Saksliste for styremøte i Seniorsaken Vestfold

Mandag 9.mai 2016 klokken 12.00

Møtested: Tønsberg og Nøtterøy bibliotek.

90/16 Godkjenning av referat fra 11.april 2016

Endring i sak 77/16: Per Hotvedt Nilsen lager utkast til informasjonsbrev til behandling føre sommerferien.

84/16 Planen sendes Christin innen 1. mai

85/16 Ernæring

88/16 Scotty sender påmelding til Britt Selig/ administrasjon/Seniorsaken

89/16 Unni, Per og Solveig reiser på Oslotur for å besøke hovedkontoret i Bygdøy alle 5.

Hvilket aktiviteter har Seniorsaken i forhold til pensjonsreformen?

Bankforbindelser: Lokalt eller sentralt?

Protokollen ble enstemmig godkjent med disse forandringene.

91/16 Økonomi

Informasjon om budsjett for året 2016. informasjon om samtale med eventuelt ny bankforbindelse lokalt. (Se mail fra Scotty av 2.mai 2016)

Per informerte om budsjett. Han hadde spørsmål om hvor bakgrunn for budsjettet kom i fra. Scotty sa det kom fra forrige styre på et møte de hadde hatt. Sentralstyret har vedtatt å bruke BN bank. For å bruke egen bank må vi registrere oss i Brønnøysund. Vi bestemte oss for å prøve BN bank til å begynne med. Scotty informerer Britt om styrets avgjørelse.

92/16 Forslag til informasjonsbrev til medlemmene

Det vil bli presentert et forslag til brev til Seniorsaken Vestfolds medlemmer om vårt program og handlingsplan ut året 2016.

Se rettelse i brevet (se vedlegg).

93/16 Forberedelser til Seniorsakens Landsmøte

Medlemmene av styret som skal representere Vestfold på Landsmøtet 26.mai, vil bruke alle anledninger til å fremme Vestfolds synspunkter (utferdiger en handlingsplan for møtet. Dette gjelder i første rekke logistikk og læring).

94/16 Informasjon av Trygve om prosjektet «matglede».

(Siden det er kommet nye representanter i styret, ville det være på sin plass å få nærmere informasjon om temaet matglede (ernæring) for de nye representantene) Utsettes til neste møte når Trygve kan være tilstede.

95/16 Eventuelt

1) Neste møte 23 mai kl. 14:00

2) Diskutere lederskifte på neste møte. Forslag: Solveig som leder.

3) Rapport til BA5 før 15 mai om våre aktiviteter. Per skriver rapporten som Scotty videresender til Christin og Britt.

4) Medlemspleie: Godkjent referat/Protokoll sendes til Britt som legger det ut på våre nettsider.

5) Ønsker 3 medlemsmøter med et samarbeide med andre seniororganisasjoner. Økonomi er en sak som bør tas opp.

6) Gjest: Audhild Freberg Iversen er advokat og er styresekretær i Seniorsaken.

Hun holder foredrag om «Forslag til ny arvelov og om fremtidsfullmakter»

  1. mai kl. 14-15   Tønsberg og Nøtterøy Bibliotek

Åpent møte. Gratis inngang

7) Turer for seniorer med sponsing: Norsk Tur har et samarbeid med Seniorsaken Vestfold og kan organisere turer på bestilling. Ønsker vi samarbeidsavtaler med flere sponsorer?

8) Nytt tidspunkt for møte med BA 5 (?) Utsettes

9) Info. fra Per:

– Om tannpleie for våre nye landsmenn:

Forskjellbehandling av etnisk norske ( eldre) mot våre nye landsmenn.

– Pensjonsreform. Vi ønsker å gjøre noe med 0,75 % som trekkes fra vår pensjon. Men vi bør finne en løsning på det. En endring må gjøres. Vi må finne noe som vi kan slå igjen med. Per ønsker en komité som kan jobbe med pensjonsreformen.

10) Til Roald Moll sier vi ja takk til besøk. dato 6 eller 13 juni Vi ønsker å skape flere (mer) lokale grupper. Scotty skriver til Roar med invitasjon.

 

Til medlemmer av Seniorsaken i Vestfold.

Aller først vil vi presentere de tre nye styremedlemmene i Seniorsaken i Vestfold.

Unni Hansson, Saltbustadveien 33A, 3135 Torød.

Solveig Edle Bagås, Raveien 505, 3239 Sandefjord.

Per Hotvedt Nielsen, Bakeriveien 6, 3145 Tjøme.

Disse tre personene har sagt seg villige til å sitte i styret i Seniorsaken Vestfold, og har blitt valgt inn i henhold til styrets fullmakt gitt på Generalforsamlingens 9. Mars 2016.

Det er avholdt to styremøter. 4.april 2016 og 11.april 2016.

På styremøtet 4.april ble Per Hotvedt Nielsen valgt som ny kasserer.

Det er besluttet på styremøte 4.april at det opprettes en bedre kontakt med medlemmene i Vestfold. Dette medfører at medlemskontakt blir prioritert fremover, og det skal bli en mer omfattende informasjon om saker som behandles i styret. Dette gjelder ikke bare møter og tilstelninger, men den aktuelle fremdriftsplan og vedtak som gjøres i styret.

Slagord: tettere på medlemmene.

Foreløpig er det 31.mai kl. 14.00 i Tønsberg bibliotek lagt opp til foredrag av Audhild Iversen om arvelov og fremtidsfullmakter.

Saker som for styret har en høy prioritering fremover er følgende:

  1. Pensjonsreformen og diskrimineringen av pensjonistenes pensjonsoppgjør. Her er det ønskelig å avholde distriktsmessige møter om temaet.
  2. Ernæring for eldre mennesker. Det skal avholdes en rundbordskonferanse om temaet, og Seniorsaken Vestfold vil være representert om temaet. Forslag fra styret om at ordet «ernæring» erstattes av «matglede»
  3. Samarbeide med andre pensjonistgrupper. Det er ønskelig å invitere andre pensjonistgrupper til våre arrangementer.

Dette er saker som vil bli prioritert i tiden som kommer.

Det er imidlertid viktig for styret i Seniorsaken Vestfold å få innspill fra våre medlemmer. Vi utfordrer derfor deg til å komme med saker som vi bør arbeide med og for i tiden som kommer. Et dugnadsarbeide hvor vi får gjennomslag for våre ideer på sentralt hold.

(26.mai 2016 er det Seniorsakens landsmøte i Oslo. Vi ønsker at våre medlemmer kommer med forslag vi kan diskutere og fremføre på dette landsmøte. Send oss noen ord om det du brenner for, slik at vi er synlige i Seniorsakens bilde.)

Vi ønsker mange sterke stemmer fra Vestfold.

Ha en fin sommer.

Med seniorhilsen

Scotty Stumoen         tlf : 908 56 384 scottystumoen@yahoo.no

Per Hotvedt Nilsen tlf: 416 14 301 pern2@broadpark.no

Unni Hanson         tlf: 415 16 272 uhanson@outlook.co

Trygve Eklund         tlf: 918 73 886         tryeklu@online.no

Solveig Bagås         tlf: 402 15 734 solveigbagaas@yahoo.no