Sommerhilsen

Så har vi allerede passert dagen da «solen snur» – men likevel ligger sommeren foran oss. Også vi i styret i Seniorsaken Rogaland tar snart noen ukers sommerferie. Et aktivt semester ligger snart bak oss.

Noe vi er svært glade for, er at Stavanger kommune har sagt ja til at vi blir høringsinstans. Da får vi en formell adgang til å bli hørt i saker som vi har arbeidet med i mange år uten formell høringsrett: Saker vi har arbeidet med, og fortsatt vil arbeide med er: Organisering av hjemmetjenestene der svært mange brukere i dag opplever liten fleksibilitet i kvaliteten og må tåle 20-30 forskjellige hjelpere inn til seg i løpet av en måned. Videre at de best utdannede innen sykepleie og omsorgsarbeider bør arbeide nær pasientene. Vi er selvsagt avhengige av nye landsmenn i pleie og omsorgstjenestene. Svært ofte har disse gode holdninger overfor eldre og syke, men språk er det store problemet. Dette arbeider vi med i de kommunene der vi har mulighet til gå inn i de konkrete problemene. Når arbeidet starter igjen i høst, vil vi ta dette opp igjen, også med Seniorsakens sentralstyre..

Demensomsorgen har kommet i søkelyset også her sør i fylket. .Stavanger kommune skal utrede om et av sykehjemmene i kommunen kan omgjøres til «demenslandsby» etter modell fra Nederland (kanskje et demenssenter kan være et bedre navn). Seniorsaken hadde et åpent møte om saken den 15. juni, med innspill både fra politikere, eldreråd og foredragsholder fra Danmark. som arbeider med en litt annen modell. Godt frammøte og stor aktivitet fra deltakere i salen. En viktig sak er på gang her. Vi undres hvordan man tenker om denne saken i resten av fylket ??

Arbeidet vårt for Seniorboliger har hvilt i første halvdel av 2016, men er ikke glemt. Arbeidet fortsetter til høsten.

En siste sak som er varm, både i Seniorsaken sentralt og lokalt, er matkultur og underernæring både i sykehjem og hos eldre, syke som bor hjemme. Stavanger Aftenblad hadde en artikkel om dette den 24 juni og en leder den 27 juni. Vi har vist til begge på vår facebookside SeniorsakenRogaland. Du kan dele ditt syn og dine erfaringer der. Kanskje er det også noe gode erfaringer??

Så ønsker vi alle medlemmer i Seniorsaken i Rogaland en god sommer!

Hilsen Styret, v/ Elsa Kristiansen, leder.

PS: Kan du tenke deg å rekruttere en venn som medlem i Seniorsaken? Ring 97726812.