Seniorsaken Skedsmo – Handlingsplan 2016

Medlemsmøtene:

Skal være et samlingssted for trivsel og sosialt samvær. Etter våre erfaringer, er medlemsmøtene det tilbudet som benyttes mest og gleder flest av medlemmene. Gode foredragsholdere med aktuelle temaer vil prioriteres høyt. Informasjon om Seniorsaken og arbeidet for seniorers hverdag, både på lokalt og statlig plan, hører også med.

Møtehyppighet:

Medlemsmøtene avholdes i Grendehuset, Karisvei 1. på Skjetten.

6 faste møter holdes i 2016, årsmøtet og julemøtet inkludert.

Medlemsmøter våren 2016:

0nsdag 3.feb kl 12.00 – 15.00 Gunnar Gullbekk, ”Eldrerådets rolle og påvirkningskraft”.

Onsdag 16.mars kl 12.00 – 15.00 Årsmøte 2016 Vanlige årsmøtesaker.

Onsdag 27.april kl. 12.00 – 15.00 Ikke avklart

Sommertur 2016: Første uke i juni. Ikke ferdig avklart.

 

Styremøter:

06.01. 2016 styremøte hos Bjørg

17.02. 2016 styremøte hos Liv

09.03. 2016 styremøte hos Håvard

06.04. 2016 konstituerende møte hos Anna Marie

Eventuelle arbeidsmøter fastsettes etter behov.

 

Medlemsantall:

20 nye medlemmer er målsetting for 2016, samme antall som vi ønsket i 2015. Vi setter mye inn på å ha god medlemspleie for å beholde medlemmene.

Strategi:

– Synliggjøre hva Seniorsaken arbeider for og resultater av dette

– medlemsmøter og aktivitetstilbud

– gjennom samarbeid med Frivilligsentralen og den lokale organiseringen av TV-aksjonen hvert år og ved å delta med stand ved den årlige, kommunale ”Kulturmix” i kommunen

– oppdatert brosjyre, tekstet med mål og verdigrunnlag for Seniorsaken sentralt og lokalt deles ut

– deltakelse på aktuelle møter og arrangementer. ”Vise oss frem” der det skjer for å appellere til rekruttering

– styret henstiller til medlemmene om å verve venner.

 

Profilering av Seniorsaken:

Det skrives saksinnlegg og føres meningsytringer i Romerike Blad angående eldreomsorg, både når det gjelder kommunale og nasjonale saker.

Avisinnlegg vil fortsatt være et viktig bidrag for profileringen av det Seniorsaken står for. Vi får mange positive kommentarer. Vi satser videre på lokalpressen.

Seniorsaken Skedsmo ønsker å profilere seg ytterligere ved å være til stede på åpne politiske møter i Skedsmo og ved å møte opp på aktuelle kommunestyremøter. Vi viser politikerne at vi er til stede så ofte vi kan, også på partipolitiske møter. Vi fortsetter å bruke media og presse så langt vi makter.

Seniorsaken ansees nå som en fast og ønsket samarbeidspartner for flere organisasjoner. Vi registrerer også at Seniorsaken tas i betraktning og blir hørt i kommunale og folkelige sammenhenger. Denne linjen vil vi videreføre med aktiv oppfølging og tilstedeværelse.

 

Skedsmo Eldreråd.

Seniorsaken Skedsmo har en vararepresentant i Eldrerådet.

 

Frivilligsentralen Skedsmo:

Seniorsaken Skedsmo har et styremedlem som representant i Frivilligsentralens styre.

Samtidig er et medlem i Seniorsaken Skedsmo valgt som vara i samme styre.

 

Lokale arbeidsoppgaver innen Helse- og Omsorg:
Planlegging av nytt demens og sykehjem.

Seniorsaken Skedsmo skal være pådriver for at planlegging av nytt demens- og sykehjem med skjermet avdeling så snart som mulig settes i gang. Med raskt økende behov for demens- og sykehjemsplasser, haster det veldig med å komme i gang. Planleggingsprosesser av denne art tar flere år!

 

Tannhelsetjenesten.

For at et godt kosthold skal kunne nyttegjøres, kreves det rimelig gode tenner. Det betinger bedre kapasitet og oppfølging av tannhelsen hos pasientene. Det gjelder både de på institusjon, de hjemmeværende og minstepensjonistene, dvs. de som har minst å rutte med. De få som selv ikke kan betale denne tjenesten, burde vurderes til å få tannpleie gratis utført.

Tiltak: De to ovennevnte punktene skal følges opp med avisinnlegg, spørsmål i kommunens spørretime og gjennom kontakten med Eldrerådet.

 

Lokal SOS – telefon. Støtte til pårørende.

Vi gir støtte og bistand til pårørende og/ eller personer som trenger hjelp i vår kommune

 

Idébank 2015:

Vi opprettholder medlemstilbudene i 2016, men med noen endringer: Idébankens tilbud må tydeliggjøres og bli bekjentgjort på en måte som gjør det enkelt å ta kontakt for dem som ønsker å delta på noe, uten at vi inviterer spesielt.

Tilbudene legges inn på lokallagets aktivitetssider på Seniorsakens hjemmesider. Informasjon om faglige og sosiale tilbud i Skedsmo kommune utarbeides og presenteres på liste.

Datakurs:

for grupper, vår og høst, tilbys. Håvard Jernskau faglig ansvarlig. De fleste har installert f. eks. Windows 7. Likevel gir alle pc-er forskjellig uttrykk. Det betinger små grupper på 4-5 stk. Følgelig tilbyr Håvard individuelle kurs hjemme hos den som ønsker det. Han har allerede god erfaring med hjemmekurs. Tilbys medlemmer våren 2016.

 

Kjørekurs:

Atle Bødtker står til disposisjon med private kjøretimer. Kontakten formidles enkelt. Tilbys medlemmer våren 2016.

Slektsgransking:

Nye grupper vurderes løpende. Håvard vil gi bistand til installering av programvare og vi holder lokaliteter.

 

Bowling Strømmen Storsenter:

Mandag til fredag. Man kan fortsatt benytte seg av denne aktiviteten som går kontinuerlig.

 

Turer i Skedsmos ”villmark”:

Samarbeid med Pusk (pensjonistuniversitetet Skedsmo).

 

Teater/kinotilbud:

Samarbeid med Pusk. Medlemskap kreves.

 

Ressursgruppe:

Etablert 2014. Aktivisering av enkeltmedlemmer som medhjelpere. Fortsettes.

 

Stands:

Minst en stand i året. En stand som fast samarbeid med Skedsmo Kommunes ”Kulturmix”.

 

TV-aksjonen:

Årlig samarbeid med den lokale aksjonskomiteen på vegne av den landsomfattende TV-aksjonen.

Sommertur 2016:                        

Juni 2016. Utarbeides av egen reise komité..

 

 Bofellesskapet:

I løpet av siste halvdel av 2015 er prosessen kommet et godt stykke lenger ved at detaljplanleggingen er påbegynt. Fremdriften for 2016 vil omhandle planlegging mellom våre kontakter i Bori og Klaus Lange, kommunens etater og med informasjon til de interesserte. Venteliste, for interesserte, oppdateres kontinuerlig. Vi har erfart at våre egne målsettinger innen en gitt tidsramme alltid er forhastet!

 

Godkjent på styremøte 6.1.2016

Skjetten, den 6.1..2016.

Seniorsaken Skedsmo, Anna Marie Vereide, styreleder.