Pensjonistene risikerer å miste kjøpekraft!

Innlegg v/Stig Klingstedt, leder for Seniorsakens ressursgruppe for Juss og økonomi.

Det tekniske beregningsutvalgets foreløpige tall for inntektsoppgjøret 2016 vil få konsekvenser for pensjonene. Vi risikerer å miste kjøpekraft!

Direktør Ådne Cappelen fra Statistisk Sentralbyrå la i dag fram de preliminære tallene for lønn i Norge 2015, inflasjonstall for 2015 og anslag for 2016. Lønnsveksten har vært gjennomsnittlig 2,8 prosent, og vi har et overheng fra 2015 med 0,7 prosent. Overhenget er virkningene inneværende år av oppgjøret i 2015. Det betyr at dersom det ikke blir gitt noen lønnstillegg i vår, blir lønnsveksten 0,7 prosent for 2016.

Inflasjonen i 2015 var 2,1 prosent og er beregnet å bli 2,5 prosent i 2016. Dette skyldes i all hovedsak at kronen har svekket seg i verdi det seneste året og forventes å bli stående på samme nivå.

Pensjonen for enslige minstepensjonister og minstepensjonistektepar falt reelt med 0,1 prosent fra 2014 til 2015. I 2015 utgjorde minstepensjonen i gjennomsnitt 175 739 kroner for enslige og 323 611 kroner for ektepar.

Den reelle veksten etter skatt fra 2014 til 2015 for alderspensjonister som ikke mottar minstepensjon, varierer mellom 0 og 0,5 prosent i typeeksemplene som det er beregnet for. Lavere skatt på pensjon i 2015 sikret at den reelle veksten ikke ble negativ på tross av at prisveksten var høyere enn den nominelle veksten i pensjonene.

Hva vil så dette bety for pensjonistene i 2016?

Vi må nok forvente oss at partene i arbeidslivet vil forhandle seg fram til en avtale som i all hovedsak dekker den forventede inflasjonen på 2,5 prosent, og noe særlig utover det kan vi ikke regne med. Det kan i verste fall bety at pensjonene også blir justert opp med 2,5 prosent og deretter nedjustert med 0,75 prosent i henhold til regelverket for trygdereguleringen. Hvis det blir resultatet, vil pensjonistene i 2016 miste kjøpekraft. Derfor er det viktig at Seniorsaken presser regjeringen mest mulig for å få til den justeringen av reglene for trygdeoppgjøret som tidligere arbeids- og sosialminister Robert Eriksson lovet å utrede etter trygdeoppgjøret i 2015. Nåværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har overfor oss bekreftet at departementet arbeider med saken, men har ikke lovet noe utover det.