Trygdeoppgjøret 2016

Innlegg i Sarpsborg Arbeiderblad 04.04.16, Moss Avis 06.04.16, Fredrikstad Blad 11.04.16

860.000 pensjonister overkjøres igjen?

Det kan fort bli resultatet også denne gang. Underregulering av pensjonene med 0,75% førte i forrige trygdeoppgjør til en utilsiktet reallønnsnedgang for pensjonistene.

Regjeringen valgte den gang å ikke iverksette korrigeringer, men lovet å ta saken til ny vurdering ved inneværende års trygdeoppgjør. Det forlyder nå at regjeringen likevel ikke vil gjennomføre noen endringer i forhold til underreguleringen.

Underregulering av pensjonene kan ikke sees som et enkeltstående tiltak, men må sees i relasjon til en rekke urimelige særtiltak som har vært gjennomført overfor pensjonistene gjennom flere år. Pensjonistene har vært drevet fra skanse til skanse. Med tanke på den Eldrebølgen som vi vet kommer, vil det være naivt å tro at presset mot pensjonistene ikke skulle vedvare.

Når skiftende regjeringer gang på gang har kunnet gjennomføre åpenbart urimelige og til dels dårlig begrunnede særtiltak overfor pensjonistene, skyldes det et forhold alene – regjeringen har all makt.

Pensjonistmarkedet er fragmentert og uoversiktlig. Det er 860.000 pensjonister i Norge og anslagsvis 2000 pensjonistforeninger. Noen få av de aller største pensjonistforeningene har høringsrett overfor regjeringen i saker som gjelder pensjonistene. De øvrige har stort sett sammenfallende interesser, men hver for seg ingen innflytelse. Dette er et uttrykk for pensjonistenes avmakt.

Det kan se ut til at det er i ferd med å skapes en forståelse for at pensjonistenes muligheter ligger i en samordning av interesser basert på et felles behov for å kunne fremstå samlet med en motmakt som ikke kan ignoreres.

Til tross for de signaler som er gitt, er vel ikke det siste ordet sagt i forbindelse med årets varslede underregulering av pensjonene. Det er å håpe at de foreningene som har høringsrett, denne gangen greier å stå samlet. Dette er nødvendig for å få gjennomslag for felles krav, og at det ikke oppstår en situasjon som ved forrige trygdeoppgjør hvor senior- og pensjonistforeningene skilte lag i sluttfasen. Resultatet fra den gang kjenner vi.

Seniorsaken Østfold
Finn Åsmund Johnsbråten
Leder