Referat fra styremøte i Seniorsaken Vestfold 4. april 2016

Sted: Tønsberg og Nøtterøy Bibliotek
Tid: 11.00 – 13.45

 

Tilstede:

Scotty Stumoen
Per Hotvedt Nielsen
Unni Hanson
Trygve Eklund (referent)

Dagsorden

Sak 76-16 Godkjenning av referatet fra 21. mars
Vedtak: Referat godkjent

Sak 77-16 Videre fremdrift for Seniorsaken Vestfold

Ansvarsfordeling i styret
  • Styreutvidelse:

Vedtak: Per Hotvedt Nielsen er valgt som nytt styremøtemedlem i henhold til styrets fullmakt fra Generalforsamlingen til å supplere seg selv. Per må melde seg inn i Seniorsaken for å delta som styremedlem.
Unni inviterer Solveig Bagås til neste styremøte.

Økonomi:

Vedtak: Per Hotvedt Nielsen er valgt til kasserer og gitt fullmakt av styret til å velge bankforbindelse for Seniorsaken Vestfold. Bruk av sparebank fremfor forretningsbank er ønskelig for Seniorsaken Vestfold, men Seniorsaken sentralt ordner bankforbindelse for alle lokallagene. Per og Unni tar opp dette punktet med administrasjonen/Seniorsaken.

Medlemspleie:
Scotty fortsetter sin medlemspleie med email og sms. Målet for medlemspleie i 2016, sentralt utformet på Ledermøte i mars, går ut på å ha én telefonkontakt pr år med hvert medlem.

Landsmøtedeltagelse 26.mai:

Per Hotvedt Nielsen og Scotty Stumoen deltar; en tredje deltager utpekes på kommende styremøte

Arbeidsplan for medlemspleie i 2016/Seniorsaken Vestfold, leveres sentralt innen 1. mai:

På Ledermøtet mars 2016 ble vi enig om gjensidig informasjonsutveksling

«For administrasjonen:

1)    Tilrettelegge og sende informasjon til medlemmer uten lokallag (løsgjengerne).

2)    Utarbeide og sende lokallagene i slutten av hver måned et medlemsbrev med lokalt innhold for videresending til medlemmene. Start ult. mars.

For lokallagene:

1)    Snarest legge plan for/starte medlemspleie v.h.a. Zubarus. Alle medlemmer kontaktes pr. telefon innen utgangen av 2016.

2)    Innen den 15. I hver måned sende lokal informasjon til Christin for bruk i det månedlige medlemsbrevet. Start mars 2016.

3)    Innhente pr. telefon/sms mailadresser fra medlemmer hvor denne mangler. (Kan kombineres med 1). Plan sendes BA5 innen 1.mai.)»

Styret i Seniorsaken Vestfold mener dette er altfor ofte. Temaet tas opp ved planlagt besøk i Seniorsaken sentralt v/Per Hotvedt Nielsen og Unni Hanson (se sak 78-16)
Informasjon til medlemmene

Dette ble omfattende diskutert, og det er enighet om at medlemmene bør få god orientering om hva styret driver med og om kommende møter/tilstelninger etc.

Vedtak: Per Hotvedt Nielsen lager utkast til informasjonsbrev til behandling nærmere sommer.

Kommende møter
  • april kl 14, Biblioteket: Harald Næss om ”Trygghet for eldre”
  • mai kl 14, Biblioteket: Audhild Freberg Iversen om arvelov og fremtidsfullmakter.
  • Norsk Tur sender ut møtevarsel til alle medlemmer av Seniorsaken Vestfold (mot å få legge ved informasjon om Norsk Tur)

Sak 78-16 Eventuelt

  • Saker som bør prioriteres:

Unni Hanson og Per Hotvedt Nielsen ser det som sterkt ønskelig å prioritere pensjonsoppgjørene og den diskriminering av pensjonistene disse innebærer. Det øvrige styre slutter seg til.

  • Besøk i Seniorsaken sentralt:

Unni Hanson og Per Hotvedt Nielsen tar sikte på å besøke Seniorsaken sentralt for å orientere seg om virksomheten.

  • Trygve kontakter administrasjonen/Seniorsaken angående fremdrift av matprosjektet.
  • Neste styremøte :

Mandag 11. april kl 14, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek.

Per Hotvedt Nielsen lager utkast til saksliste.