Referat fra medlemsmøte 27.april 2016

Christin Engelstad, informasjonssjef Seniorsaken

Informasjon og dialog.

Hvorfor medlem?

”Alle” er pårørende – bli tidlig medlem! Snakk om nåtiden og fremover.

Se ”Holder de ord” på Seniorsakens nettside www.seniorsaken.no

Temaer for Seniorsaken:

1 Sykehjem, boliger, seniorboliger+ –og omsorgsboliger.

2 Matomsorg

3 Velferdsteknologi

4 Omsorgsfull omlegging

5 Seniorsaken – media, politikere

Annet, forslag fra medlemmer:

6 Aktiv dødshjelp. Tabuområde. Selv Eldresagen i DK tok ikke opp dette problemet.

7 Eldre og seksualitet. Tabuområde. Få bort tabuene! Skilsmisser: ½ er single i Oslo.

8 Alkohol som problem

9 Selvmord hos eldre

Eksempel på velegnet omsorg for eldre er Paulsrudhjemmet på Grünerløkka.

Inkluderer rikt miljø ved å ha:

Lekekrok for barn, ikke bare ansattes, men også åpent for andre i nærmiljø eller besøkende.

Hus og innredning avspeiler tiden før i dag, tiden pasientene føler seg hjemme i og husker.

Bibliotek, her og med de ”riktige” bøkene for brukergruppen.

Youtube: her ser de på gamle filmer!

Hage med høns som tripper rundt. (Stelles av personalet og beboerne sammen.)

De ansatte spiser lunsj sammen med beboerne!

Mat på sykehjem og mat som ombringes:

Hva er verdig? Hva er kvalitet?

–     hvordan presenteres maten

–     må få den hjelp som trengs

 • pasienten og den enkeltes behov må sees
 • trygghet er grunnlaget for trivsel
 • alle på sykehjem bør veies ukentlig
 • kompetanse – heller øke kompetansen enn å gi høyere lønn!
 • stoppeklokkesystemet i sykehjemstjenesten gjør at pleierne ikke på noen måte kjenner til eller vet hvordan hjemmepasientene egentlig har det
 • antallet vikarer øker
 • her snakker vi ofte om krav på lik linje som hos en tiåring

Matomsorgen omtales på høyeste plan. Seniorsaken er her i dialog på ministernivå.

Samhandlingsreformen er det verste som har hendt!

 

Seniorboliger:

 • livslang, universell utforming
 • hvordan lage boligene praktisk og bra?
 • variasjonen i uttrykk er stor: fra Doyen på Eidsvoll til andre mindre luksuriøse.
 • ikke aldersdiskriminering
 • Aud Kvalheim jobber nå i Seniorsaken. Der jobber de sammen om å definere hva ulike typer seniorboliger er.
 • de vil kutte opp begrepet og spør: hvordan vil jeg leve?
 • vi flytter mye mer enn før, og hvor lenge kan vi bo et sted før vi må flytte?
 • syke mennesker skal bo på sykehjem!
 • vær tidlig ute med egnet
 • 84 % av sykehjemsbeboerne har en form for demens. Det er gjennomsnittlig 2 års liggetid på norske sykehjem.
 • Smarthus: velferdsteknologi i boligen er bra, men – – -.
 • motvirke ensomhet
 • valgfrihet ved behov

Vi har ansvar for dem som ikke henger med.

DNB – nedleggingen av filialer. Seniorsaken er med i en gruppe som forsøkskaniner:

 • de som mister jobben, lærer opp andre
 • om 7 år er alle på nett
 • DNB skaffer pc og i-pad. Men, så kommer ny nettside, og alt legges om!
 • ”DUKA” er en pc som er tilrettelagt
 • noen pensjonister ”kobler seg av”
 • vi må komme med gode forslag, ikke bare sutre!

Seniorsaken har vært sterk pådriver til følgende lovendring:

 1. Politiattest i eldreomsorgen.
 2. Lovfestet rett til sykehjemsplass eller tilsvarende i tilrettelagt bolig. Her er vi ikke fornøyd med ordlyden i pkt. b. Det må defineres hva ”tilsvarende bolig” betyr. Slik ordlyden er nå, gir det rom for usikkerhet og tolkninger i retning uønskede beslutninger.

Fastlegen skal være med å bestemme.

     ½ seier angående sykehjemsplass.

Ved sykehjemsplass: kommunen tar 85 % av pensjonen. Da får man alt man trenger.

Ved tilrettelagt omsorgsbolig: man må betale husleie og alt annet selv.

Kostnadspris må legges frem.

Deltakerne på medlemsmøte i Skedsmo 27. april oppfordrer Seniorsaken til å arbeide med følgende tre saker:

 1. GPS – brukes for å skape trygghet for hjemmeboende med demens og deres pårørende
 2. Aktiv dødshjelp
 3. Tilskudd til tilrettelegging av egen bolig for å skape trygghet og mulighet for å bo hjemme så lenge man mestrer bosituasjonen.

 

Ref.: Anna Marie