Livsgledesykehjem

Ruth Haugland
leder Seniorsaken Harstad

Livskvaliteten for sykehjemsbeboere har vært et stadig tilbakevendende tema, ikke bare her i Harstad, men også på landsbasis. Stadige nedskjæringer innen pleie- og omsorgssektoren handler først og fremst om å reduserer antall pleiere, noe som har medført få muligheter for aktiviteter for sykehjemsbeboerne.

Første by i Nord-Norge

Som første by i Nord-Norge, sammen med Fauske og Bodø, starter et spennende prosjekt, Livsgledesykehjem, på Bergsodden og Stangnes sykehjem. Lederen for dette prosjektet er Katrine Edvardsen. Hun har jobbet i Harstad kommune siden hun var ferdig utdannet sykepleier i 2004, er fagutvikler i Omsorg Nord, og nå livsgledekonsulent i kommunen. Hun er også kontaktleddet mellom sykehjemmene og stiftelsen Livsglede for eldre. På Seniorsakens årsmøte i mars orienterte hun om prosjektet Livsgledesykehjem i Harstad kommune.

Livsglede for eldre

Stiftelsen Livsglede for eldre ble opprettet i 2006 av sykepleierstudenter som så behovet for å skape mer aktivitet og glede i eldreomsorgen, og som ønsket å gjøre hverdagen for sykehjemsbeboere mer meningsfull med fokus på enkeltindividet. Stiftelsens visjon er livsglede for alle eldre: Lev livet livet ut, med gode opplevelser for den enkelte. Siden den gang har Livsglede for eldre utviklet seg til å bli en nasjonal folkehelseorganisasjon som jobber med eldreomsorg, utvikling og innovasjon innenfor tre områder: frivillighet, utdanning og tjenesteutvikling.

Livsgledekriteriene

Livsgledekriteriene gjenspeiler det som i Stortingsmelding 29, Morgendagens omsorg (2012 – 2013), skisseres som grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud. I samme stortingsmelding presenteres sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem som et nasjonalt tilbud, og som en av fem hovedstrategier for økt frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet. Sertifiseringsordningen kan knyttes til punkter i flere lover og forskrifter, blant annet Verdighetsgarantien og Kvalitetsforskriften. For å bli sertifisert som Livsgledesykehjem, må ni livsgledekriterier oppfylles:

*Alle ansatte på sykehjemmet skal vite hva sertifiseringsordningen er, og hva det innebærer.

*Virksomheten skal legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager eller andre organisasjoner.

*Virksomheten skal legge til rette for at beboeren får komme ut i frisk luft en gang per uke.

*Virksomheten skal legge til rette for kontakt med dyr.

*Virksomheten skal legge til rette for at beboerne får muligheter til å opprettholde sine hobbyer og fritidssysler.

*Virksomheten skal legge til rette for sang, musikk og kultur i hverdagen.

*Virksomheten skal legge til rette for å skape en hyggelig ramme rundt måltidet.

*Virksomheten skal legge tilrette for god kommunikasjon med pårørende.

*Virksomheten skal legge til rette for å trekke årstidene inn som en naturlig del av sykehjemmets hverdag.

Livsgledekommune

Kravet til kommunen for å delta i en slik sertifiseringsordning, er at minst to sykehjem må være med. Bergsodden og Stangnes sykehjem er pilotene i Harstad. Prosessen for å innfri de ovenstående kriteriene tar mellom ett og to år. Målet på sikt er at Harstad skal bli en livsgledekommune, og at de andre sykehjemmene etter hvert skal komme med. Primærkontaktene for den enkelte beboer har en nøkkelrolle ved livsgledesykehjemmene, og en god rollebeskrivelse for primærkontaktene må være på plass dersom man ønsker å bli med i ordningen.

Samspill

Gode opplevelser for den enkelte sykehjemsbeboer og samspill på tvers av generasjonene står i fokus. Det er allerede en del barnehagebesøk på sykehjemmene, men disse er ennå ikke organisert i faste former. Stangnes videregående skole, som nå er livsgledeskole og tilbyr helsefaglig utdanning, er det naturlig å ha et samarbeid med. Likeså UiT, Campus Harstad, som utdanner sykepleiere og vernepleiere. På Hagebyen skole har man valgfaget Innsats for andre. Disse elevene er blant annet på Bergsodden en gang i uka med aktiviteter alle kan være med på. Stiftelsen Livsglede for eldre skal bidra til å inspirere og motivere til videre engasjement innen eldreomsorgen. Gjennom positivt fokus, livsgledeaktivitet og kompetanseheving i arbeid med eldre vil stiftelsen bidra til at flere helsefagarbeidere velger eldreomsorgen som arbeidsplass etter endt utdannelse. Organisasjonen har også som mål at Livsglede for eldre i utdanningsinstitusjoner skal bidra til at flere elever og studenter skal velge å jobbe innen eldreomsorgen etter endt utdannelse

Lokalforeninger

I flere byer der Livsgledesykehjem er etablert, har man dannet lokalforeninger, noe Katrine håper etter hvert blir en realitet også i Harstad. Da er det lettere å få til aktiviteter. Livsgledegrupper som består av ansatte, er allerede etablert både på Stangnes og Bergsodden sykehjem. Disse gruppene er overordnet ansvarlige for livsgledearbeidet på enheten, samt planlegging av aktiviteter for sykehjemsbeboerne. Dette formes som månedsplaner, og individuelle livsgledekalendere blir utarbeidet ut i fra dette.

Sertifiseringen

Konseptet Livsgledesykehjem handler om at sykehjemmet skal lage et system for å oppfylle de 9 ovenstående Livsgledekriteriene som ivaretar beboernes sosiale, kulturelle og åndelige behov. Metoden gjør det lettere for de ansatte å jobbe systematisk med å skape et meningsfullt innhold i beboernes hverdag. Ved at systemet legges til virksomhetens internkontroll, vil de ulike aktivitetene knyttet opp mot livsgledekriteriene bli ivaretatt uavhengig av hvem som er på jobb. Livsgledesykehjem kan også brukes som et systemverktøy for å oppfylle lovpålagte krav fra myndighetene. Prosessen frem mot sertifiseringen er krevende, men gjennom Livsgledesertifisering av sykehjem og institusjoner for eldreomsorg, lykkes man å skape nye rutiner og rytmer i hverdagen både for eldre og ansatte.