Stig Klingstedt

Skal det fremdeles være greit å diskriminere eldre?

Regjeringer fra skiftende partier har nølt tilstrekkelig lenge med å fremme en ny, helhetlig likestillings- og diskrimineringslov. Stoltenberg-regjeringen oppnevnte 1. juni 2007 et utvalg med professor Graver som leder som fikk i oppdrag å se på et helhetlig diskrimineringsvern. Utvalget kom med sin innstilling 2009 (NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern). Til tross for den lovende tittelen hadde utvalget valgt å utelukke alder utenfor arbeidslivet som diskrimineringsgrunnlag. Seniorsaken protesterte høylytt over denne mangelen ved utredningen i sitt høringssvar. Av ukjent årsak er utredningen blitt liggende i departementet uten at Regjeringen har kommet med et helhetlig lovforslag.

Det er kun i arbeidsmiljøloven det er tatt inn forbud mot aldersdiskriminering

Utenfor arbeidslivet er det tillatt å bedrive usaklig forskjellsbehandling begrunnet med alder. «Hvite, heterofile menn under 60 år fra kristent miljø og uten funksjonshemning søkes som leietaker». Dette hadde vært litt av en godbit for likestillings- og diskrimineringsombudet. Samtlige kriterier med unntak for alder er ulovlige å bruke, men altså ikke aldersangivelsen.

To nye utvalg har sett på de juridiske og økonomiske konsekvensene av å ta med alder i loven

Tidlig 2015 la Økland-utvalget fram sin innstilling angående de juridiske utfordringene ved å inkludere alder som diskrimineringsgrunn i et eventuelt lovforslag. Utvalget anbefalte at alder blir tatt med i diskrimineringsgrunnlaget i en ny lov. Seniorsaken støttet naturligvis utvalgets konklusjon i sitt høringsbrev og understreket behovet ytterligere. Likevel fremmet Regjeringen et nytt lovforslag høsten 2015 uten at alder var med. Riktignok hadde de bestilt en utredning om de økonomiske konsekvensene av å ta inn alder i loven. Utredning var imidlertid ikke ferdig før to dager før høringsfristen for lovforslaget løp ut. Statsråd Solveig Horne Frp begrunnet i et møte lovforslaget med at de økonomiske konsekvensene ikke var utredet. Seniorsaken og Seniorenes fellesorganisasjon påpekte da at Graver-utvalget la fram sin innstilling i 2009, og at det burde ha vært tilstrekkelig tid til å utrede de økonomiske konsekvensene før lovforslaget ble sendt på høring. Utvalget som hadde sett på de økonomiske konsekvensene, anbefalte også at alder blir tatt inn i loven. Det uttalte sågar at det ville trolig bli positive økonomiske virkninger for norsk økonomi. Det vil si at begge utvalgene som hadde utredet konsekvensene ved å ta alder inn i loven, var positive.

Norge henger etter

Norge har sluttet seg til flere konvensjoner som setter forbud mot diskriminering. Grunnloven har bestemmelser om retten til ikke å bli usaklig forskjellsbehandlet, men på området aldersdiskriminering henger Norge etter. Sverige, Irland, Tyskland og Storbritannia er eksempler på land som har konkrete lovforbud mot aldersdiskriminering. Er det ikke på høy tid at Norge nå også får det?

Det er ikke for sent for Regjeringen å endre kurs

Det endelige forslaget til ny likestillings- og diskrimineringslov er ennå ikke sendt Stortinget til behandling. Det er således ikke for sent å ta inn alder utenfor arbeidslivet som diskrimineringsgrunn.