Seniorenes fellesorganisasjon fikk gjennomslag for sitt syn på politiattest for omsorgspersonale

Regjeringen fremmet fredag den 15. april i år et lovforslag om politiattest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Sf med Seniorsaken og øvrige medlems­organisasjoner var meget tydelige på å understreke i høringen at politiattest må bli obligatorisk i alle kommuner. Videre påpekte vi at politiattesten også må inneholde opplysninger om vinningskriminalitet i tillegg til vold og trusler.

Regjeringen har fulgt Sf og medlemsorganisasjonene fullt ut. Sf gikk ikke inn for at en anmerkning i politiattesten automatisk skal medføre yrkesforbud. Vi mente at det viktigste er at arbeidsgiverne skal være klar over hvorvidt en søker til en omsorgsstilling har en anmerkning i politiets registre, slik at vi kan organisere arbeidet og føre tilsyn med sine tilsatte som sikrer pasientenes interesser. Også på dette punkt ble forslag fulgt.

Saken ligger nå i Stortinget og vi kan vente oss et endelig vedtak i løpet av forsommeren.