Stor mangel på meddommere

av Stig Klingstedt, Leder av Seniorsakens ressursgruppe for jus og økonomi

I Norge har vi tradisjon for at alle skal dømmes, ikke bare av fagdommere, men også av meddommere, det vil si likemenn. Bare i Oslo er det en skrikende mangel på meddommere.

Hele 400 mannlige meddommere savnes i systemet! Det betyr at vårt rettssystem vil ha problemer med å fungere etter det vi ser på som rettferdige prinsipper.

På tross av denne kritiske situasjonen blir ikke verdifulle samfunnsressurser brukt. Dagens ordning utelukker ca. halvparten av befolkningen fra å tjenestegjøre som meddommere; de under 21 år og de over 70 år. At barn og ungdom kanskje ikke bør inneha slike verv kan være fornuftig, men at man ikke kan utse borgere som er 70 år eller eldre er uforståelig. I dagens Norge er de aller fleste 70- og 80-åringer fullt kapable til å tjenestegjøre som meddommere.

Dessuten har de tid og vil koste samfunnet mye mindre enn de som er i full yrkesmessig aktivitet. Dessuten har de en livserfaring som ofte leder til klokskap.

Helt bortsett fra det rasjonelle aspektet for å åpne for eldre meddommere, mener vi også at dagens ordning ikke er i tråd med lovens intensjon. I lov om domstolene står det i § 67

”Utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen.”

Det er da ubegripelig at de som er 70 år eller mer det året meddommere skal velges ikke er funnet verdige til å tjenestegjøre, ene og alene grunnet alder.

Seniorsaken har flere ganger påpekt dette overfor myndighetene uten å få gjennomslag for en endring. Nå er tiden overmoden til å endre på denne regel, og andre regler, som diskriminerer eldre borgere.