Regjeringens forslag til statsbudsjett 2017 – noen kommentarer

 

Skatt: Alle får reduksjon i skatten med en prosent. Lønnstakerne får hevet minstefradraget fra 43 til 44 prosent samtidig som øvre grense heves fra 91 450 til 94 750 kroner, eller 3,6 prosent. For pensjon gjelder fremdeles et minstefradrag på 29 prosent, men øvre grense går opp fra 73 600 til 75 000 kroner, eller 1,9 prosent. Fradrag for store sykdomsutgifter er helt lik det som gjelder i 2016.

Sykehjemsplasser: Investeringstilskuddet vil over en fireårsperiode legges om slik at bare en reell økning av omsorgsplasser medfører investeringstilskudd. Til nå har vel 30 prosent av investeringstilskuddet gått til en reell økning av plasser, resten til rehabilitering av eksisterende plasser. Regjeringen regner med en første utbetaling for 1 800 heldøgns omsorgsplasser i 2017. det er ikke spesifisert hvor mange av disse som skal være sykehjemsplasser og hvor mange som skal være omsorgsboliger. Tilskuddet til sykehjemsplasser er nå 55 prosent og til omsorgsboliger 45 prosent av kostnaden. Fradraget i betalingen for en sykehjemsplass der man må dele rom øker fra 37 250 kroner til 38 300 kroner per år.

Aktivitetstilskudd for eldre: Tilskuddet er uendret 18,8 millioner kroner til tross for at det i 2016 var kommet mer enn tre ganger så mange søknader som i 2015.

Statens pensjonskasse får endrede regler for innbetaling. Fra 2017 skal alle offentlige arbeidsgivere betale 12 prosent arbeidsgiveravgift. Det innebærer ikke annet enn en ny måte å budsjettere beløpet på. Fra 2021 er det varslet at samordningen av offentlig tjenestepensjon og folketrygd vil bli revidert.

Tilskuddet til pensjonistorganisasjonene er foreslått økt fra 12 640 000 til 12 990 000 kroner, eller omtrent som prisstigningen.

Seniorsaken har i møte med regjeringen påpekt den store økonomiske forskjellen mellom en sykehjemsplass og en omsorgsbolig med heldøgns tilsyn. Regjeringen har ikke varslet noen endring i nåværende praksis som nok vil betyr at vi får alt flere omsorgsboliger isteden for sykehjemsplasser. Dette beklager vi sterkt. Seniorsaken har også understreket behovet for at det bevilges mer penger til aktivitetstilbud for eldre uten at vi er imøtekommet dette år.

Av Stig Klingstedt, leder for Seniorsakens Ressursgruppe jus og økonomi og leder i Seniorenes fellesorganisasjon