Ufullstendig og ubalansert informasjon – en trussel mot pensjonistene!

Innlegg i Sarpsborg Arbeiderblad 21.09.2016, Smaalenenes avis 22.09.2016, Byavisa Moss 29.09.2016, Demokraten 21.09.2016, Halden Arbeiderblad 23.09.2016, Byavisa Fredrikstad 06.10.2016

Vi har tidligere kommentert Steinar Juel i tankesmien Civita sin fremstilling av pensjonistenes inntektsutvikling. Steinar Juel kan ha rett i at pensjonistene som gruppe har hatt en høyere inntektsutvikling enn andre grupper. Men årsaken til dette er at det er blitt langt flere pensjonister enn tidligere. Utviklingen for den enkelte pensjonist er helt annerledes og står i sterk kontrast til det bilde Steinar Juel har presentert.

Kollektiv hukommelsessvikt

Gjennom flere år er det blitt gjennomført en serie inntektsreduserende særtiltak overfor pensjonistene. Dette er en pågående prosess hvor myndighetenes siktemål er å spare penger på utgifter til en voksende gruppe pensjonister. Nye særtiltak får all fokus – uten at man ser eller vektlegger helheten i forhold til tidligere gjennomførte tiltak. For den enkelte pensjonist kan tiltakene samlet innebære en inntektsreduksjon på anslagsvis kr. 40.000 – kr. 60.000 årlig. Det kan nok gjøres mer presise beregninger.

Opparbeidede rettigheter

I den senere tids dialog om pensjonistenes inntektsforhold skinner det gjennom at de ytelser som pensjonistene mottar fra det offentlige, være seg pensjoner eller andre ytelser, betraktes som regulerbare almisser.

Dette er helt feil. De ytelser pensjonistene mottar fra det offentlige, har grunnlag i rettigheter opptjent av den enkelte pensjonist ved innbetaling av skatter, trygdepremier og avgifter gjennom et yrkesliv som kan strekke seg over 40 – 50 år!

 

 Splitt og hersk!

Vi nærmer oss raskt 900.000 pensjonister her i landet. Til sammen burde disse kunne utgjøre en motmakt mot myndighetenes makt – stor nok til at den ikke skulle kunne ignoreres. Men slik er det ikke. Kun 30% av pensjonistene er medlem av en pensjonistforening. Dette er en ønskesituasjon for myndighetene. De lytter høflig til synspunkter fra de pensjonistforeningene som har drøftingsrett, tar synspunktene til etterretning og gjennomfører tiltak etter egen vurdering og forgodtbefinnende.

Skal overkjøringen av pensjonistene få fortsette?

Vi står foran en eldrebølge som vil innebære økt press på offentlige budsjetter. I denne situasjonen er det maktpåliggende for pensjonistene at de ikke også framover blir en salderingspost når budsjettene gjøres opp.

Pensjonistene må utvikle en motmakt mot myndighetenes makt som gjør det mulig å vinne ikke bare noen små trefninger, men også de store slagene!

 

Seniorsaken Østfold
Finn Åsmund Johnsbråten
Leder