Tre lovforslag som har betydning for pensjonistene vedtatt av Kongen

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie fremmet tre lovforslag i fredagens Statsråd. Dels foreslår Regjeringen å innføre et krav om minst tre års tjenestetid i stilling med lavere aldersgrense før pensjonsrett foreligger i Statens pensjonskasse. Forslaget vil hindre at arbeidstakere pensjonerer seg tidlig ved å skifte fra en stilling med høy aldergrense til en stilling med lavere aldersgrense mot slutten av arbeidskarrieren. Så foreslår Regjeringen å heve utbetalingen til minstepensjonister med 4 000 kroner per år. endelig foreslår Regjeringen at sykepleiere som arbeider på pensjonistvilkår skal sikres mot avkorting av alderspensjonen.

Seniorsaken har i lang tid vært kritisk til at det skal være aldersgrenser i arbeidslivet. Det har vi ikke fått skikkelig gehør for. Når staten nå forsøker å tette et ”smutthull” i pensjonssystemet ved å sette en minstetid for å arbeide i en stilling med lavere aldersgrense enn det som er normalt før man kan gå av med ”tidligpensjon” synliggjøres enda en svakhet ved systemet. Vi mener at hele ordningen med aldersgrenser er overmoden for en revidering.

Sykepleiere har vi et stort behov av i eldreomsorgen. Det er derfor helt nødvendig at de pensjonerte sykepleiere som har evne til og ønske om å fortsette i sine jobber på pensjonistvilkår, eller påta seg ekstra vakter ved behov kan gjøre det uten selv å måtte betale for det i form av trekk i pensjonen.

Pensjonerte sykepleiere er en billig ressurs for kommunene som alle bør være interessert i kan fortsette så lenge de har helse og evne til å fortsette å bidra til samfunnets beste. Dette er et skritt i riktig retning!

Regjeringen har i budsjettframlegget lovet at enslige minstepensjonister skal gis en økt pensjon med 4 000 kroner per år. Løftet følges nå opp og vil få betydning også for enslige pensjonister som har opp til 3 999 kroner høyere pensjon enn minstepensjon. De blir nå minstepensjonister. Seniorsaken er glad for at regjeringen bevilger disse pengene. Det som er litt uforståelig er at det nå er enslige pensjonister som har en pensjon med mer enn 4 000 kroner over minstepensjonsnivået som blir stående uten økning i sine pensjoner.

Seniorsaken foreslo i budsjettmøtet høsten 2014 at Regjeringen skulle fjerne underreguleringen på 0,75 prosent av pensjonene for alle. Det hadde kostet omtrent det samme som de endringer vi nå ser med redusert trekk i grunnpensjonen for gifte og samboende. I tillegg hadde det kommet alle til gode. Også det forslaget hadde forutsatt en hevning av minstepensjonene omtrent som den nå foreslåtte. Siste ord er ikke sagt i denne saken.