Protokoll fra årsmøte i Seniorsaken Hordaland 2016

Årsmøtet ble avholdt i kantinen i Bergen Rådhus tirsdag 5. april kl.1830. I alt møtte 16 medlemmer inkludert 4 styremedlemmer.

Lederen av Seniorsaken Hordaland, Odd Himle, ønsket velkommen.

Før årsmøtet startet, introduserte han Seniorrådgiver i BN-bank, Judith-Karin Adolfsen, som holdt en interessant 3-kvarters orientering om bedre økonomi for pensjonister med hovedvekt på Seniorlån.

Etter foredraget var det et kvarters pause med kaffe, lefse og adgang til å stille spørsmål til foredragsholderen. Deretter startet årsmøtet.

 1. Leder Odd Himle åpnet årsmøtet og ba deretter om forsamlingens godkjennelse av innkallingen. Den ble enstemmig godkjent.
 2. Odd Himle foreslo Randi Hag som møteleder. Hun ble enstemmig valgt.
 3. Fremlagt dagsorden ble enstemmig godkjent.
 4. Styremedlem Kaare Høy Müller ble forslått som referent. Han ble enstemmig valgt
 5. Etter forslag ble Magne Lien enstemmig valgt til å undertegne møteprotokollen sammen med møteleder.
 6. Den utsendte fremlagte Årsmeldingen for 2015 ble punktvis gjennomgått og enstemmig godkjent. Styret besvarte noen spørsmål om hvilke aktiviteter man hadde arbeidet med i 2015.
 7. Regnskapet for 2015 med et overskudd på kr. 16.154 og total kassabeholdning på kr. 65.905 ble fremlagt av kasserer Kaare Høy Müller. Revisjonsberetning fra revisor Bjørn Ø. Graabræk var uten merknader og ble opplest. Regnskapet ble enstemmig godkjent
 8. Handlingsplan for 2016 ble presentert på skjerm av styremedlem Ove R. Methlie.
 9. Budsjett ble ikke fremlagt. Regnskapet er relativt forutsigbart, og det er ikke planlagt aktiviteter som tilsier vesentlige endringer i regnskapspostene i forhold til regnskapet for 2015. Det ble i februar 2016 gjennomført et åpent møte m/underholdning som ga et negativt resultat på ca. kr. 8000. Dette tilsier et positivt årsresultat på ca. kr. 10.000.
 10. Valg til styre. 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer til styret var på valg. Styret har tidligere hatt problemer med å finne kandidater til styreverv. Forarbeid fra styret samt forslag fra salen ga denne gang 5 villige kandidater. I takknemlighet ble alle enstemmig inn valgt som styremedlemmer og/eller varamedlemmer. Styret konstituerer seg på første styremøte. Følgende ble valgt inn: Karin F. Bjærum, Helge Grotle, Magne Lien, Marion Toska Nordberg og Tore Svendsen.
 11. Bjørn Ø. Graabræk ble gjenvalgt som revisor.
 12. Else Aares ble valgt som medlem av valgkomiteen.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 2110.

6.4.2016 Referent Kaare Høy Müller.