To møter med samme minister

Denne uken har Seniorsaken vært i to møter med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Ett møte der statsråden informerte om at  det ikke blir noen endringer i prinsippene for underreguleringen, og et der innspill til statsbudsjettet 2017 ble presentert av de ulike interesseorganisasjonene.

Ikke uventet bruker Regjeringen budsjettet for 2017 til å balansere økonomien i Norge. Krisen i oljebransjen, en uventet høy tilstrømning av flyktninger, eskalerende kostnader i eldreomsorgen og gjennomført skattelette er Regjeringens utgangspunkt for både budsjett 2017 og trygdeoppgjøret.

Innspill til budsjettet

20. april la Seniorsaken frem innspill til budsjettet 2017. Følgende punkter ble fremlagt som prioriterte saker:

Retten til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

Prop. 99 L (2015–2016) inneholder forslag til presisering av retten til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i lov.. Seniorsaken mener det er på høy tid at alle som har behov for sykehjemsplass får plass. Men vi ønsker en definisjon av hva en tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester innebærer. Vi frykter at de eldre selv må bære kostnadene for sin egen omsorg.

 

Tannhelse, matomsorg og aktivitet

Disse tre punktene henger tett sammen med eldres livskvalitet. Dessverre er underærnering et stort problem både for hjemmeboende og sykehjemspasienter.
Tidligere var det tilbud om tannlegebehandling for alle skolebarn. Dagens barn har sjelden behov for noe annet enn tannpleie, og unntaksvis behandling av tannlege. Det offentlige har spart mange penger på denne utviklingen. Derfor bør det være mulig å tilby eldre tannbehandling.

Matomsorgen varierer fra sykehjem til sykehjem. Seniorsaken vil ha sunne og smakfulle måltider. Men også det sosiale aspektet av måltidene er sterkt undervurdert.

Aktivitet fører til økt matlyst, og har flere positive ringvirkninger.

Å satse på disse punktene helhetlig kan spare samfunnet for store summer i løpet av kort tid.

Underregulering

Seniorsaken setter underregulering av pensjoner, både på kort og lang sikt, høyt på agendaen slik det også ble gjort forrige året. Nedskrivning av pensjoner innebærer en reduksjon av pensjonene som øker kraftig over tid sammenlignet med lønnsutviklingen. Dette er et resultat av at beregningsgrunnlaget for hvert år starter på et lavere nivå. Pensjon for 2015 var derfor ca. 3,5 prosent lavere enn reallønnen. Dette gjelder de som har hatt pensjon fra 2011. Det er mye som tyder på at lav lønnsvekst vil bli et vedvarende fenomen i flere år. det er derfor ekstra viktig at det arbeidet som ble igangsatt etter pensjonsreguleringen 2015 følges opp i år. Det er uakseptabelt at pensjonistene skal miste kjøpekraft det enkelte år og enda mer på lang sikt.

Omsorgsfull omlegging


Seniorsaken har introdusert dette begrepet som beskriver samfunnets holdninger til eldre. Vi mener offentlig sektor og andre institusjoner med stort samfunnsansvar må ivareta de eldre som ikke klarer å følge med i den digitale revolusjonen vi opplever i dag.

 

Trygdeoppgjøret

I forbindelse med fjorårets trygdeoppgjør ble det som kjent besluttet at Regjeringen skulle gjennomgå prinsippene for den årlige reguleringen av pensjoner. Statsråd Anniken Hauglie ønsket å informere om resultatet av gjennomgangen, og inviterte derfor til et møte mandag 18. april. Statsråden opplyste om at det ikke er mulig å endre prinsippene for underreguleringen med de utfordringene nå Norge står overfor. Dermed står ikke tidligere arbeidsminister, Robert Erikssons forsikring om å komme med en skisse til endring av reguleringen av pensjonene ved fare for nedgang i kjøpekraft for pensjonistene ved lag. Regjeringen Hauglie opprettholder akkurat samme system som tidligere. Forventingene til årets oppgjør er derfor ikke videre høye. Men Seniorsaken mener dagens økonomi i Norge ikke skal hindre et tilfredsstillende og rettferdig pensjonsoppgjør.
Neste møte med ytterligere presentasjon av tall og fakta blir 28. april. Drøftingene rundt trygdeoppgjøret er 18. og 19. mai.