Protokoll fra landsmøte 2016

Seniorsakens Landsmøte 2016 ble avholdt på Gardermoen Airport Hotell, Gardermoen, 26.mai 2016.

 

 1. Velkommen

                                                                                                             

 

Styreleder Ingrid Kløve ønsket velkommen til Seniorsakens 14. landsmøte. Hun la særlig vekt på Seniorsakens engasjement for fremtidens eldreomsorg med nye og spennende boformer og omsorgstilbud. Seniorsaken skal gi konstruktive innspill og bidra til å skape gode løsninger preget av mangfold, mestring og kvalitet, både for den enkelte og fellesskapet.

Seniorsaken skal finne frem til de gode eksemplene i eldreomsorgen og synliggjøre disse for sine medlemmer, myndigheter og media.

 

Landsmøtet ble hilst av sykepleierene Silje Haugo og Marie Narud fra Paulus sykehjem i Oslo. De ga en interessant og fengende presentasjon av livet på sykehjemmet og dets visjon og verdier. Ved Paulus sykehjem står individet i sentrum, og det legges stor vekt på høy kompetanse blant sykehjemmets ansatte, ikke bare faglig, men også personlig..

 

Deretter trakk Ingrid Kløve frem tre viktige punkter; (1) En nedtoning av rollen som «vaktbikkje» for de eldste og svakeste og økt vektlegging av å opptre kritisk, men konstruktivt har gitt meget gode resultater for Seniorsaken som en samfunnsansvarlig organisasjon. (2) Seniorsakens budskap om behovet for en omsorgsfull omlegging og tilpasning til det digitale samfunn har nådd ut bredt. Også internt etterstrebes det en omsorgsfull omlegging av kommunikasjonen. (3) Seniorsakens økonomi er sunn, men kontinuerlig preget av de inntektsmessige utfordringene ved rekruttering og fornyelse av medlemskap .

 

 

 1. Godkjenning av innkalling  

                                                                                    

Vedtak:             Innkallingen ble godkjent.

 

 1. Navneopprop (samt eventuelle fullmakter)                                                

Det var 30 frammøtte delegater som stilte med 40 stemmer.

 

Vedtak:             Delegatlisten og antall stemmer ble godkjent.

 

 1. Valg av møteleder

                                                                                                 

Sentralstyret foreslo Tom Rømer Svendsen som møteleder

 

Vedtak:             Tom Rømer Svendsen ble valgt som møteleder.

 

 1. Godkjenning av dagsorden                                                                                                                        

4.1            Valg av tellekorps

Kontrollkomitéens medlemmer ble foreslått.

 

Vedtak: Gunnar Serck-Hanssen og Ruth Haugland fra Kontrollkomitéen ble valgt. Kontrollkomitéens leder hadde meldt avbud pga. sykdom

 

4.2            Valg av minst én person til å undertegne protokollen i tillegg til møteleder.

Anna Marie Vereide fra lokallag Skedsmo ble foreslått.

 

Vedtak:             Anna Marie Vereide ble valgt.

 

 • Valg av referent

Christin Engelstad administrasjonen ble foreslått.

 

Vedtak:             Christin Engelstad ble valgt som referent.

 

 1. Godkjenning av forretningsorden

Det ble opplyst av Ingrid Kløve at det er en teknisk uoverensstemmelse mellom forretningsordenens pkt. 5 og vedtektene. I forretningsordenens pkt. 5, siste avsnitt fremgår det at generalsekretæren har forslagsrett på landsmøtene, hvilket ikke samstemmer med vedtektene. Sentralstyret retter opp dette.

 

Vedtak:             Forretningsorden ble godkjent.

 

 1. Årsregnskapet 2015

                                                                                                 

 

 • Årsberetning og regnskap 2015

Knut Chr. Høvik presenterte årsregnskapet for 2015 og gikk gjennom styrets beretning, resultatregnskapet, balansen og regnskapsnotene. Hovedårsaken til underskuddet ligger i at medlemskontingentene ble lavere enn budsjettert. Nytegninger av medlemskap har vært lav også januar-mai 2016, noe som vil kunne influere negativt også på 2016-regnskapet.

Vedtak: Sentralstyrets årsberetning og årsregnskapet for 2015 godkjennes, og sentralstyret innrømmes ansvarsfrihet.

 

6.2            Revisjonsberetning for 2015

 

Vedtak:             Revisors beretning for 2015 ble lest opp og tatt til etterretning.

 

 

6.3            Kontrollkomitéens beretning for 2015

 

Vedtak: Kontrollkomiéens beretning for 201 ble lest opp og tatt til etterretning.

 

 

 • Fastsettelse av revisors honorar for 2015

 

Vedtak: Honorar til statsautorisert revisor Sven Flattum for 2015 dekkes etter regning.

 

6.5             Valg av revisor

 

Vedtak: Revisjonsfirmaet BDO v/statsautorisert revisor Jan Anders Aalborg velges til revisor for Seniorsaken fra og med 2016.

 

 1. Fastsettelse av Strategi- og handlingsplan og Budsjett for 2015 – 2016

             

Knut Chr. Høvik gjennomgikk strategi- og handlingsplan og budsjett 2016-2017.

 

De viktigste sakene i strategi- og handlingsplanen er merkevarebygging, medlemsverving og medlemspleie. Medlemsverving og medlemspleie er et ansvar både sentralt og lokalt. Strategiarbeidet fremover vil også omfatte utarbeidelse av en strategi rettet spesielt mot de yngre som fortsatt er og vil være yrkesaktive i flere år fremover. Samtidig skal vi arbeide for å få politiske innflytelse både sentralt og lokalt.

Det ble påpekt at budsjettet innehar risiko mht budsjetterte medlemskontingenter, og at budsjettoppfyllelsen avhenger av at Seniorsaken lykkes i sine verveaktiviteter. Styret og administrasjonen vil revidere 2016-budsjettet etter behov.

 

I tilknytning til strategi- og handlingsplanen fremkom det følgende forslag:

 • Jon Rogstad, Bærum, foreslo at en komité nedsettes for å «heve fanen» og starte en aksjon for å mobilisere pensjonister og få seniorvennlige politikere inn på Stortinget i 2017.
 • Finn Åsmund Johnsbråten, Østfold, foreslå å sette sammen en gruppe for å lage en mer slagkraftig visjon for Seniorsaken; en visjon som skal ta sikte på å påvirke maktbalansen i samfunnet og gjøre Seniorsaken mer attraktiv.

 

Vedtak:             1. Strategi- og handlingsplanen for 2015-2016 fastsettes.

 1. Budsjettet for 2016 – 2017 fastsettes.

3.Sentralstyret gis fullmakt til å revidere budsjettet avhengig av utviklingen i budsjettforutsetningene.

 

 1. Innkomne forslag

                                                                                                 

            8.1.            Etablering av Seniorsaken Oslo

Erik Rekdal orienterte om etablering av Seniorsaken Oslo.

 

Vedtak:             Landsmøtet ga sin tilslutning til etablering av Seniorsaken Oslo.

           

 1. Vedtektsendringer

                                                                                                 

Leder for Ressursgruppen Juss & Økonomi, Stig Klingstedt, gikk igjennom de foreslåtte vedtektsendringene. Under redegjørelsen forklarte han også bakgrunnen for at Seniorsaken samarbeider med Forsvaret og Avinor gjennom Seniorenes fellesorganisasjon. Denne informasjon er av formelle grunner ført opp som egen sak 10 – «Medlemskap i samarbeidende organisasjon» med utgangspunkt i vedtektenes bestemmelser.

 

Elsa Kristiansen, Rogaland, påpekte at det i årsberetningen står at Seniorsaken er medlemsstyrt, og foreslo at dette ordet skiftes ut med ordet «demokratisk».

 

Vedtak: De fremlagte endringer og presiseringer av vedtektene godkjennes. Vedtektene og forretningsorden justere slik at det blir samsvar når det gjelder forslagsretten på landsmøtene (se kommentar under sak 4. forretningsorden).

 

 1. Medlemskap i samarbeidende organisasjoner

                                                 

Referert av Stig Klingstedt under sak 9.

           

Vedtak: Landsmøtet tok informasjonen til etterretning.

 

 1. Fastsettelse av medlemskontingenten 2016 og driftsstøtten til lokallagene for 2016:

           

11.1            Medlemskontingenten

 

Vedtak: Medlemskontingenten for 2016 fastlegges til kr. 390 for enkeltmedlemskap og kr. 490 for familiemedlemskap, som for 2015.

11.2            Driftsstøtte til lokallagene

 

Vedtak: Lokallagene får for 2016 et årlig fast tilskudd på kr. 10.000 pluss et tilskudd på kr. 40 pr. registrert medlem pr. 31.desember 2015, som tidligere.

 

 1. Valg

                                                                                                                         

Valgkomitéens leder, Arne Bruusgaard, redegjorde for valgkomitéens arbeid og forutsetningene for styrehonorar til sentralstyret. Ingrid Kløve oppfordret landsmøtet til å følge sentralstyrets vedtak om å ikke knytte styrehonorar til sentralstyreposisjoner.

 

Valgkomiteens innstilling til sentralstyre:

Marvin Wiseth                        Trondheim                        leder
Thomas Bøhmer                     Vestre Aker                      medlem

Aud Kvalbein                           Oslo                                medlem

Tordis Aavatsmark                   Frogner                           medlem

Per Kjølset                               Rogaland                        medlem

Håvard Jernskau                     Skedsmo                        varemedlem
Roar Møll                                 Vester Aker                     varamedlem

 

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt, samt at styrehonorar bevilges som foreslått av valgkomiteen.

 

Valgkomitéens innstilling til kontrollkomite:

Ove R. Methlie                        leder                                    Hordaland

Ole Bjørn Andersen                 medlem                              Asker

Gunnar Serck-Hanssen           medlem                              Vestre Aker

Mary Scotty Stumoen             varamedlem                        Ullern og Vestfold
Vedtak:            Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

Valgkomiteens innstilling til valg av 2 styremedlemmer til Seniorens fellesorganisasjon.

 

Vedtak: Landsmøtet tilsluttet seg enstemmig til at Audhild Freberg Iversen og Ole Bjørn Andersen velges som styremedlemmer til Seniorenes fellesorganisasjon for ett år. Videre bekreftet landsmøtet at sentralstyrets leder automatisk er medlem av styret i Seniorenes fellesorganisasjon.  

 

Sentralstyrets innstilling til valgkomité:

Svein Sørlie                                    leder                                    Bærum
Elsa Kristiansen                              medlem                              Rogaland

Else Aarum                                     medlem                              Frogner

Oddveig Klinkenberg                     varamedlem                        Asker

Finn Åsmund Johnsbråten            varamedlem                        Østfold

 

Vedtak:            Sentralstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

Avslutning                                                                                                                                   

Marvin Wiseth tok ordet og takket landsmøtet for tilliten. Han ga uttrykk for at han har stor forventing til og ambisiøse mål for sitt lederengasjement i Seniorsaken.

 

Oslo/Skedsmo …

 

 

______________________                                                __________________           

Tom Rømer Svendsen                                                 Anna Marie Vereide

Sign.                                                                                    Sign.

 

 

Christin Engelstad (referent)