgrense er fastsatt i tariffavtale, vil aldergrensen kunne beholdes inntil tariffavtalen utløper, maksimalt i 3 år.

 

Det er flere andre forhold og overgangsregler som spesielt arbeidsgivere bør merke seg. Les mer på NHO.no

Kilde: seniorportalene.no