Oslo Extra Large

Oslo har som første by i Norge fått medlemskap i WHO’s globale nettverk av aldersvennlige byer, og ønsker å bli en foregangsby i internasjonal sammenheng på området.

Mandag 29. februar var styremedlem fra Seniorsaken Ullern , Antje Egede Nissen, og kommunikasjonssjef i Seniorsaken, Christin Engelstad, i et møte der vi er invitert til å være referansegruppe for Oslo Kommune i det spennende pilotprosjektet, OXLO, Oslo Extra Large – en by for alle, i Nordre Aker. 
Piloten handler om å gjøre Oslo til en alders- og demensvennlig by.

Representanter for ulike sentrale organisasjoner i Oslo, som er i referansegruppen, skal gi tilbakemelding på kriteriene som er utarbeidet internasjonalt for å bli en aldersvennlig by. For Seniorsaken er det viktigste at kriteriene er viktige for de eldre, og kan gjennomføres.

Sjekkliste for viktige elementer i aldersvennlige byer

Denne sjekklisten for viktige elementer i aldersvennlige byer har som sitt utgangspunkt resultatene av en konsultasjonsprosess som ble gjennomført i 33 byer i 22 land. Sjekklisten er et verktøy byer kan ta i bruk i sin selvevaluering og for å kartlegge byens fremskritt. Ytterligere sjekklister for aldersvennlige elementer finnes i veiledningen WHO Global Age-friendly Cities Guide.

Sjekklisten er ment til bruk av enkeltpersoner og grupper som er interessert i å gjøre byen sin mer aldersvennlig. For at sjekklisten skal være effektiv, må eldre mennesker involveres som fullverdige partnere. I vurderingen av en bys styrker og svakheter vil eldre mennesker kunne beskrive hvordan sjekklisten reflekterer deres egne erfaringer med byens positive sider og hindringer. De bør gis anledning til å komme med forslag til endringer, og til å delta i implementeringen og oppfølgingen av forbedringsprosessen.

Utendørsområder og bebyggelse

 • Offentlige områder er rene og trivelige.
 • Det finnes et tilstrekkelig antall godt vedlikeholdte og trygge grøntområder og gatemøbler.
 • Fortauer er godt vedlikeholdte, fri for hindringer og forbeholdt fotgjengere.
 • Fortauer er sklisikre, er tilstrekkelige brede for rullestoler og har fortauskanter som er senket ned til samme nivå som kjørebanen.
 • Det finnes et tilstrekkelig antall fotgjengeroverganger som trygt kan brukes av mennesker med forskjellige typer og grader av funksjonshemming. Overgangene har sklisikre markeringer, det gis både visuelle signaler og lydsignaler, og gående får tilstrekkelig tid til å krysse veien.
 • Bilister slipper frem fotgjengere i kryss og i fotgjengeroverganger.
 • Sykkelstier er adskilte fra fortauer og andre gangveier.
 • Sikkerheten i uteområder heves gjennom god gatebelysning, politipatruljer og kunnskapsspredning i samfunnet.
 • Tjenestetilbud er samlokaliserte og tilgjengelige.
 • Særskilte kundeserviceordninger er opprettet, f.eks. egne køer eller serviceskranker for eldre mennesker.
 • Bygninger har god skilting både internt og eksternt, og har tilstrekkelig med sitteplasser og toaletter, heiser, ramper, gelender og trapper med god tilgjengelighet, og sklisikre gulv.
 • Det finnes et tilstrekkelig antall rene og godt vedlikeholdte offentlige toaletter med god tilgjengelighet, innendørs og utendørs.

Transport

 • Takstene på kollektivtransport er konsekvente, rimelige og vist på tydelige oppslag.
 • Kollektivtilbudet er pålitelig med hyppige avganger, herunder om natten, i helgene og på offentlige fridager.
 • Alle områder av byen og alle tjenester er tilgjengelige med kollektivtransport, forbindelser er gode, og ruter og transportmidler er godt skiltet.
 • Kjøretøyene er rene, godt vedlikeholdte, tilgjengelige og har prioriterte sitteplasser som respekteres.
 • Funksjonshemmede har tilgang til spesialtransport.
 • Sjåfører stopper langs fortauskanten på holdeplasser for å lette av- og påstigning og venter med å kjøre til passasjerene har satt seg.
 • Holdeplasser og stasjoner har hensiktsmessig beliggenhet, er godt tilgjengelige, trygge, rene, godt belyste, har tydelig skilting og tilstrekkelig med sitteplasser og ly.
 • Brukere får fullstendig og tilgjengelig informasjon om ruter, avganger og tilrettelegging for passasjerer med spesialbehov.
 • En frivillig transporttjeneste er tilgjengelig der det offentlige transporttilbudet er av begrenset omfang.
 • Drosjer er lett tilgjengelige og rimelige, og sjåførene er høflige og hjelpsomme.
 • Veier er godt vedlikeholdte, overvannsavløp har rister, og det er god belysning.
 • Trafikkflyten er velregulert.
 • Veibaner er fri for hindringer som sperrer for bilførernes sikt.
 • Trafikkskilt og veikryss er godt synlige og velplasserte.
 • Føreropplæring og oppfriskningskurs tilbys til alle førere.
 • Parkerings- og holdeplasser er trygge, finnes i tilstrekkelig antall og har sentral beliggenhet.
 • Prioritert parkering og holdeplasser for personer med spesielle behov er tilgjengelige og respekteres.

Bolig

 • Det er tilstrekkelig tilgang på rimelige boliger i områder som er trygge og ligger i nærheten av tjenestetilbud og resten av nærmiljøet.
 • Det er tilstrekkelig tilgang på rimelige vedlikeholds- og støttetjenester for boliger.
 • Boliger er velkonstruerte og gir trygg og behagelig beskyttelse fra værforhold.
 • Innvendige rom og flater tillater fri bevegelse i alle værelser og ganger.
 • Tilgangen på og valgmulighetene innen oppussingstjenester og materialer er gode og rimelige, og leverandører forstår behovene til eldre mennesker.
 • Offentlige og private utleieboliger er rene, velholdte og trygge.
 • Det er tilstrekkelig lokal tilgang på rimelige boliger for svake og funksjonshemmede eldre mennesker, samt på de tilhørende tjenestene.

Sosial deltagelse

 • Lokaler for arrangementer og aktiviteter ligger i passende avstand, er tilgjengelige, godt belyste og kan nås uten vanskeligheter med kollektivtransport.
 • Arrangementer avholdes på tidspunkter som passer for eldre mennesker.
 • Deltagere kan være med på aktiviteter og arrangementer alene eller sammen med ledsager.
 • Aktiviteter og begivenheter tilbys til rimelige priser, uten skjulte priser eller tilleggskostnader.
 • Grundig informasjon gis om aktiviteter og arrangementer, herunder opplysninger om bygningenes tilgjengelighet, og transportmuligheter for eldre mennesker.
 • Det tilbys et bredt spekter av aktiviteter som appellerer til en mangfoldig befolkning av eldre mennesker.
 • Sammenkomster som også inkluderer eldre mennesker, holdes på forskjellige steder i nærmiljøet, f.eks. fritidssentre, skoler, bibliotek, samfunnshus og parker.
 • Det drives utstrakt oppsøkende virksomhet for å nå ut til mennesker med økt risiko for sosial isolasjon.

Respekt og sosial inkludering

 • Eldre mennesker rådføres regelmessig av offentlige, frivillige og kommersielle tjenesteytere om hvordan de kan bedre sine tjenester:
 • Offentlig og kommersielle tjenesteytere tilbyr tjenester og produkter som er tilpasset varierende behov og preferanser.
 • Tjenestemedarbeidere er høflige og hjelpsomme.
 • Eldre mennesker er synlige i media og fremstilles på en positiv måte uten stereotypifisering.
 • Sammenhenger, aktiviteter og arrangementer som henvender seg til alle samfunnsgrupper, tiltrekker mennesker i alle aldre ved at de er tilpasset aldersspesifikke behov og preferanser.
 • Eldre mennesker inkluderes spesifikt i samfunnsaktiviteter for hele familien.
 • Skoler tilbyr muligheter for å lære om aldring og eldre mennesker, og involverer eldre mennesker i skoleaktiviteter.
 • Eldre mennesker anerkjennes av samfunnet for sine bidrag i fortiden så vel som i dag.
 • Mindre velstående eldre mennesker har god tilgang på offentlige, frivillige og private tjenester.

Deltagelse i samfunns- og arbeidslivet

 • Det finnes en rekke fleksible tilbud for eldre frivillige, med opplæring, anerkjennelse, veiledning og refusjon av personlige utgifter.
 • Egenskapene til eldre arbeidstakere fremmes på en effektiv måte.
 • Det finnes en rekke fleksible arbeidsmuligheter for eldre mennesker, med passende godtgjørelse.
 • Diskriminering på grunnlag av alder alene er forbudt ved ansettelse, under arbeidsforholdet eller i forbindelse med forfremmelse og opplæring av arbeidstakere.
 • Arbeidsplasser er tilpasset behovene til funksjonshemmede mennesker.
 • Muligheter for eldre mennesker til å arbeide som selvstendige næringsdrivende, hjelpes frem og støttes.
 • Eldre mennesker har tilgang på kurs om hvilke muligheter som finnes etter oppnådd pensjonsalder.
 • Besluttende organer i offentlig, privat og frivillig sektor gjør det mulig for og oppfordrer eldre mennesker til å bli medlemmer.

Kommunikasjon og informasjon

 • Et enkelt men effektivt kommunikasjonssystem som når ut til samfunnsborgere i alle aldre.
 • Det foretas regelmessig distribusjon av informasjon med god spredning, og det gis koordinert og sentralisert tilgang.
 • Informasjon og kringkastingstilbud av interesse for eldre mennesker sendes regelmessig.
 • Muntlig kommunikasjon som er tilgjengelig for eldre mennesker, fremmes.
 • Mennesker med økt risiko for sosial isolasjon mottar en-til-en informasjon fra tiltrodde personer.
 • Offentlige og kommersielle tjenesteytere tilbyr vennlig en-til-en tjenester dersom dette ønskes.
 • Trykt informasjon – herunder offentlige skjemaer, tv-teksting og tekster på skjermer – benytter store bokstaver, og hovedideene vises med klare overskrifter og fet skrift.
 • Trykksaker og muntlig kommunikasjon gjør bruk av enkle og velkjente ord i korte lettfattelige setninger.
 • Svartjenester gir klare og langsomme instruksjoner og forklarer hvordan innringere når som helst kan avbryte og høre meldingen på nytt.
 • Elektronisk utstyr som mobiltelefoner, radioer, fjernsynsapparater, og bank- og billettautomater har store betjeningsknapper og store bokstaver.
 • Det er bred offentlig tilgang til datamaskiner og internett, gratis eller til lav kostnad, på offentlige steder som offentlige kontorer, samfunnshus og bibliotek.

Sosial- og helsetjenester

 • Et tilstrekkelig tilbud av helse- og sosialtjenester finnes som fremmer, bevarer og gjenoppretter god helse.
 • Hjemmetjenester omfatter helse og personlig pleie samt husholdningsarbeid.
 • Helse- og sosialtilbud er hensiktsmessig plassert og tilgjengelig med alle former for transport.
 • Sykehjem og eldreboliger er plassert i nærheten av tjenestetilbud og resten av nærmiljøet.
 • Bygninger som huser helse- og sosialtilbud, er konstruert på en sikker måte og er fullt tilgjengelige.
 • Klar og tilgjengelig informasjon gis om helse- og sosialtilbud for eldre mennesker.
 • Leveringen av tjenestetilbud er koordinert og administrativt enkelt.
 • Alle medarbeidere er respektfulle, hjelpsomme og har opplæring i å hjelpe eldre mennesker.
 • Økonomiske barrierer som hindrer adgangen til helse- og sosialtjenester, er holdt til et minimum.
 • Frivillige tjenestetilbud som ytes av mennesker i alle aldre, oppfordres og støttes.
 • Gravplasser er tilstrekkelige i antall og tilgjengelige.
 • Planlegging av samfunnsberedskap tar hensyn til eldre menneskers svakheter og evner.

Send oss en epost om hva du syns er viktigst så formidler vi det videre Kontakt oss!