Referat fra styremøte i Seniorsaken Vestfold 11.april 2016

Sted: Tønsberg og Nøtterøy bibliotek.

Til stede: Scotty- Unni – Solveig – Trygve – Per

Tid: 14.00 – 16.00

NB: Det ble en del rokkeringer i sakslisten da et av medlemmene måtte fratre tidligere. Imidlertid er referatet i henhold til sakslisten!

81/16 Godkjenning av referatet fra 4.april.

Vedtak: Scotty gikk gjennom referatet fra 4.april med Solveig Bagås som er nytt medlem av styret.

Vedtak: Referat godkjent (endring i sak 77/16: Per Hotvedt Nielsen lager utkast til informasjonsbrev til behandling før sommerferie.)

82/16 Velkommen til nytt medlem: Solveig Bagås, Sandefjord

Presentasjon av nytt medlem i styret, Solveig Bagås ved Scotty.
solveigbagaas@yahoo.no
mobil: 40215734

83/16 Økonomi

Som nyvalgt kasserer presenterte Per forslag om at økonomi blir en fast post på styremøtene for å kunne gi medlemmene av styret en kontinuerlig oversikt. Spørsmålet om lokal banktjeneste ble diskutert, og det ble besluttet å forespørre en lokal bank om tilknytting.

Vedtak: Godkjent

84/16 Plan for medlemskontakt og møter.

Per presenterte plan for medlemskontakt, men saken ble utsatt til et senere møte, da den var noe mer omfattende enn møtets varighet tillot. Det ble imidlertid besluttet at våre møter skulle være åpne for interesserte. Planen sendes til Christin innen 1. mai.

Vedtak: Godkjent utsatt.

85/16 Saker som bør prioriteres i 2016.
Følgende kulepunkter:

– Pensjonsreformen: Reduksjon av pensjoner blir prioritert. Her ble det foreslått å avholde distriktsmessige møter om emnet.

– Styrking av markedsføringen av Seniorsaken: Saken ble utsatt til neste møte for en nærmere planutredning.

– Samarbeide med andre pensjonistgrupper: Her ble det besluttet at det skal inviteres andre pensjonistgrupper til våre arrangementer

Ensomhet: Dette punktet mente styret hadde en slik ømtålig substans at dette også burde settes på neste agenda for en nærmere diskusjon. Mange forhold til pårørende og andre familiemedlemmer måtte ses på før man gikk til det skritt å iverksette tiltak. Punktet ble foreslått erstattet av ernæring til eldre mennesker.

⁃ Ernæring

– Rundbordskonferanse: Det skal avholdes en rundbordskonferanse om mat. På denne konferansen bør Trygve med sin kompetanse delta, og vi vil derfor fremme et ønske til Seniorsaken sentralt om Trygves deltagelse.

Vedtak: Godkjent med ovenstående endringer

86/16 Innrapportering av våre aktiviteter til Christin før 15.april

Scotty fikk i oppdrag å innrapportere ovenstående.

Vedtak: Godkjent

87/16 Rutiner for referanser fra styremøtene

Denne saken kommer opp ved en senere anledning.

Vedtak: Godkjent

88/16 Påmelding til Landsmøtet 26.mai

Følgende medlemmer deltar på Seniorsakens Landsmøte 26.mai 2016:

Scotty Stumoen, Solveig Bagås, Per Hotvedt Nielsen. Scotty sender påmeldingen til Britt Selig/administrasjon/Seniorsaken.

Vedtak: Godkjent

89/16 Eventuelt

– Unni fikk i oppdrag å kontakte Tønsbergs Blad for informasjon om Seniorsaken Vestfold sitt arbeid i året som er.

– Trygve ønsket ordet «Ernæring» byttet ut mot Matglede

– Under punktet i sak 77/16 om utkast til informasjonsbrev til medlemmene ble saken utsatt, da Per som hadde oppdraget, ikke hadde rukket dette.

– Per oversender utkast om pensjonsreformen til styrets medlemmer.

⁃            Det trenges en kode for å komme inn på Vestfolds medlemmer i Seniorsaken på medlemslistene. Scotty sender medlemslisten til alle.

⁃            Unni, Per og Solveig reiser på Oslotur for å besøke hovedkontor i Bygdøy alle 5.

⁃            Noen av spørsmålene de vil ta opp er:

⁃            Hvilke aktiviteter har Seniorsaken i forhold til pensjonsreformen?

⁃            Bankforbindelser: lokalt eller sentralt?

– Neste styremøte: Mandag 9.mai 2016 klokken 12.00 i Tønsberg og Nøtterøy bibliotek.